fbpx
Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Interview met Europarlementariër Antonio Amaral

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde een kandidaat van The Liberal Initiative voor het Europees Parlement. Het gesprek was bedoeld om inzicht te krijgen in hun perspectieven op de toekomst van Europa, de strategieën die zij aanbevelen voor het aanpakken van huidige problemen, en hun standpunt over belangrijke beleidskwesties.

 Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

Ons hoofddoel moet zijn het hooghouden van de Europese waarden van democratie, vrijheid, veiligheid, sociale bescherming en duurzaamheid, zowel nu als in de toekomst, voor de Europeanen.

We worden geconfronteerd met onmiddellijke crises, zoals de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Wij staan resoluut achter het Oekraïense volk. Bovendien worden we geconfronteerd met strategische uitdagingen, waaronder de noodzaak om de afhankelijkheid van tirannieke regimes te vermijden energie, voedsel en technologie. Met het oog hierop pleiten wij voor diversificatie van leveranciers via vrije markten, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking.

De belangrijkste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn echter misschien minder duidelijk. De kosten van levensonderhoud zou kunnen intensiveren, vooral omdat de herstelplannen moeten worden terugbetaald, wat mogelijk een groter populisme kan aanwakkeren. Demografische trends kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze economieën en verzorgingsstaten. Bovendien zijn we aan het verliezen concurrentievermogen op de mondiale markten, waardoor ons vermogen wordt verminderd om middelen en oplossingen te genereren voor andere urgente problemen, zoals de technologische en energietransitie.

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

Wij zijn ervan overtuigd dat Europa dat moet doen de wereld leiden op het gebied van innovatie. Om dit te bereiken moeten we de bureaucratie minimaliseren, de gemeenschappelijke markt voltooien en het creatieve potentieel van 450 miljoen Europeanen ontsluiten. Deze visie reikt verder dan economische groei; het gaat om het waarborgen van robuuste sociale systemen en het creëren van een duurzamer continent. Het gaat om cultiveren een samenleving met mogelijkheden en kansen voor iedereen.

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

We erkennen het enorme potentieel van AI, naast de risico’s van misbruik ervan om onze vrijheden en rechten als individuen en burgers van democratische, vrije markt-open samenlevingen uit te hollen. Terwijl we verandering omarmen, mogen we geen dystopieën inluiden waarin mensen geen rechten meer hebben. En we moeten niet de verwaandheid hebben om de vooruitgang op microniveau te beheren. Regelgeving moet de vrijheden en rechten stevig beschermen, ethische grenzen stellen, eerlijke regels voor betrokkenheid verduidelijken en toch flexibel genoeg blijven om innovatie te laten floreren.

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

Vrije handel is van cruciaal belang voor het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen. Vrijhandel heeft alles te maken met wederzijds voordelige economische onderlinge afhankelijkheid, het bevorderen van samenwerking en ontwikkeling, en het in vrede verenigen van volkeren en naties – vrije handel komt alle partijen ten goede. Europa profiteert enorm van de productie van goederen en diensten die andere regio's gretig verhandelen voor hun eigen productie, waardoor de mondiale economische productie wordt gestimuleerd, nieuwe hulpbronnen worden gecreëerd en kansen voor de bevolking worden gecreëerd.

Vrijhandelsovereenkomsten zijn inherent politiek. Sommigen neigen sterk naar “beheerde handel”, een aanpak die wij niet onderschrijven. Vrijhandelsovereenkomsten moeten prioriteit geven aan het wegnemen van belemmeringen voor de internationale handel, en mensen in staat stellen goed gebruik te maken van hun economische vrijheid.

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

Diversificatie van energiebronnen is niet alleen een technische noodzaak, het is een geopolitieke noodzaak. We kunnen eenvoudigweg niet gegijzeld worden door regimes die openlijk vijandig staan tegenover de principes van de liberale democratie. Wij pleiten voor lagere belastingen op energie, het principe van technologische neutraliteit met betrekking tot de overheidsaanpak van energieproductie, een beter verbonden Europees energienetwerk, een concurrerende gemeenschappelijke markt gebaseerd op open vrije marktconcurrentie.

 Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

Wij geloven dat innovatie de weg is naar een competitiever Europa, dat meer welvaart, kansen en een betere levenskwaliteit bevordert. Als fervente voorstanders van de vrije markt erkennen wij dat een gebrek aan regels kan leiden tot een tragedie van de commons. Regulering moet vrijheden, rechten en legitieme sociale zorgen beschermen – negatieve externe factoren zoals vervuiling aanpakken – en tegelijkertijd concurrerende innovatie op de open markt mogelijk maken. Het moet zorgen voor een snelle, krachtige en eerlijke uitspraak wanneer grenzen worden overschreden. Wij steunen verstandige regelgeving – geen bureaucratie, het versterken van kleine machten, grootschalig dirigisme of het belemmeren van de vooruitgang. Wij stellen ons een samenleving voor waarin individuen geen toestemming nodig hebben om vreedzaam en productief hun doel in het leven na te streven. Daarom geloven wij dat de politieke macht de plicht heeft om het leven van mensen te vereenvoudigen.

