fbpx
Søg
Luk dette søgefelt.

Interview med MEP-kandidat Antonio Amaral

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede en kandidat fra The Liberal Initiative til Europa-Parlamentet. Samtalen søgte at forstå deres perspektiver på Europas fremtid, de strategier, de anbefaler for at tage fat på nuværende spørgsmål, og deres holdning til vigtige politiske spørgsmål.

 Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

Vores hovedmål bør være at opretholde de europæiske værdier som demokrati, frihed, sikkerhed, social beskyttelse og bæredygtighed, både nu og i fremtiden, for europæerne.

Vi bliver konfronteret med umiddelbare kriser, som f.eks Ruslands krig mod Ukraine. Vi står fast med det ukrainske folk. Derudover står vi over for strategiske udfordringer, herunder behovet for at undgå afhængighed af tyranniske regimer for energi, mad og teknologi. Til dette formål taler vi for diversificering af leverandører gennem frie markeder, international handel og udviklingssamarbejde.

De væsentligste udfordringer, vi står over for, kan dog være mindre tydelige. Det leveomkostningskrise kunne intensiveres, især da genopretningsplaner skal tilbagebetales, hvilket potentielt kan give næring til større populisme. Demografiske tendenser kan have alvorlige konsekvenser for vores økonomier og velfærdsstater. Desuden taber vi konkurrenceevne på globale markeder, hvilket mindsker vores evne til at generere ressourcer og løsninger til andre presserende problemer, såsom teknologi- og energiomstilling.

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

Det er vi overbevist om, at Europa bør lede verden inden for innovation. For at opnå dette skal vi minimere bureaukratiet, fuldføre det fælles marked og frigøre 450 millioner europæeres kreative potentiale. Denne vision strækker sig ud over økonomisk vækst; det handler om at sikre robuste sociale systemer og skabe et mere bæredygtigt kontinent. Det handler om at dyrke et samfund med muligheder og muligheder for alle.

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

Vi anerkender AI's enorme potentiale, sammen med risikoen for misbrug af det til at udhule vores friheder og rettigheder som individer og borgere i demokratiske, åbne samfund med frit marked. Mens vi omfavner forandring, må vi ikke indlede dystopier, hvor folk er frataget deres stemmeret. Og vi bør ikke have indbildskhed til at mikrostyre fremskridt. Regulering bør fast beskytte friheder og rettigheder, etablere etiske grænser, tydeliggøre retfærdige regler for engagement og alligevel forblive fleksibel nok til at lade innovation blomstre.

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

Frihandel er afgørende for at øge alles livskvalitet. Frihandel handler om gensidigt gavnlig økonomisk gensidig afhængighed, fremme af samarbejde og udvikling og at forene folk og nationer i fred - frihandel gavner alle parter. Europa har stor gavn af at producere varer og tjenester, som andre regioner ivrigt bytter for deres egen produktion, og derved øger den globale økonomiske produktion, skaber nye ressourcer og skaber muligheder for befolkningen.

Frihandelsaftaler er i sagens natur politiske. Nogle har lænet sig kraftigt op mod "styret handel", en tilgang, som vi ikke støtter. Frihandelsaftaler bør prioritere fjernelse af barrierer for international handel og lade folk gøre god brug af deres økonomiske frihed.

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

Diversificering af energikilder er ikke kun en teknisk nødvendighed, det er et geopolitisk imperativ. Vi kan simpelthen ikke blive holdt som gidsler af regimer, der åbenlyst er fjendtlige over for principperne for liberalt demokrati. Vi går ind for lavere afgifter på energi, princippet om teknologisk neutralitet i forhold til regeringens tilgang til energiproduktion, et mere forbundet europæisk energinet, et konkurrencedygtigt fællesmarked baseret på åben fri markedskonkurrence.

 Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

Vi mener, at innovation er vejen til et mere konkurrencedygtigt Europa, der fremmer større velstand, muligheder og en forbedret livskvalitet. Som ihærdige fortalere for det frie marked erkender vi, at mangel på regler kan føre til en tragedie for almenheden. Regulering bør beskytte friheder, rettigheder og legitime sociale bekymringer – adressering af negative eksternaliteter som forurening – og samtidig tillade konkurrencedygtig innovation på det åbne marked at trives. Det bør sikre hurtig, fast og retfærdig dom, når grænser overskrides. Vi støtter fornuftig regulering – ikke bureaukrati, bemyndigelse af småbeføjelser, storstilet dirigisme eller hindring af fremskridt. Vi forestiller os et samfund, hvor individer ikke behøver tilladelse til fredeligt og produktivt at forfølge deres formål i livet. Derfor mener vi, at politisk magt har en pligt til at forenkle menneskers liv.

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

Det portugisiske folk er primært optaget af nationale spørgsmål såsom leveomkostninger, boliger og sundhedspleje, og projicerer ofte disse bekymringer over på EU. Hvad angår spørgsmål, der ligger tættere på EU's kompetencer, såsom at reagere på krigen i Ukraine, bæredygtighed og udviklingsfonde, er meningerne divergerende. Nogle portugisiske fraktioner går ind for populistiske foranstaltninger, såsom at blande sig i ECB, implementere omfattende velfærdsprogrammer på europæisk plan og vedtage stringente politikker over for migranter. I modsætning hertil prioriterer liberale vælgere at reducere europæisk bureaukrati (forværret af indenlandsk guldbelægning), at revurdere midler for at fremme reformer og økonomisk autonomi frem for afhængighed og at styrke Europas globale konkurrenceevne.

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

Vi mener, at det er en etisk forpligtelse for EU at byde velkommen til de lande, som har formået at leve op til opstigningskravene – især respekt for menneskerettigheder, demokratiske institutioner, frie markeder – og ønsker at fortsætte på den vej.

Aktuelle resultater i Consumer Champs-kampagnen: Tyske og svenske kandidater fører 

Consumer Choice Center er glad for at kunne annoncere de seneste resultater for vores igangværende Consumer Champs-projekt, et innovativt initiativ designet til at guide vælgere gennem det komplekse landskab af offentlige politiske holdninger forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet i begyndelsen af juni.

Consumer Champs er mere end blot en undersøgelse – det er en konkurrence, der fremhæver politikere, der prioriterer forbrugernes interesser i deres politikudformning. Efterhånden som valget nærmer sig, sigter vores projekt mod at give værdifuld indsigt til vælgerne og hjælpe dem med at identificere, hvilke kandidater i alle 27 EU-lande, der stemmer overens med deres værdier i kritiske forbrugerrelaterede spørgsmål.