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

Het Portugese volk houdt zich in de eerste plaats bezig met nationale kwesties zoals de kosten van levensonderhoud, huisvesting en gezondheidszorg, en projecteert deze zorgen vaak op de Europese Unie. Over zaken die dichter bij de bevoegdheden van de EU liggen, zoals het reageren op de oorlog in Oekraïne, duurzaamheid en ontwikkelingsfondsen, lopen de meningen uiteen. Sommige Portugese facties pleiten voor populistische maatregelen, zoals inmenging in de ECB, het implementeren van uitgebreide Europese welzijnsprogramma's en het aannemen van een stringent beleid ten aanzien van migranten. Daarentegen geven liberale kiezers prioriteit aan het terugdringen van de Europese bureaucratie (verergerd door binnenlandse ‘gold-plating’), het opnieuw evalueren van fondsen om hervormingen en economische autonomie te bevorderen in plaats van afhankelijkheid, en het versterken van Europa’s mondiale concurrentievermogen.

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

Wij zijn van mening dat het een ethische plicht van de Europese Unie is om de landen te verwelkomen die erin zijn geslaagd aan de ascensievereisten te voldoen – vooral respect voor de mensenrechten, democratische instellingen en vrije markten – en die op die weg willen doorgaan.

Interview met Europarlementariër Birgit Weckler

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde onlangs een EP-kandidaat van de Christen-Democratische Unie van Duitsland om hun perspectief op de toekomst van Europa te begrijpen, de strategieën die zij aanbevelen om de huidige uitdagingen aan te pakken, en hun mening over cruciale beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

“De grootste uitdagingen zijn onder meer: 

(1) Consensus bereiken over een EU-hervorming om de EU tot een sterke Europese wereldmacht te maken ten opzichte van andere wereldmachten met een echte defensie- en veiligheidsunie (zie (2) hieronder) en tot een nog sterkere concurrerende en innovatieve markteconomie gedreven door een echt EU-belang en niet zozeer door nationale belangen 

(2) De Europese defensie-, veiligheids- en militaire capaciteit substantieel versterken om alle EU-burgers te beschermen 

(3) Groot aantal vluchtelingen dat in de EU arriveert  

(4) Bedreiging van extremistische partijen en bewegingen in de EU voor de democratie. (5) Cyberaanvallen  

(6) Tekort aan gekwalificeerd personeel 

(7) Demografische ontwikkeling in de EU  

(8) Klimaatverandering 

(9) Bureaucratie 

(10) Nepnieuws 

(11) Ongelijkheid van mensen binnen de EU, maar ook mondiaal 

(12) Verminderde internationale samenwerking in combinatie met toegenomen nationalisme.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium? 

A. De EU is gevestigd als een sterke Europese wereldmacht die door andere wereldmachten wordt gerespecteerd als voornaamste vertegenwoordiger van Europa 

De EU is gevestigd als een sterke Europese wereldmacht vertegenwoordigt met één stem haar lidstaten tegenover Rusland, China, de VS, Turkije en andere wereldmachten. Met het oog hierop is het belangrijk om een echte Europese defensie- en veiligheidsunie tot stand te brengen. Het vereist verder dat EU-besluiten over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid – in plaats van unaniem worden de militaire capaciteiten van de EU-lidstaten aanzienlijk versterkt en heeft de EU een commissaris voor Defensie. 

De EU stelt haar eigen digitale infrastructuur en verzekert de toegang van de EU tot een veilige, betaalbare en duurzame economie levering van kritische grondstoffen, chips en batterijen met verminderde afhankelijkheid van derde landen (dat wil zeggen niet-EU-landen).  

Om door andere wereldmachten gerespecteerd te worden, is de EU een sterke, concurrerende economische markt met aantrekkelijke voorwaarden voor de industrie, bedrijven, start-ups, wetenschap en investeerders en met a klimaat van innovatie, modernisering en digitalisering, gebaseerd op het concept van een sociale markteconomie, en aanzienlijk minder bureaucratie. 

De EU is wereldwijd het rolmodel het effectief verwezenlijken van de doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming, gebaseerd op technologische innovatie en het concept van de sociale markteconomie. 

De EU beschermt haar grenzen effectief met een sterk mandaat van de EU-autoriteit Frontex en bijdragen van alle 27 lidstaten, en definieert en handhaaft deze effectief gezamenlijk migratiebeleid  met respect voor de mensenrechten en op basis van haar eigen belangen en behoeften. 

B. Aanzienlijk versterkte democratische elementen in de EU 

Hand in hand met het vestigen van de EU als een Europese wereldmacht (zie a. hierboven) wordt de 'interne democratisering' van de EU substantieel versterkt. Dit omvat met name een sterkere rol van het Europees Parlement bij de benoeming van de commissie, inclusief de voorzitter ervan, een grotere wetgevende medebeslissingsbevoegdheid en een volwaardig recht van juridisch initiatief. Daarnaast wordt het aantal commissieleden teruggebracht (bijvoorbeeld 15 commissarissen). Zij moeten niet langer worden voorgesteld door de nationale regeringen, maar moeten worden voorgedragen door de kandidaat-voorzitter van de Commissie en vervolgens goedgekeurd door zowel de Raad als het Parlement.

Om de EU-politiek in een oprecht EU-belang te bevorderen, wordt het verkiezingssysteem voor het Europees Parlement aangevuld met elementen van transnationale partijlijsten. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement over tien jaar wordt de verkiezingscampagne van kandidaten voor het Europees Parlement (deels) geleid als een grensoverschrijdende EU-brede campagne waarbij alle EU-burgers betrokken zijn, in plaats van zich alleen te richten op de lidstaat waartoe de kandidaat behoort. Met het oog hierop moet het moderne gebruik van digitalisering en moderne vertaalinstrumenten die de EU aan alle kandidaten ter beschikking stelt, onderdeel zijn van de EU-steun voor een dergelijke EU-brede verkiezingscampagne. 

Deze drie punten, als onderdeel van een EU-hervorming in het volgende EU-congres, zullen ervoor zorgen dat EU-besluiten halverwege de termijn worden genomen in een echte EU-geest, zie punt c. onderstaand. 

C. Het EU-beleid op geharmoniseerde/geïntegreerde gebieden wordt eerder gedreven door oprechte EU-belangen dan door nationale belangen 

EU-besluiten op gebieden die geharmoniseerd/geïntegreerd zijn, worden genomen in de geest van: echte EU-belang in plaats van een compromis van nationale belangen te zijn. 

EU-burgers leven naar een “Europese manier van leven“. Centrale waarden zijn onder meer menselijke waardigheid, vrede en vrijheid, democratie, mensenrechten, gelijkheid, de rechtsstaat en sociale en ecologische verantwoordelijkheid. 

Er zijn EU-universiteiten op gebieden die door de EU zijn 'geharmoniseerd', zoals het bankentoezicht van de ECB, het monetair beleid van de ECB, de afwikkeling van kredietinstellingen, het mededingingsrecht, en de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme. Het onderwijssysteem blijft het bevoegdheid van de lidstaten

70 % van de EU-burgers spreekt minstens twee EU-talen vloeiend, en 50%, ideal 3 EU-talen. Dit is de doelstelling voor alle EU-burgers, ongeacht hun opleidingsniveau en of ze in de grote steden of op het platteland wonen. 

D. Duidelijker taakverdeling tussen EU en nationaal niveau ter wille van de duidelijkheid 

De gebieden van De bevoegdheden van de EU ten opzichte van de lidstaten zijn duidelijker gedefinieerd ter wille van de transparantie voor EU-burgers en besluitvormers, met het oog op het waarborgen van een gezamenlijk begrip en vertrouwen van alle EU-burgers en de EU-lidstaten. 

Het is belangrijk dat de De EU respecteert nationale bijzonderheden, tradities en kenmerken van de lidstaten, zoals religieuze feestdagen en regionale producten. Daartoe moet het Europees Comité van de Regio's bij de volgende EU-hervorming worden versterkt. 

tevens de subsidiariteitsbeginsel Hierbij moet rekening worden gehouden, dat wil zeggen dat er een duidelijk voordeel en toegevoegde waarde voor de EU-burgers moet zijn als de EU, en niet de lidstaten, actie onderneemt, bijvoorbeeld vanwege de omvang en de gevolgen van de voorgestelde actie.

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren? 

AI biedt grote kansen zoals verhoogde efficiëntie, consistentie in resultaten en vervanging van handmatig werk van arbeidskrachten, vooral in tijden van een tekort aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Wat belangrijk is, is ervoor te zorgen dat mensen, dat wil zeggen mensen, de cruciale beslissingen nemen en de ontwikkeling en het gebruik van AI nauwlettend volgen.  

Ik ben voorstander van een beperkte regulering van AI als er concrete risico’s (bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen) worden geïdentificeerd. Anders moet de ontwikkeling en het gebruik van AI aan de gebruikers worden overgelaten om innovatie en concurrentie mogelijk te maken zonder de bureaucratie te overbelasten. Zie ook mijn antwoord onder 6.

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

In 2023 exporteerden de EU-27 goederen ter waarde van ongeveer 2,55 biljoen euro euro. Vrijhandelsovereenkomsten verlagen en elimineren tarieven en helpen barrières achter de grens weg te nemen die anders de stroom van goederen en diensten zouden belemmeren. Het moedigt buitenlandse investeringen aan, bevordert de regionale economie en integratie, en bouwt aan gedeelde benaderingen tussen de FTA-partners. Over het algemeen geloof ik dat Vrijhandelsovereenkomsten ondersteunen de economie en de welvaart van de betrokken landen en komen ten goede aan de consumenten

Bovendien kunnen vrijhandelsovereenkomsten ook een instrument zijn om lopende binnenlandse hervormingen, handelsliberalisering en klimaatbescherming aan te moedigen en te bevorderen mensenrechten in de landen die de vrijhandelsovereenkomst sluiten.

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing? 