Vores nuværende rangliste viser en spændende konkurrence, hvor kandidater fra Tyskland og Sverige fører flokken. Disse toprangerede politikere har vist et stærkt engagement i at fremme politikker, der gavner forbrugerne, med fokus på områder som handel, digital frihed, reduktion af tobaksskader, inflationskontrol, mobilitetsomkostninger, fødevarepolitikker, bæredygtighed og teknologineutrale energitilgange.

Denne rangordning fremhæver ikke kun disse kandidaters dedikation til pro-forbrugerpolitikker, men tjener også som en guide for vælgere, der ønsker at træffe informerede beslutninger ved meningsmålingerne.

"Vi er begejstrede for at se et så aktivt engagement fra politikere i hele Europa, især vores højest rangerende kandidater fra Tyskland og Sverige," sagde Zoltan Kesz, Government Affairs Manager hos Consumer Choice Center. "Vores mål med Consumer Champs er at sikre, at forbrugernes interesser er i centrum i den politiske dialog, og disse resultater indikerer en lovende retning."

Mens vi fortsætter med at overvåge og rapportere om nationale kandidaters politiske holdninger og reaktioner, opfordrer vi vælgerne til at holde sig informeret og deltage aktivt i udformningen af et forbrugervenligt politisk landskab.

Interview med MEP-kandidat Birgit Weckler

Vores regeringsanliggenderchef, Zoltan Kesz, interviewede for nylig en MEP-kandidat fra den kristelige demokratiske union i Tyskland for at forstå deres perspektiv på Europas fremtid, de strategier, de anbefaler for at løse nuværende udfordringer, og deres meninger om afgørende politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

"De største udfordringer omfatter følgende: 

(1) Opnå konsensus om en EU-reform for at etablere den som en stærk europæisk verdensmagt i forhold til andre globale magter med en reel forsvars- og sikkerhedsunion (se (2) nedenfor) og som en endnu stærkere konkurrencedygtig og innovativ markedsøkonomi drevet af en ægte EU-interesse snarere end nationale interesser 

(2) Væsentligt styrke den europæiske forsvars-, sikkerheds- og militærkapacitet til at beskytte alle EU-borgere 

(3) Højt antal flygtninge, der ankommer til EU  

(4) Trussel mod demokratiet fra ekstremistiske partier og bevægelser i EU (5) Cyberangreb  

(6) Mangel på kvalificeret arbejdskraft 

(7) Demografisk udvikling i EU  

(8) Klimaændringer 

(9) Bureaukrati 

(10) Falske nyheder 

(11) Ulighed mellem mennesker inden for EU, men også globalt 

(12) Reduceret internationalt samarbejde i kombination med øget nationalisme."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti? 

en. EU er etableret som en stærk europæisk verdensmagt, der respekteres af andre globale magter som primær repræsentant for Europa 

EU er etableret som et stærkt European World Power repræsenterer med én stemme dets medlemsstater over for Rusland, Kina, USA, Tyrkiet og andre verdensmagter. Til dette formål er det vigtigt at etablere en ægte europæisk forsvars- og sikkerhedsunion. Det kræver endvidere, at EU's beslutninger om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik træffes med kvalificeret flertal – i stedet for enstemmigt styrkes EU-medlemslandenes militære kapaciteter væsentligt, og EU har en forsvarskommissær. 

EU etablerer sin egen digitale infrastruktur og sikrer EU's adgang til en sikker, overkommelig og bæredygtig levering af kritiske råvarer, chips og batterier med reduceret afhængighed af tredjelande (dvs. lande uden for EU).  

For at blive respekteret af andre globale magter er EU en et stærkt konkurrencepræget økonomisk marked med attraktive vilkår for industrien, virksomheder, nystartede virksomheder, videnskab og investorer og med en klima af innovation, modernisering og digitalisering, baseret på konceptet om en social markedsøkonomi, og væsentligt reduceret bureaukrati. 

EU er forbilledet i hele verden effektivt at nå klimabeskyttelsesmålene, baseret på teknologisk innovation og begrebet social markedsøkonomi. 

EU beskytter sine grænser effektivt med et stærkt mandat fra EU-myndigheden Frontex og bidrag fra alle 27 medlemsstater og definerer og håndhæver effektivt fælles migrationspolitik  respektere menneskerettighederne og baseret på egne interesser og behov. 

b. Væsentligt styrkede demokratiske elementer i EU 

Hånd i hånd med etableringen af EU som en europæisk verdensmagt (se a. ovenfor), styrkes den 'interne demokratisering' af EU væsentligt. Dette omfatter især en stærkere rolle for Europa-Parlamentet i udnævnelsen af kommissionen, herunder dens formand, en mere lovgivningsmæssig medbestemmelsesbeføjelse og en fuldt udbygget ret til juridisk initiativ. Derudover reduceres antallet af kommissionsmedlemmer (f.eks. 15 kommissionærer). De bør ikke længere foreslås af de nationale regeringer, men udpeges af den udpegede kommissionsformand og derefter godkendes af både Rådet og Parlamentet.

For at fremme EU-politik i en ægte EU-interesse suppleres valgsystemet til Europa-Parlamentet med elementer af transnationale partilister. Ved valget til Europa-Parlamentet om ti år føres valgkampen for kandidater til Europa-Parlamentet (delvis) som en grænseoverskridende EU-dækkende kampagne, der involverer alle EU-borgere frem for kun at fokusere på det medlemsland, som kandidaten tilhører. Til dette formål bør den moderne brug af digitalisering og moderne oversættelsesværktøjer, som EU stiller til rådighed for alle kandidater, være en del af EU's støtte til en sådan EU-dækkende valgkampagne. 

Disse tre punkter vil som led i en EU-reform i det næste EU-kloster understøtte, at EU-beslutninger træffes midtvejs i ægte EU-ånd, se punkt c. under. 

c. EU's politik på harmoniserede/integrerede områder er drevet af ægte EU-interesser snarere end nationale interesser 

EU-beslutninger på områder, der er harmoniserede/integrerede, træffes i ånden i en ægte EU-interesse snarere end at være et kompromis af nationale interesser. 

EU-borgere lever hen imod en "europæisk livsstil“. Centrale værdier omfatter menneskelig værdighed, fred og frihed, demokrati, menneskerettigheder, lighed, retsstaten og socialt og økologisk ansvar. 

Der er EU-universiteter på områder "harmoniseret" af EU, såsom ECB Banktilsyn, ECB's pengepolitik, afvikling af kreditinstitutter, konkurrencelovgivning og bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Uddannelsessystemet er fortsat det medlemsstaternes kompetence

70 % af EU-borgerne taler mindst 2 EU-sprog flydende, og 50%, dvs.deal 3 EU-sprog. Dette er målet for alle EU-borgere uanset deres uddannelsesniveau, og om de bor i storbyer eller på landet. 

d. Tydeligere opgavefordeling mellem EU og nationalt niveau for overskuelighedens skyld 

Områderne af EU's kompetence kontra medlemslandene er mere klart defineret af hensyn til gennemsigtighed for EU-borgere og beslutningstagere med henblik på at sikre en fælles forståelse og tillid hos alle EU-borgere samt EU-medlemslandene. 

Det er vigtigt, at EU respekterer nationale særpræg, traditioner og karakteristika af medlemsstaterne, såsom religiøse helligdage og regionale produkter. Til dette formål bør Det Europæiske Regionsudvalg styrkes i den næste EU-reform. 

Hertil kommer subsidiaritetsprincippet skal overholdes, det vil sige, at der skal være en klar fordel og merværdi for EU-borgerne, hvis EU frem for medlemslandene skrider til handling, fx på grund af omfanget og virkningerne af den foreslåede handling.

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det? 

AI giver store muligheder såsom øget effektivitet, konsistens i resultater og udskiftning af manuelt arbejde af arbejdsstyrker, især i tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Det, der er vigtigt, er at sikre, at mennesker, altså mennesker, tager de afgørende beslutninger og nøje følger udviklingen og brugen af AI.  

Jeg støtter en begrænset regulering af kunstig intelligens, hvis der identificeres konkrete risici (f.eks. menneskerettighedskrænkelser). Ellers bør udviklingen og brugen af kunstig intelligens overlades til brugerne for at tillade innovation og konkurrence uden at overbelaste bureaukrati. Se også mit svar i 6.

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

I 2023 eksporterede EU-27 varer til en værdi af omkring 2,55 billioner euro. Frihandelsaftaler reducerer og fjerner tariffer og hjælper med at adressere hindringer bag grænsen, som ellers ville hæmme strømmen af varer og tjenester. Det tilskynder til udenlandske investeringer, fremmer regional økonomi og integration og opbygger fælles tilgange mellem frihandelspartnerne. Generelt tror jeg på det Frihandelsaftaler støtter økonomien og rigdommen i de involverede lande og gavner forbrugerne

Derudover kan frihandelsaftaler også være et værktøj til at tilskynde til igangværende indenlandske reformer, handelsliberalisering og klimabeskyttelse og til at fremme menneskerettigheder i de lande, der indgår frihandelsaftalen.

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening? 

Efter min mening er energipolitikkens mål bør være at (i) sikre pålidelig og økonomisk overkommelig energi til mennesker og industrien, (ii) støtte EU som et stærkt økonomisk marked med attraktive vilkår for industrien, nystartede virksomheder og andre investorer, og (iii) nå klimaneutralitet inden for EU inden 2050. 

Så langt som muligt, vedvarende energi bør øges og bør spille en vigtig rolle. Men givet at sol- og vindenergi – som udgør ca. 75 procent af den vedvarende energi i Tyskland – afhænge af natur og ikke-kontrollerbare faktorer, er der behov for være tilstrækkelige andre typer til energiforsyning i faser med lav sol og vind (energimix).  

For det første, for at give mulighed for et så bredt energimix, i betragtning af at der i øjeblikket ikke er nogen løsning, mener jeg, at det er afgørende at tillade brug og forskning i forhold til alle tilgængelige teknologier, herunder solceller, vindkraft, geotermisk energi, vandkraft, flydende og fast biomasse samt atomkraft og innovative nukleare teknologier såsom atomfusion. Især mener jeg, at forbuddet mod forbrændingsmotoren (Verbrennermotor) på EU-plan bør genovervejes og trækkes tilbage, især for at tillade brugen af e-brændstoffer i betragtning af de vellykkede pilotundersøgelser i denne henseende. 

For det andet er det vigtigt for EU inden for de næste 2-3 år at etablere en fuldgyldig energiunion i EU. Det kræver et tæt samarbejde mellem medlemslandene for at udbygge den grænseoverskridende infrastruktur og rørledningsnettet til transport af energi, fx brint, og etablere flere energipartnerskaber med pålidelige partnere. Derudover er det på visse områder nyttigt at have mulighed for at bruge mere end blot én energiform for at kunne tilpasse sig markedsudviklingen, for eksempel i husstande med solcelle- og varmepumper eller i hybridbiler, alt efter om dette er rimeligt med hensyn til omkostninger og afhængig af den fremtidige teknologiske udvikling.

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

"Jeg foretrækker en kombination af både regulering og innovation, afhængigt af det pågældende område.  

Regulering kan være nyttig, hvis (i) konkrete risici eller problemer identificeres, eller (ii) i EU-sammenhæng, hvis der er behov for at etablere en grundlæggende fælles forståelse af EU-medlemslandene for at sikre tillid, undgå misforståelser og understøtte et niveau spilleplads. 

Generelt set er staten ikke den bedre forretningsfører. Jeg stoler snarere på branchens og den private sektors ekspertise. Medmindre der er en god grund til at retfærdiggøre et område, der skal reguleres, mener jeg derfor, at principper på højt niveau i regulering, hvis det overhovedet er nødvendigt, er tilstrækkelige til at give mere plads til innovation og kreativitet i industrien, videnskaben og nystartede virksomheder, som jeg synes giver bedre resultater. Derudover skal unødvendigt bureaukrati undgås. 

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union? 

Vigtigste bekymringer omfatter følgende: 

• EU går for langt ind i de nationale kompetencer uden i tilstrækkelig grad at tage højde for nationale særtræk og historiske udviklinger. 

• Beslutningstagningen i EU er langsom og ikke altid effektiv. 

• Manglende proportionalitet og for meget bureaukrati i EU-regulering. 

• Manglende overholdelse og håndhævelse af retsstatsprincippet i nogle medlemslande. • Den formue pr. husstand i nogle EU-lande, der bidrager væsentligt til EU-budgettet, ser ud til at være lavere end i nogle andre EU-lande, som i væsentlig grad nyder godt af EU-budgettet og EU programmer. Nogle mennesker opfatter denne situation som uretfærdig. 

• Ikke alle medlemslande respekterer stabilitets- og vækstpagten, uden at Kommissionen tager tilstrækkelige skridt til at sikre dette.”

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

"Jeg synes, det er klogt som et politisk og strategisk mål for Balkanlandene at tilslutte sig EU i betragtning af dets geografiske placering. Ikke desto mindre, efter min mening, skal følgende to grundlæggende betingelser være opfyldt, før lande kan tiltræde EU: 

en. Det land fuldt ud opfylder kriterierne at tiltræde EU. 

b. Det EU skal reformeres forud for tiltrædelsen af nye medlemslande til EU. Ellers bliver nutidens komplekse beslutningstagning endnu mere kompliceret med det nuværende institutionelle setup, hvis flere lande tilslutter sig, med risiko for en reduceret handleevne for EU. 

Begge kriterier gælder også for lande på det vestlige Balkan, Ukraine og Moldova.