Volgens mij is de doelstelling van het energiebeleid moet zijn: (i) het garanderen van betrouwbare en betaalbare energie voor mensen en de industrie, (ii) het ondersteunen van de EU als een sterke economische markt met aantrekkelijke voorwaarden voor de industrie, start-ups en andere investeerders, en (iii) het bereiken van klimaatneutraliteit binnen de EU tegen 2050. 

Zover mogelijk, hernieuwbare energie moet worden vergroot en moet een belangrijke rol spelen. Gezien het feit dat zonne- en windenergie – goed voor ca. 75 procent van de hernieuwbare energie in Duitsland – afhankelijk zijn van de natuur en van niet-controleerbare factoren, is dat nodig voldoende andere typen zijn voor de energievoorziening in fases met laagstaande zon en wind (energiemix).  

In de eerste plaats denk ik dat het, om een dergelijke brede energiemix mogelijk te maken, gezien het feit dat er momenteel geen oplossing bestaat, van cruciaal belang is om gebruik en onderzoek mogelijk te maken met betrekking tot alle beschikbare technologieën, waaronder fotovoltaïsche energie, windenergie, geothermische energie, waterkracht, vloeibare en vaste biomassa, maar ook kernenergie en innovatieve nucleaire technologieën zoals kernfusie. In het bijzonder denk ik dat het verbod op de verbrandingsmotor (Verbrennermotor) op EU-niveau moet worden heroverwogen en ingetrokken, vooral om het gebruik van e-brandstoffen mogelijk te maken, gezien de succesvolle pilotstudies op dit gebied. 

Ten tweede is het belangrijk dat de EU binnen de komende twee tot drie jaar een volwaardige energie-unie binnen de EU tot stand brengt. Dit vereist nauwe samenwerking tussen de lidstaten om de grensoverschrijdende infrastructuur en het pijpleidingennetwerk voor het transport van energie, bijvoorbeeld waterstof, uit te breiden en meer energiepartnerschappen met betrouwbare partners tot stand te brengen. Bovendien is het op bepaalde gebieden nuttig om de mogelijkheid te hebben om meer dan één vorm van energie te gebruiken om te kunnen inspelen op de marktontwikkelingen, bijvoorbeeld in huishoudens met fotovoltaïsche energie en warmtepompen of in hybride auto’s, afhankelijk van of dit is redelijk in termen van kosten en afhankelijk van toekomstige technologische ontwikkelingen.

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Ik geef de voorkeur aan een combinatie van zowel regelgeving als innovatie, afhankelijk van het gebied in kwestie.  

Regelgeving kan nuttig zijn als (i) concrete risico's of problemen worden geïdentificeerd, of (ii) in de EU-context, als er behoefte is aan een gezamenlijk basisbegrip van de EU-lidstaten om vertrouwen te waarborgen, misverstanden te voorkomen en een niveau te ondersteunen speelveld. 

Over het algemeen is de staat niet de betere bedrijfsleider. Ik vertrouw liever op de expertise van de industrie en de private sector. Tenzij er een goede reden is die een te reguleren gebied rechtvaardigt, ben ik van mening dat beginselen op hoog niveau op het gebied van regelgeving, als dat al nodig is, voldoende zijn om meer ruimte te laten voor innovatie en creativiteit door de industrie, de wetenschap en start-ups. waarvan ik denk dat het betere resultaten oplevert. Bovendien moet onnodige bureaucratie worden vermeden. 

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie? 

De belangrijkste zorgen zijn onder meer: 

• De EU gaat te ver in de nationale bevoegdheden, zonder voldoende rekening te houden met nationale bijzonderheden en historische ontwikkelingen. 

• De besluitvorming in de EU verloopt traag en niet altijd efficiënt. 

• Gebrek aan evenredigheid en te veel bureaucratie in de EU-regelgeving. 

• Gebrek aan naleving en handhaving van de rechtsstaat in sommige lidstaten. • Het vermogen per huishouden lijkt in sommige EU-landen die substantieel bijdragen aan de EU-begroting lager te zijn dan in sommige andere EU-landen die substantieel profiteren van de EU-begroting en de EU-begroting. programma's. Sommige mensen ervaren deze situatie als oneerlijk. 

• Niet alle lidstaten respecteren het stabiliteits- en groeipact zonder dat de Commissie voldoende stappen onderneemt om dit te garanderen.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

“Ik denk dat het als politiek en strategisch doel verstandig is dat de Balkanlanden lid worden van de EU, gezien de geografische ligging ervan. Niettemin moet naar mijn mening, voordat landen tot de EU kunnen toetreden, aan de volgende twee basisvoorwaarden worden voldaan: 

A. De land voldoet volledig aan de criteria om tot de EU toe te treden. 

B. De De EU moet vóór de toetreding worden hervormd van nieuwe lidstaten tot de EU. Anders wordt de huidige complexe besluitvorming met het huidige institutionele bestel nog ingewikkelder als er meer landen toetreden, met het risico dat de EU minder goed in staat is om op te treden. 

Beide criteria zijn ook van toepassing op de landen van de Westelijke Balkan, Oekraïne en Moldavië.