Interview med MEP-kandidat Philip Johansson

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede en kandidat fra Sveriges Pirate-parti til Europa-Parlamentet. Samtalen søgte at forstå deres perspektiver på Europas fremtid, de strategier, de anbefaler for at tage fat på nuværende spørgsmål, og deres holdning til vigtige politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

"Det største problem, EU står over for, er, hvordan retsstatsprincippet og menneskerettighederne bliver udfordret af visse medlemslande samt EU-kommissionen selv i spørgsmål som Chat Control.

Udbredelsen af illiberale politistater i Europa er et resultat af den fortsatte udvidelse af masseovervågningen, som kampen mod er mit politiske hovedfokus. Det første, man skal erkende, er, at der ikke længere er en skelnen mellem stats- og virksomhedsmasseovervågning; statens overvågning udføres primært gennem bagdøre, der giver adgang til data indsamlet af virksomheder.

Disse virksomheder sikrer til gengæld deres fortsatte ret til at udnytte forbrugerdata gennem lovgivningsmæssige indsamlings- og lobbyindsatser, såsom politiknotatet "Data and Consumer Privacy" fra Consumer Choice Center, et dokument, der kun virker overbevisende for de lovgivere uden en baggrund inden for teknologi. ."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

"Min vision er et sundt Europa, som fortsætter med at gøre det, der er bedst, såsom beskyttelse af borgerrettigheder og især forbrugerrettigheder, og de fordele, der ikke kun giver større individuel frihed, men langsigtet velstand for hele Union.

Et godt eksempel på, hvordan man kan fremme konkurrence på en måde, der beskytter innovation, er implementeringen af EU:s fælles opladermandat, hvor et industristandardorgan blev udnævnt til at beslutte det specifikke stik og fik mandat til at ændre denne standard i fremtiden. Dette forhindrer forbrugerlåsning, samtidig med at fremtidig innovation tillades.

Et fungerende marked er afhængig af, at en ægte informeret forbruger vælger mellem flere meningsfuldt forskellige produkter eller tjenester, som er i ægte konkurrence med hinanden. Al markedsregulering bør stræbe efter at styrke disse underliggende forhold."

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

"Jeg synes, man skal være forsigtig med at regulere generativ AI på en sådan måde, at det ville øge barriererne for adgang til dette nye område, hvor et sundt marked med mange stærke konkurrenter er afgørende. Forskrifter om, hvordan generativ kunstig intelligens kan bruges, og hvordan dens produkter formidles, er efter min mening unødvendige. Misinformation, manipulerede billeder og lignende er ikke nye problemer, vi kan bruge de værktøjer, vi allerede har til at bekæmpe disse dårligdomme.

Jeg tror, at de passende regler er dem, der sænker adgangsbarrierer, mens de begrænser konkurrencebegrænsende adfærd og regerer i virksomheder, der nærmer sig monopolstatus. Eksempler på sådanne ville være regulering, der fremmer open source-modeller, som kan køres på hardware i forbrugerkvalitet i stedet for proprietære cloud-løsninger.

Når man lægger generativ kunstig intelligens til side, er der også andre slags, såsom de systemer, der anvendes i masseovervågningens tjeneste. Fordi disse er sårbare over for nye former for misbrug fra regeringer såvel som andre magtfulde enheder, bør disse reguleres. Jeg tror, at den nyligt vedtagne AI-lov er et skridt i den rigtige retning, men udskæringerne for retshåndhævende myndigheder og migrationsmyndigheder er en stor skuffelse og tillader dystopiske niveauer af automatiseret statsoverskridelse. Jeg er også skeptisk over for, hvordan loven håber, at udbydere af højrisikosystemer blot vil selvklassificere som sådan. Respekt for individets rettigheder bør ikke være opt-in."

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

”Gennem det simple princip om konkurrencefordel. Hvis f.eks. produktionen af et produkt er afhængig af stordriftsfordele for at være konkurrencedygtig, kan det indenlandske EU-marked måske kun støtte én sådan virksomhed. Det ville føre til monopolisering af markedet, medmindre vi så kunne udvide markedet til at blive delt mellem EU og andre venlige økonomier. Hovedformålet med frihandelsaftaler burde være den ene ting, de har vist, at de faktisk kan opnå: at øge velstanden for de involverede parter.

Jeg er dog ikke naiv over for de risici, som frihandelsaftaler kan skabe gennem en overdreven afhængighed af import fra lande, der kan vise sig at være mindre venlige end først antaget. For at få maksimalt udbytte af frihandelsaftaler bør vi stræbe efter, at EU er selvforsynende, hvis det skulle være nødvendigt, som en bieffekt, hvilket også ville betyde indenlandske konkurrenter på nøglemarkeder, hvilket sikrer, at europæiske forbrugere altid har et valg mellem leverandører for enhver vare eller tjeneste, de ønsker at købe.

Derudover må vi ikke tillade, at frihandelsaftaler underminerer vores lovgivning på områder, hvor vi allerede er verdensledende, eller tvinger os til at importere dårlige love såsom ACTA-lignende intellektuelle ejendomskrav i det foreslåede TTIP. Vellavede frihandelsaftaler tillader i stedet EU-standarder at beskytte selv dem, der bor uden for medlemslandene."

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

”Energiforsyningen er meget afhængig af både geografi og økonomiske faktorer. Mit hjemland, Sverige, har en meget gavnlig geografi, der muliggør produktion af store mængder vandkraft. Ikke alle lande gør det, og derfor mener jeg, at det eneste nødvendige initiativ til offentlige udgifter burde være at blive ved med at udvikle EU's energinet for at gøre det muligt for dem af os, der er velsignet af geografi, at forsyne andre med grøn energi. Sådanne udvidelser af elinfrastrukturen vil også tillade en større andel af intermitterende grøn energi for ethvert land, da ethvert overskud kan sælges på det europæiske indre marked, som på grund af dets omfang naturligvis vil være mindre udsat for store prisudsving.

Selv med et mere integreret net ville vi stadig have et behov for basislastkraft, og selvom jeg tror, der kunne opnås meget ved timeprissætning og såkaldte "smart grids", samt en udvidelse af pumpet vandkraft, ville vi sandsynligvis stadig brug for en masse atomkraft. Nuklear er den eneste (for det meste) geografi-uafhængige kulstoffri afsendelige energi, men da det historisk har krævet store statstilskud for at forblive konkurrencedygtige, er en minimering af disse subsidier generelt ønskelig, men kan føre til et fald i brugen af nuklear, hvilket kun er acceptabelt, så længe det ikke fører til en stigning i brugen af fossile brændstoffer.