Interview met EP-kandidaat Philip Johansson

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde een kandidaat van de Zweedse partij Pirate voor het Europees Parlement. Het gesprek was bedoeld om inzicht te krijgen in hun perspectieven op de toekomst van Europa, de strategieën die zij aanbevelen voor het aanpakken van huidige problemen, en hun standpunt over belangrijke beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

“Het grootste probleem waarmee de EU wordt geconfronteerd, is de manier waarop de rechtsstaat en de mensenrechten worden uitgedaagd door bepaalde lidstaten en door de EU-commissie zelf, met betrekking tot kwesties als chatcontrole.

De proliferatie van illiberale politiestaten in Europa is het resultaat van de voortdurende uitbreiding van massale surveillance, waarvan de strijd mij het voornaamste politieke aandachtspunt is. Het eerste dat we moeten erkennen is dat er niet langer een onderscheid bestaat tussen massatoezicht door de staat en het bedrijfsleven; staatstoezicht vindt voornamelijk plaats via achterdeurtjes die toegang geven tot gegevens die door bedrijven zijn verzameld.

Deze bedrijven stellen op hun beurt hun voortdurende recht veilig om consumentengegevens te exploiteren door middel van toezicht en lobbyinspanningen, zoals de beleidsnota ‘Data and Consumer Privacy’ van het Consumer Choice Center, een document dat alleen overtuigend lijkt voor wetgevers zonder een achtergrond in technologie. .”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

“Mijn visie is die van een gezond Europa dat blijft doen waar het het beste in is, zoals de bescherming van burgerrechten en vooral consumentenrechten, en de voordelen die dat met zich meebrengt, niet alleen in grotere individuele vrijheid, maar ook in welvaart op de lange termijn voor het geheel. unie.

Een goed voorbeeld van hoe de concurrentie kan worden bevorderd op een manier die innovatie beschermt, is de implementatie van het gemeenschappelijke mandaat van de EU voor opladers, waarbij een orgaan voor industriële standaarden werd aangesteld om over de specifieke connector te beslissen, en het mandaat kreeg om die standaard in 2012 te wijzigen. de toekomst. Dit voorkomt de lock-in van de consument en maakt toekomstige innovatie mogelijk.

Een functionerende markt is afhankelijk van een werkelijk geïnformeerde consument die kan kiezen tussen meerdere betekenisvol verschillende producten of diensten die daadwerkelijk met elkaar concurreren. Alle marktregulering moet ernaar streven deze onderliggende omstandigheden te versterken.”

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“Ik denk dat je voorzichtig moet zijn bij het reguleren van generatieve AI op een manier die de barrières voor toegang tot deze nieuwe ruimte, waar een gezonde markt met veel sterke concurrenten van cruciaal belang is, vergroot. Regelgeving over hoe generatieve AI kan worden gebruikt en hoe de producten ervan worden verspreid, is naar mijn mening onnodig. Verkeerde informatie, vervalste beelden en dergelijke zijn geen nieuwe problemen; we kunnen de middelen gebruiken die we al hebben om deze kwalen te bestrijden.

Ik denk dat de juiste regelgeving de regelgeving is die de toetredingsdrempels verlaagt, terwijl concurrentiebeperkend gedrag wordt beperkt en de controle wordt uitgeoefend op bedrijven die de monopoliestatus naderen. Voorbeelden hiervan zijn regelgeving die open source-modellen bevordert, die kunnen worden uitgevoerd op hardware van consumentenkwaliteit, in plaats van eigen cloudoplossingen.

Als we generatieve AI terzijde schuiven, zijn er ook andere soorten, zoals de systemen die ten dienste staan van massatoezicht. Omdat deze kwetsbaar zijn voor nieuwe vormen van misbruik door zowel overheden als andere machtige entiteiten, moeten deze gereguleerd worden. Ik denk dat de onlangs aangenomen AI-wet een stap in de goede richting is, maar de uitzonderingen voor wetshandhavings- en migratieautoriteiten zijn een grote teleurstelling en maken dystopische niveaus van geautomatiseerde staatsoverschrijding mogelijk. Ik ben ook sceptisch over de manier waarop de wet hoopt dat aanbieders van systemen met een hoog risico zichzelf eenvoudigweg als zodanig zullen classificeren. Het respecteren van de rechten van het individu mag geen opt-in zijn.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

“Door het simpele principe van concurrentievoordeel. Als de productie van een bepaald product bijvoorbeeld afhankelijk is van schaalvoordelen om concurrerend te kunnen zijn, kan de binnenlandse EU-markt misschien maar één zo'n bedrijf ondersteunen. Dat zou leiden tot monopolisering van de markt, tenzij we de markt vervolgens zouden kunnen uitbreiden en verdelen tussen de EU en andere bevriende economieën. Het hoofddoel van vrijhandelsovereenkomsten zou het enige moeten zijn waarvan is aangetoond dat ze daadwerkelijk kunnen worden bereikt: het vergroten van de welvaart van de betrokken partijen.