Vigtigt er det, at vi også desperat har brug for at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer, og jeg mener, at den mest effektive måde at gøre det på er ved at udnytte markedskræfterne til at pålægge en finansiel omkostning for de negative eksternaliteter, som emissioner udgør. I andre lande kunne det opnås gennem en kulstofafgift, men EU bruger et cap-and-trade-system. Afvejningen af tilgangene kan diskuteres andre steder, men i vores nuværende system er det nødvendigt med en yderligere begrænsning af tildelingen af CO2-kreditter for at kompensere for emissionerne forårsaget af den ineffektive prissætning i 2010'erne."

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

Det er et mærkeligt spørgsmål. Innovation, selvfølgelig. Alle tror åbenbart, at de støtter innovation, og den regulering, de støtter, er nødvendig, mens andres foreslåede regulering er regeringens overgreb.

Consumer Choice Center, for eksempel, ser ud til at ønske at blive opfattet som stærkt anti-regulering, men du støtter også, at regeringen giver monopolrettigheder til millioner af virksomheder hvert år i form af 
intellektuel ejendom. Patenter og ophavsret er efter min mening de regler, der lægger de største hindringer for innovation, og de forbliver stort set ubestridte. Disse koncepter blev designet for hundreder af år siden og anvendt i væsentligt kortere perioder, og siden da er deres rækkevidde og længden af deres terminer vokset til latterlige proportioner, på trods af tempoet i teknologi og kultur, der accelererer i størrelsesorden.

Dette omfatter naturligvis uforholdsmæssige håndhævelsesforanstaltninger som dem i direktivet om ophavsret i det digitale indre marked, der tilsidesætter borgernes og forbrugernes rettigheder til fordel for store virksomhedsrettighedshavere.

Dit samarbejde med ECR, "The Consumer Case for Intellectual Property", er et bizart propagandastunt, der afslører, at når forbrugernes og store virksomheders interesser er modstridende, så er du ikke længere side om side 
med forbrugeren.”

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

”Jeg tror, at mange finder EU forvirrende og uigennemskueligt, hvilket for mig primært ser ud til at være et problem med kompetent mediedækning. Jeg håber at fortsætte Pirate Party-traditionen med at levere gennemsigtig og forståelig information til både journalister og borgere.

Dem, jeg håber at repræsentere i særdeleshed, er dem, der er mest bekymrede over retten til privatliv i en verden med stigende masseovervågning og for at styre EU i en retning, der beskytter dets borgere i stedet for 
yderligere at bidrage til en sådan overvågning."

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

"Langsigtet, absolut. Det er imidlertid nødvendigt at tænke over, hvad deres indvirkning vil være på det europæiske politiske klima såvel som det indre marked. Hvis, eller måske hvornår, Ukraine ville blive medlem af EU, ville det kaste landbrugsmarkedet med tilsvarende subsidier i total uorden, eftersom deres bemærkelsesværdige evne til at producere korn ville udkonkurrere næsten alle nuværende kornproducenter i EU.

Hvis f.eks. Serbien ville tilslutte sig, kan virkningen måske mærkes stærkest i den politiske dimension, da de sandsynligvis ville tilslutte sig Polen og Ungarn, hvilket vil uddybe den ideologiske splid, der allerede er ved at danne sig 
mellem medlemslandene, en splid, der allerede er en hindring for EU's evne til at fungere effektivt.

Hvis udfordringer som dem kunne overvindes, tror jeg dog, at befolkningen i både de nuværende medlemslande og de nye tilføjelser ville have det meget bedre sammen."

Interview med MEP-kandidat Linus Nilsson

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede en kandidat fra Sverigedemokraterne til Europa-Parlamentet. Samtalen søgte at forstå deres perspektiver på Europas fremtid, de strategier, de anbefaler for at tage fat på nuværende spørgsmål, og deres holdning til vigtige politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

"I EU er der spørgsmål om national suverænitet, selvbestemmelse og uønsket EU-interesse i nationale politikker. Grænse- og migrationskrisen og Frontex. Problemerne med kriminelle, der bruger Schengen som en måde at begå kriminalitet på tværs af landegrænser."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

”Min vision er et Europa, der holdes sammen af vores interesse for vores fælles marked og vores fælles værdier, men samtidig holdt sammen med en gensidig respekt for vores kulturelle forskelle. Nordeuropa adskiller sig fra det centrale, vestlige, østlige og sydlige - men vi er også ens i visse nøglebaner."

 Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

"De nuværende moderne AI'er, der udvikles, og som er i tidsånden i øjeblikket, er grundlæggende sprogmodeller. De kan indtage enorme mængder af datasæt, der indeholder forskellige oplysninger, og på grund af adskillige iterationer er de meget gode til at gætte, hvad en given person vil have den til at spytte ud. Det er dog dybest set en ny måde at google og opsummere information på, ikke mere revolutionerende end som så. Jeg mener, at EU bør være meget forsigtig med at regulere nye teknologier, som de fleste mennesker, ikke i det mindste politikere, ikke engang forstår. Som sådan ser jeg ingen aktuel grund til, at EU overhovedet skal regulere brugen af kunstig intelligens.

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?  

”For at holde det grundlæggende: Vi nyder godt af frihandelsaftaler ved muligvis at gøre visse produkter, der stammer fra uden for fagforeningen, billigere at importere. Dette kan enten være forbrugsvarer beregnet til enkeltpersoner, eller det kan betyde basisvarer, der er beregnet til fremstilling, er en vis mening. Men det kan selvfølgelig også være mere komplekst end dette.”

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

"Energidiversificering er ikke et iboende gode i sig selv, i stedet bør fokus ligge på både at være energineutral i reguleringen (hvilket betyder, at man ikke skal arbejde imod eller for en type energiproduktionstype) og fjerne unfair reguleringshindringer for fossilfri energiproduktionstyper som atomenergi."

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

"Afhænger selvfølgelig af det specifikke spørgsmål, men generelt mere til fordel for innovation, da regulering har en tendens til at halte og kvæle fremskridt i generel forstand. Men der er et klart behov for regulering i nogle tilfælde, især når visse virksomheder grundlæggende opnår monopol på visse teknologier, og ved at skulle regulere på dem er det dem, der kvæler innovation ved at presse andre aktører på markedet."

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

 "Svenske borgere er mest bekymrede over den fortsatte føderalisering af EU og dens stadig mere uønskede interesse for nationale politikker, der tydeligvis ikke handler om EU's indre marked, vores fælles grænse eller bekæmpelse af europæisk kriminalitet. EU er nødt til at gå tilbage til at have et enestående formål med at være et frihandelsprojekt i Europa, så de europæiske økonomier i fællesskab har muskler til at bøje sig mod de større verdensøkonomier."

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

»Det er ikke et iboende gode at acceptere flere lande i unionen. Jeg mener for det første, at der skal være en klar kulturel forbindelse til europæisk historie og identitet, og landet skal dele disse generelle europæiske værdier. For det andet skal de samme krav, som er blevet stillet til tidligere medlemslande, såsom økonomisk stabilitet, en god retsstat og så videre – være jerntætte og kan ikke ses bort fra et land under nogen omstændigheder, der ønsker at tilslutte sig unionen."

Interview med MEP-kandidat Davide Rizzuti

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, gennemførte et interview med en kandidat til Europa-Parlamentet fra Tysklands Frie Demokratiske Parti. Diskussionen havde til formål at få indsigt i deres syn på Europas fremtid, de tilgange, de foreslår til at tackle aktuelle udfordringer, og deres holdning til centrale politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

"Når det kommer til centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer såsom støtte til Ukraine og Israel, taler EU ikke med én stemme. Demokrati og retsstaten er under stigende pres i hele Europa. Radikale partier er bredt repræsenteret i de nationale parlamenter og er i nogle tilfælde i fremmarch. Borgerne i EU er tynget af midlertidigt høj inflation, og de offentlige budgetter er tynget af højere renter og stigende udgifter. Mellemstore virksomheder og industri kæmper med afbrudte forsyningskæder, stigende råvarepriser og en rodfæstet mangel på kvalificeret arbejdskraft – også på grund af demografiske årsager. Energiforsyningen i EU er som et kludetæppe og er derfor hverken krisesikker eller effektiv. Når det kommer til banebrydende teknologier, der er nødvendige for hurtigt at overvinde kriser og for et suverænt og fremtidssikret EU, halter Europa i den internationale konkurrence. Ud over disse nationale og europæiske udfordringer er der globale: Kampen mod irregulær migration og smuglerbander, kampen mod global opvarmning, systemkonkurrence med autokratier og diktaturer og forsvaret mod cyberangreb.”

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

For det første: Europa skal blive enklere. For os omfatter dette også en styrkelse af subsidiaritetsprincippet. Folk bør ikke forbinde EU med overregulering eller forbud, men med enkle, hurtige og forståelige løsninger på vores tids problemer.
For det andet: Europa skal blive stærkere. Borgerne skal overbevises om, at Europas grænser er sikre, irregulær migration er strengt forhindret, folk, der skal forlade landet, bliver hurtigt repatrieret, retsstatsprincippet håndhæves konsekvent overalt i Europa, og en magtfuld europæisk hær er der for at beskytte mennesker og mennesker i tilfælde af en militær nødsituation europæiske interesser klar til handling.
For det tredje: Europa skal blive en markedsøkonomi. Vores økonomiske styrke er den afgørende faktor i systemisk konkurrence med andre regioner i verden.

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

“Jeg vil gøre EU til et hotspot for kunstig intelligens, der tjener folks livsmuligheder i stedet for at afmagte dem. Derfor afviser jeg både ønsker om overvågning og overreguleringsfantasier. Jeg er forpligtet til ubureaukratisk og praktisk implementering af den europæiske AI-forordning, der muliggør innovationer og beskytter borgerrettigheder. Jeg slår til lyd for et fair use-princip baseret på den amerikanske model for AI-træningsdata. Jeg ønsker at styrke konkurrenceevnen i den europæiske AI-økonomi og muliggøre moderne monetariseringsmodeller for rettighedshaverne. Jeg vil også bruge de muligheder, kunstig intelligens (AI) giver i undervisningen. AI-applikationer kan understøtte individuel læring af elever gennem skræddersyede læringsmaterialer. AI giver også mulighed for at lette byrden for lærere. Studerende bør læres, hvordan man bruger kunstig intelligens kompetent så tidligt som muligt for at forberede dem til en arbejdsverden, der i stigende grad er påvirket af AI."

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

EU vil drage fordel af den økonomiske vækst, udvekslingen af teknologier og innovationer mellem de kontraherende parter og de styrkede diplomatiske forbindelser. Forbrugerne vil også drage fordel af frihandelsaftaler, da handelsaftaler udvider udvalget af produkter og tjenester for forbrugerne, og de reducerer forbrugerpriserne ved at fjerne eller reducere told og handelsbarrierer. Vækst i handelen kan også skabe arbejdspladser i eksportorienterede industrier som Tyskland.

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning, i din
mening?

”Den ideelle løsning er selve diversificeringen. Tysklands soloindsats mod vores europæiske partneres interesser i Nord Stream 1 og 2 var en alvorlig fejltagelse. Vores svar er en fælles udenlandsk energipolitik, der skaber energipartnerskaber med pålidelige lande. Nuklear fusion giver mulighed for at generere energi på en klimaneutral og sikker måde i fremtiden. Jeg ønsker at skabe en innovationsvenlig juridisk ramme for nuklear fusion uden for nuklear lovgivning, der tager højde for de lavere risici ved denne teknologi. Brint og syntetiske brændstoffer giver store muligheder som fremtidige energilagringsenheder. Alternative brændstoffer, såsom e-brændstoffer, bør tillades både som rent brændstof og som tilsætning. Forbrændingsmotorer er ikke skadelige for klimaet i sig selv, men derimod deres drift med fossile brændstoffer. For at gøre flåden på over én milliard køretøjer med forbrændingsmotorer på verdensplan mere klimavenlige, er vi afhængige af udskiftningen af fossile brændstoffer med syntetiske brændstoffer og på engagementet i forbrændingsmotoren som en del af folks mobilitet. Vi vil gøre forbrændingsmotorer klimavenlige, ikke forbyde dem. Samtidig vil jeg fremskynde udbygningen af infrastruktur og vedvarende energi. Desuden skal elnettet mellem medlemslandene udbygges, og det indre europæiske energimarked skal skabes.”

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

"Som liberal kan jeg nemt svare på dette spørgsmål: Vi ønsker, at Europa skal blive det globale center for banebrydende innovationer og banebrydende teknologier. Innovation øger effektiviteten og fleksibiliteten, det fremmer konkurrencen, det sikrer kreativitet og dynamik, det fører til lavere omkostninger for virksomhederne, og de undgår unødvendigt bureaukrati.”

Interview med MEP-kandidat Artur Truš

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede for nylig en MEP-kandidat fra Liberal's Movement (Litauen) for at forstå deres perspektiv på Europas fremtid, de strategier, de anbefaler for at løse nuværende udfordringer, og deres meninger om afgørende politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket?

"Konsolidering og sammenhold. Nogle stater går for meget tilbage i nationale interesser, nogle populistiske tilgange til at genoprette grænser osv. Dette er en vej tilbage til 90'erne. Ikke til fremtiden."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

"Mere markedsliberalisering, åben økonomi. Fælles budget. Fælles militær. Enhed. Det er den eneste vej frem for Europa til at være stærk og succesfuld."