Ik ben echter niet naïef als het gaat om de risico's die vrijhandelsovereenkomsten met zich mee kunnen brengen door een te grote afhankelijkheid van importen uit landen die wellicht minder vriendelijk blijken te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Om maximaal te kunnen profiteren van vrijhandelsovereenkomsten moeten we ernaar streven dat de EU zelfvoorzienend is als dat nodig zou zijn. Als neveneffect zou dat ook tot binnenlandse concurrenten op belangrijke markten leiden, zodat de Europese consumenten altijd de keuze hebben tussen leveranciers voor elk goed of elke dienst die zij willen kopen.

Bovendien mogen we niet toestaan dat vrijhandelsovereenkomsten onze wetgeving ondermijnen op gebieden waar we al wereldleider zijn, of ons dwingen slechte wetten te importeren, zoals de ACTA-achtige vereisten voor intellectueel eigendom in het voorgestelde TTIP. Goed gemaakte vrijhandelsovereenkomsten maken het in plaats daarvan mogelijk dat EU-normen zelfs degenen die buiten de lidstaten wonen, beschermen.”

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

“Het energieaanbod is sterk afhankelijk van zowel geografische als economische factoren. Mijn thuisland, Zweden, heeft een zeer gunstige ligging die de productie van grote hoeveelheden waterkracht mogelijk maakt. Niet elk land doet dat, en daarom denk ik dat het enige noodzakelijke initiatief voor overheidsuitgaven zou moeten zijn om het energienetwerk van de EU te blijven ontwikkelen, zodat degenen onder ons die gezegend zijn door de geografische ligging, anderen van groene energie kunnen voorzien. Dergelijke uitbreidingen van de energie-infrastructuur zouden voor elk land ook een groter aandeel van intermitterende groene energie mogelijk maken, aangezien het overschot zou kunnen worden verkocht op de Europese interne markt, die vanwege zijn omvang uiteraard minder gevoelig zal zijn voor grote prijsschommelingen.

Zelfs met een meer geïntegreerd elektriciteitsnet zouden we nog steeds behoefte hebben aan basislastvermogen, en hoewel ik denk dat er veel kan worden bereikt door uurtarieven en zogenaamde ‘slimme netwerken’, evenals een uitbreiding van pompwaterkracht, zouden we waarschijnlijk nog veel kernenergie nodig. Kernenergie is de enige (grotendeels) geografisch onafhankelijke, koolstofvrije energie die kan worden ingezet, maar aangezien er historisch gezien grote overheidssubsidies voor nodig zijn om concurrerend te blijven, is een minimalisering van deze subsidies over het algemeen wenselijk, maar dit kan leiden tot een afname van het gebruik van kernenergie. Dat is alleen aanvaardbaar zolang het niet leidt tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Belangrijk is dat we ook dringend onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten verminderen, en ik geloof dat de meest effectieve manier om dat te doen is door gebruik te maken van marktkrachten bij het opleggen van financiële kosten voor de negatieve externe effecten die emissies met zich meebrengen. In andere landen zou dat kunnen worden bereikt door middel van een CO2-belasting, maar de EU gebruikt een cap-and-trade-systeem. De afwegingen tussen deze benaderingen kunnen elders worden besproken, maar in ons huidige systeem zou een verdere beperking van de toekenning van koolstofkredieten nodig zijn, ter compensatie van de uitstoot die werd veroorzaakt door de ineffectieve prijsstelling in de jaren 2010.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

Dat is een vreemde vraag. Innovatie natuurlijk. Iedereen denkt duidelijk dat zij innovatie steunen, en de regelgeving die zij steunen is noodzakelijk, terwijl de voorgestelde regelgeving van anderen een overschrijding van de overheid is.

Consumer Choice Center lijkt bijvoorbeeld gezien te willen worden als een sterke anti-regulering, maar toch steunt u ook de regering die jaarlijks monopolierechten uitdeelt aan miljoenen bedrijven in de vorm van 
intellectueel eigendom. Patenten en auteursrecht zijn naar mijn mening de regelgeving die de grootste belemmeringen voor innovatie oplegt, en deze blijven grotendeels onbetwist. Deze concepten zijn honderden jaren geleden ontworpen en voor aanzienlijk kortere perioden toegepast, en sindsdien zijn hun reikwijdte en de lengte van hun termijnen uitgegroeid tot belachelijke proporties, ondanks het feit dat de technologie en de cultuur steeds sneller zijn geworden.

Dit omvat uiteraard ook onevenredige handhavingsmaatregelen, zoals die in de Richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt, die de rechten van burgers en consumenten terzijde schuiven ten gunste van de winstbejag door grote zakelijke rechthebbenden.

Uw samenwerking met de ECR, “The Consumer Case for Intellectual Property”, is een bizarre propagandastunt die verraadt dat wanneer de belangen van consumenten en grote bedrijven met elkaar in conflict zijn, u niet langer de kant kiest van 
met de consument.”

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

“Ik denk dat velen de EU verwarrend en ondoorzichtig vinden, wat volgens mij vooral een probleem lijkt te zijn van competente berichtgeving in de media. Ik hoop de traditie van de Pirate-partij voort te zetten, namelijk het verstrekken van transparante en begrijpelijke informatie aan zowel journalisten als burgers.

Degenen die ik in het bijzonder hoop te vertegenwoordigen, zijn degenen die het meest bezorgd zijn over het recht op privacy in een wereld van toenemende massale surveillance, en over het sturen van de EU in een richting die haar burgers beschermt, in plaats van 
verder bijdragen aan dergelijk toezicht.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

“Op de lange termijn, absoluut. Het is echter noodzakelijk om na te denken over de impact ervan op het Europese politieke klimaat en op de interne markt. Als, of misschien wanneer, Oekraïne tot de EU zou toetreden, zou dat de landbouwmarkt, met de bijbehorende subsidies, in totale wanorde brengen, omdat hun opmerkelijke vermogen om graan te produceren bijna alle huidige graanproducenten in de EU zou overtreffen.

Als bijvoorbeeld Servië zou toetreden, zou de impact het sterkst gevoeld kunnen worden in de politieke dimensie, aangezien zij zich waarschijnlijk zouden aansluiten bij Polen en Hongarije, waardoor de ideologische kloof die zich al vormt nog verder zou worden verdiept. 
tussen de lidstaten, een kloof die nu al een belemmering vormt voor het vermogen van de EU om effectief te opereren.

Als dit soort uitdagingen overwonnen zouden kunnen worden, denk ik echter dat de mensen van zowel de huidige lidstaten als de nieuwe lidstaten samen veel beter af zouden zijn.”

Interview met Europarlementariër Linus Nilsson

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde een kandidaat van de Zweedse Democraten voor het Europees Parlement. Het gesprek was bedoeld om inzicht te krijgen in hun perspectieven op de toekomst van Europa, de strategieën die zij aanbevelen voor het aanpakken van huidige problemen, en hun standpunt over belangrijke beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

“In de EU zijn er kwesties van nationale soevereiniteit, zelfbeschikking en ongewenste EU-interesse in nationaal beleid. De grens- en migratiecrisis en Frontex. De problemen met criminelen die Schengen gebruiken als een manier om misdaad te plegen over de nationale grenzen heen.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

“Mijn visie is een Europa dat bijeengehouden wordt door onze interesse in onze gemeenschappelijke markt en onze gemeenschappelijke waarden, maar tegelijkertijd bijeengehouden wordt door wederzijds respect voor onze culturele verschillen. Noord-Europa verschilt van Midden-, West-, Oost- en Zuid-Europa, maar we lijken ook op bepaalde sleutelgebieden op elkaar.”

 Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“De huidige moderne AI’s die worden ontwikkeld en die momenteel in de tijdsgeest zijn, zijn in feite taalmodellen. Ze kunnen enorme hoeveelheden datasets opnemen die verschillende informatie bevatten, en vanwege de vele iteraties zijn ze erg goed in het raden wat een bepaalde persoon wil dat het uitspuwt. Het is echter in feite een nieuwe manier om informatie te googlen en samen te vatten, niet revolutionairer dan dat. Ik denk dat de EU heel voorzichtig moet zijn met het reguleren van nieuwe technologieën die de meeste mensen, en niet in de laatste plaats politici, niet eens begrijpen. Als zodanig zie ik momenteel geen reden voor de EU om het gebruik van AI speciaal te reguleren.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?  

“Om het simpel te houden: wij profiteren van vrijhandelsovereenkomsten door mogelijk bepaalde producten, die van buiten de unie komen, goedkoper te importeren. Dit kunnen ofwel consumptiegoederen zijn die bedoeld zijn voor individuen, ofwel basisgoederen die in zekere zin bedoeld zijn voor productie. Maar het kan natuurlijk ook complexer zijn dan dit.”

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

“Energiediversificatie is op zichzelf geen inherent goed. In plaats daarvan moet de nadruk liggen op het energieneutraal zijn in de regelgeving (wat betekent dat je niet tegen of voor een bepaald type energieproductie mag werken) en op het wegnemen van oneerlijke reguleringsbelemmeringen voor fossielvrije energie. vormen van energieproductie zoals kernenergie.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Hangt uiteraard af van de specifieke vraag, maar over het algemeen is het meer in het voordeel van innovatie, omdat regelgeving de neiging heeft om achter te blijven en de vooruitgang in algemene zin te onderdrukken. In sommige gevallen is er echter een duidelijke behoefte aan regulering, vooral wanneer bepaalde bedrijven feitelijk monopolies verwerven op bepaalde technologieën en door deze te moeten reguleren, zijn zij degenen die de innovatie verstikken door andere spelers op de markt te stimuleren.”

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

 “Zweedse burgers maken zich het meest zorgen over de voortdurende federalisering van de Europese Unie en haar steeds ongewenstere belangstelling voor nationaal beleid dat duidelijk niet gaat over de interne markt van de EU, onze gemeenschappelijke grens of de strijd tegen de Europese misdaad. De EU moet terug naar een enkelvoudig doel: een vrijhandelsproject in Europa zijn, zodat de Europese economieën gezamenlijk de kracht hebben om zich naar de grotere wereldeconomieën te richten.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

“Het is geen inherent goed om meer landen in de unie op te nemen. Ik denk dat er in de eerste plaats een duidelijke culturele connectie moet zijn met de Europese geschiedenis en identiteit, en dat het land deze algemene Europese waarden moet delen. Ten tweede moeten dezelfde eisen die aan eerdere lidstaten zijn gesteld, zoals economische stabiliteit, een goede rechtsstaat, enzovoort, ijzersterk zijn en kunnen ze onder geen enkele omstandigheid worden genegeerd door welk land dan ook dat lid wil worden van de unie.”