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

"AI er et fantastisk værktøj og er vores fremtid, hvis vi er i stand til at kontrollere det på en smart måde, der ikke vil skade menneskeheden. Samfundet bør dog være forsigtigt med AI, når det kommer til cybersikkerhed og kriminelle, der bruger det mod samfundet."

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

"Mindre monopol, mere fri handel, en virksomhed kan vokse ubeskattet og bringe produkter over hele Europa, hvor ethvert statsmedlem kan drage meget gavn af det."

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

"Idealet er efter min mening en fornuftskombination mellem vedvarende energi og atomenergi. Det er et ideelt billede til sidst. Da det ikke er muligt at være helt på vedvarende energi i nogen nær fremtid, skal dette deles på den mest miljøvenlige og mest effektive måde.”

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

"Foretrækker innovation. Det er en drivmekanisme for en lysere fremtid og menneskehedens fremskridt.”

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

"Geopolitisk situation i EU og sikkerhed i hver stat. Jeg vil sige, at det er de mest bekymrende emner."

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

Ikke med nuværende indtagskriterier. Disse skal gennemgås. EU er allerede enormt med masser af interne problemer. Nye medlemmer vil blive accepteret med højere HDI og økonomi - så det ville også bringe fordele for hele EU, ikke kun vinde fra EU. Det skal der være en balance i.

.

Når vælgerne afviser forbrændingsmotorforbuddet, vil kandidaterne så gøre det samme?

Af Bill Wirtz

Ifølge rapportering af Euractiv, viser undersøgelser, at vælgere i Tyskland, Polen og Frankrig anser et forbud mod forbrændingsmotoren (ICE) for at være deres mindst foretrukne klimapolitik. Blandt 15.000 respondenter var et forbud mod ICE blandt de mindst foretrukne klimapolitikker, efterfulgt af CO₂-afgifter og vejafgifter, undtagen for elbiler. Mest bemærkelsesværdigt finder foranstaltningen også en overvældende afvisning i stemmeblokkene af politiske partier, der på europæisk plan støtter den, herunder "centrum-venstre partier som Tysklands SPD, Polens Lewica og Frankrigs Parti Socialiste".

Som det ser ud i øjeblikket, har EU vedtaget et forbud mod forbrændingsmotoren, som træder i kraft i 2035, hvilket betyder, at der ikke kan sælges nye køretøjer fra det år af. Forbuddet skal dog tages op til revision i 2026 og kan genovervejes afhængigt af lovgivernes præferencer på det tidspunkt.

Consumer Champs-undersøgelsen for kandidater til Europa-Parlamentets valg i juni afspejler dette vigtige spørgsmål for individuel mobilitet i spørgsmål 2 i undersøgelsen. Kun de kandidater, der går ind for at sænke benzinafgifterne, vil blive tildelt 10 point på det spørgsmål. Forhøjelse af benzinafgifter, promovering af elektriske køretøjer eller en kombination af begge vil ikke give dem point.

Consumer Choice Center's point-tildelingssystem i denne undersøgelse repræsenterer forbrugernes ønsker, hvoraf mange vil deltage i det kommende europæiske valg i juni. Vores begrundelse er følgende:

Forbrugerne skal være drivkraften bag udbuddet på markedet. Selvom der er behov for bæredygtige løsninger, strider direkte forbud mod forbrugernes valg og er ikke teknologineutrale. Køretøjer med ICE har reduceret deres benzinforbrug betydeligt i løbet af de sidste par årtier, hvilket er et direkte svar på forbrugernes efterspørgsel efter lavere driftsomkostninger til driften af deres køretøjer – dette har gjort mere for den miljømæssige bæredygtighed af individuel transport end offentlige foranstaltninger. De forbrugere, der vælger elektriske køretøjer, forbliver frie til at gøre det, men bør ikke være privilegerede i forhold til andre forbrugere, især fordi deres køretøjer ofte er mere tilgængelige for husholdninger med højere indkomst sammenlignet med traditionelle køretøjer. Fra et økonomisk synspunkt ville EU også straffe sin egen fremstillingsindustri til fordel for markeder i Asien og Nordamerika.

Interview med MEP-kandidat Sarah Zickler

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede for nylig en MEP-kandidat fra Tysklands Frie Demokratiske Parti for at få indsigt i deres vision for Europas fremtid, deres foreslåede løsninger på aktuelle udfordringer og deres holdning til centrale politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket? 

"EU står over for en betydelig udfordring i at styrke sin økonomi for at fastholde virksomheder og tiltrække investeringer. Der er behov for hastetiltag, såsom at reducere bureaukrati og digitalisere tjenester. Konflikten i Ukraine forstyrrer handel og energi og understreger behovet for fælles strategier for at sikre energi, styrke forsvaret og sikre økonomisk modstandskraft. Intern og ekstern sikkerhed er knyttet til økonomisk stabilitet, hvilket nødvendiggør foranstaltninger mod ulovlig migration og fremme af lovlige veje til arbejdskraftbehov. En koordineret europæisk reaktion med fokus på økonomisk styrke, sikkerhed og social samhørighed er afgørende gennem målrettede vækst-, innovations- og bæredygtighedsforanstaltninger."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

I det næste årti forestiller jeg mig et velstående Europa på forkant med bæredygtig udvikling og digital innovation. Mit mål er en konkurrencedygtig, dynamisk og inklusiv økonomi, der lægger vægt på en blomstrende grøn økonomi, job af høj kvalitet og avanceret digital infrastruktur. Fred, sikkerhed, frihed og lige muligheder er centrale for at fremme individuel frihed og lige chancer for succes. Denne vision omfatter top-tier uddannelse, adgang til sundhedsydelser og fordele ved digital transformation. Overordnet set er mit mål et kontinent, der skinner med økonomisk styrke, bæredygtighed og enhed på verdensscenen, opretholder demokratiske værdier både internt og eksternt, innoverer samtidig med at miljøet beskyttes og prioriterer borgernes velvære.

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

"Kunstig intelligens (AI) vil snart spille en transformerende rolle ved at drive innovationer og bidrage til effektivitetsgevinster på tværs af forskellige sektorer. Det er imidlertid afgørende at forfølge en afbalanceret tilgang til AI-regulering for at sikre, at dens udvikling og anvendelse overholder etiske standarder, beskytter privatlivets fred og ikke skaber nye uligheder. Jeg går ind for smart regulering, der fremmer innovation og samtidig sætter klare retningslinjer for etiske spørgsmål, databeskyttelse og sikkerhed."

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

"Frihandelsaftaler giver Europa adskillige fordele, herunder adgang til nye markeder, økonomisk vækst og jobskabelse. De øger også europæiske virksomheders konkurrenceevne ved at give adgang til råmaterialer og komponenter til konkurrencedygtige priser. Det er dog vigtigt, at disse aftaler indeholder rimelige betingelser for alle parter og ikke underminerer miljømæssige og sociale standarder."

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

"En bæredygtig energiforsyning er afgørende for Europas uafhængighed og miljøbeskyttelse. Min vision involverer at øge investeringerne i vedvarende energi som vind, sol og brint og forbedre energieffektiviteten. Smart grids er afgørende for fleksibel distribution af vedvarende energi, hvilket reducerer ekstern afhængighed og styrker EU's energiautonomi. Jeg anerkender atomenergiens rolle og lægger vægt på overholdelse af strenge sikkerheds- og miljøstandarder for dets pålidelige, kulstoffattige bidrag til et bæredygtigt energimix."

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

”Innovation og regulering er ikke modsætninger, men kan gå hånd i hånd. Innovation er afgørende for at løse mange af de udfordringer, vi står over for, mens regulering er nødvendig for at sikre, at nye teknologier og forretningsmodeller fungerer i samfundets bedste interesse. Gennemtænkt regulering kan vejlede og fremme innovationer ved at etablere klare rammer og samtidig give forbrugerbeskyttelse og fair markedsvilkår."

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

“Vælgerne er primært bekymrede for sikkerhed, økonomi og migration. Forstærket samarbejde, en solid forsvarsstrategi og omfattende cybertrusselsforanstaltninger er afgørende for borgernes sikkerhed – økonomiske bekymringer centrerer sig om jobskabelse midt i digitalisering og strukturelle ændringer. Fremme af innovation, støtte til SMV'er og sikring af global konkurrenceevne er prioriteter. Uddannelse og livslang læring er afgørende for at ruste arbejdsstyrken til økonomiske skift. Håndtering af bekymringer involverer en reguleret migrationspolitik under hensyntagen til grænsesikkerhed og humanitære forpligtelser. Lovlige og sikre migrationsveje skal opfylde økonomiske behov uden at overskride medlemslandenes kapacitet. Boligmangel forstærker den sociale ulighed, især i byområder. Løsningerne omfatter investering i billige boliger, fremme af innovativ pladsudnyttelse og styrkelse af socialt boligbyggeri, samtidig med at man bekæmper markedsspekulation med henblik på udbredt adgang til passende og overkommelige boliger."

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

"Udvidelsen af EU kan være fornuftig, hvis nye medlemmer deler Unionens demokratiske værdier, bidrager til økonomisk styrke og er villige til at vedtage EU-lovgivning. Hver udvidelsesproces bør dog evalueres nøje for at sikre, at de eksisterende og potentielle nye medlemslande kan drage fordel af udvidelsen uden at overbelaste EU's institutionelle kapacitet."

Ny Consumer Champs-undersøgelse er den perfekte mulighed for EU's politiske beslutningstagere og forbrugere til at gøre deres stemme hørt

Den nye Consumer Champs-undersøgelse kan fungere som et vigtigt værktøj i forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet, hvor forbrugerne kan lære mere om deres kandidater og holde dem til regnskab i et givet emne

De europæiske forbrugere har mere end nogensinde brug for politiske skikkelser, der kan løfte udfordringerne i disse turbulente tider. Mellem de 6th og 9th juni i år vil vælgere i EU's 27 lande kunne vælge 751 nye medlemmer af Europa-Parlamentet til at repræsentere deres interesser. Enhver kandidat til stillingen skal være parat til at stå over for en kavalkade af problemer, der spænder fra vedvarende voldsom inflation og leveomkostningskrisen til at holde en stabil forsyning af energi til almindelige europæeres hjem i forbindelse med Ruslands uberettigede og ulovlige invasion af Ukraine. Samtidig er de nødt til at forstå og udnytte potentialet i nye teknologier som kunstig intelligens eller nye landbrugsgenomiske teknikker, hvis de ønsker at efterlade en velstående og bedre fremtid for forbrugerne.

At identificere politiske personer, der opfylder alle disse kriterier, kan virke som en herkulisk opgave. Der er tusindvis af potentielle kandidater, hvis holdninger måske forbliver ukendte for den almindelige vælger. Derudover er hvert politikemne, der er vigtigt for forbrugerne, kompliceret i sig selv, og det er praktisk talt umuligt at mestre dem alle.

Heldigvis har Consumer Choice Center arbejdet hårdt på at sammensætte Consumer Champs, en kommende omfattende undersøgelse af potentielle MEP'er. Den bruger en række spørgsmål relateret til emner som åbenhed over for handel, digitale politikker, fødevaresikkerhed og årsagerne til inflation til at rangere kandidater efter deres vilje til at kæmpe for forbrugernes rettigheder og friheder.

Undersøgelsen løser mange af problemerne med at identificere værdige repræsentanter for europæiske forbrugere. På den ene side er det den perfekte anledning for kandidater til at udtrykke deres politiske holdninger gennemsigtigt. På denne måde kan alle se, om politikere er mere knyttet til at forsvare en bureaukratisk status quo eller reelt investerer i at give individuelle forbrugere mulighed for selv at træffe valg. Alternativt kan mindre kendte kandidater bruge spørgeskemaet til at fremføre deres sag foran et større publikum og præsentere deres forbrugervenlige legitimationsoplysninger i ranglisten.

Det er dog forbrugerne, der har mest at vinde ud af projektet, både når det kommer til information og deres engagement i politik. Som minimum vil undersøgelsesresultaterne blive vist på webstedet Consumer Champs og dermed give en pålidelig online kilde til kandidater, som enhver vælger kan konsultere (reducere den ukendte faktor ved valget). Mere så kan forbrugere handle og holde kandidater i deres valgkreds ansvarlige for deres politiske ideer, presse dem til at tage forbrugernes bekymringer mere alvorligt eller nominere en anden person, som de mener burde være en forbrugermester.

Den ideelle kandidat er opmærksom på de mange årsager til inflation, herunder de skadelige virkninger af politisk bekvemme subsidier og ekstra skatter på forbrugernes levebrød. De forstår, at en stabil og sikker energisektor kræver teknologineutralitet og en dynamisk reguleringsramme, der tillader priserne at fungere og markedskonkurrence til gavn for forbrugerne. Den bedste kandidat forstår de risici, der er forbundet med kunstig generel intelligens, men anerkender også de enorme fordele, teknologien giver ved at skabe et pro-innovationsteknologisk miljø. De praktiserer rimelighed med hensyn til fødevarenormer – hvis ældre mutationsteknikker tillades, så burde meget dyrere moderne værktøjer som nye genomiske teknikker også tillades. Forbrugerne fortjener sådanne MEP'er, og Consumer Champs hjælper med at finde dem. 

Læs den originale artikel her

da_DKDanish