Interview met Europarlementariër Davide Rizzuti

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, heeft een interview afgenomen met een kandidaat voor het Europees Parlement van de Duitse Vrije Democratische Partij. De discussie was bedoeld om inzicht te krijgen in hun opvattingen over de toekomst van Europa, de benaderingen die zij voorstellen om de huidige uitdagingen aan te pakken, en hun standpunt over belangrijke beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

“Als het gaat om belangrijke uitdagingen op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid, zoals de steun aan Oekraïne en Israël, spreekt de Europese Unie niet met één stem. De democratie en de rechtsstaat staan in heel Europa onder toenemende druk. Radicale partijen zijn breed vertegenwoordigd in de nationale parlementen en zijn in sommige gevallen in opkomst. Burgers in de EU gaan gebukt onder een tijdelijk hoge inflatie, en de overheidsbegrotingen gaan gebukt onder hogere rentetarieven en stijgende uitgaven. Middelgrote bedrijven en industrie kampen met onderbroken toeleveringsketens, stijgende grondstofprijzen en een diepgeworteld tekort aan geschoolde arbeidskrachten – ook als gevolg van demografische redenen. De energievoorziening in de Europese Unie is een lappendeken en daarom noch crisisbestendig, noch efficiënt. Als het gaat om geavanceerde technologieën die nodig zijn om crises snel te overwinnen en voor een soevereine en toekomstbestendige EU, blijft Europa achter in de internationale concurrentie. Naast deze nationale en Europese uitdagingen zijn er mondiale uitdagingen: de strijd tegen irreguliere migratie en smokkelaarsbendes, de strijd tegen de opwarming van de aarde, systeemconcurrentie met autocratieën en dictaturen en de verdediging tegen cyberaanvallen.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

Ten eerste: Europa moet eenvoudiger worden. Voor ons betekent dit ook het versterken van het subsidiariteitsbeginsel. Mensen moeten de EU niet associëren met overregulering of verboden, maar met eenvoudige, snelle en begrijpelijke oplossingen voor de problemen van onze tijd.
Ten tweede: Europa moet sterker worden. De burgers moeten ervan overtuigd worden dat de grenzen van Europa veilig zijn, dat irreguliere migratie strikt wordt voorkomen, dat mensen die het land moeten verlaten snel worden gerepatrieerd, dat de rechtsstaat overal in Europa consequent wordt gehandhaafd en dat er een krachtig Europees leger is om de mensen en de samenleving te beschermen. mensen in geval van een militaire noodsituatie Europese belangen klaar voor actie.
Ten derde: Europa moet een markteconomie worden. Onze economische kracht is de beslissende factor in de systemische concurrentie met andere regio's in de wereld.

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“Ik wil van de EU een hotspot maken voor kunstmatige intelligentie die de levenskansen van mensen dient in plaats van hen machteloos te maken. Daarom wijs ik zowel het verlangen naar toezicht als de fantasieën over overregulering af. Ik zet mij in voor een onbureaucratische en praktische implementatie van de Europese AI-regelgeving die innovaties mogelijk maakt en burgerrechten beschermt. Ik pleit voor een fair use principe gebaseerd op het Amerikaanse model voor AI-trainingsdata. Ik wil het concurrentievermogen van de Europese AI-economie versterken en moderne modellen voor het genereren van inkomsten voor rechthebbenden mogelijk maken. Ook in het onderwijs wil ik gebruik maken van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie (AI) biedt. AI-toepassingen kunnen het individuele leren van leerlingen ondersteunen door middel van op maat gemaakt leermateriaal. AI biedt ook de mogelijkheid om de lasten voor leraren te verlichten. Studenten moeten zo vroeg mogelijk leren hoe ze kunstmatige intelligentie op een competente manier kunnen gebruiken om hen voor te bereiden op een werkende wereld die steeds meer wordt beïnvloed door AI.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

De EU zou profiteren van de economische groei, de uitwisseling van technologieën en innovaties tussen de verdragsluitende partijen en de versterkte diplomatieke betrekkingen. Consumenten zouden ook profiteren van vrijhandelsovereenkomsten, aangezien handelsovereenkomsten de keuze aan producten en diensten voor consumenten vergroten en de consumentenprijzen verlagen door tarieven en handelsbarrières weg te nemen of te verminderen. Groei van de handel kan ook banen creëren in op export gerichte industrieën zoals Duitsland.

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is de ideale oplossing in uw
mening?

“De ideale oplossing is de diversificatie zelf. De solo-inspanning van Duitsland tegen de belangen van onze Europese partners in Nord Stream 1 en 2 was een ernstige vergissing. Ons antwoord is een gemeenschappelijk buitenlands energiebeleid dat energiepartnerschappen creëert met betrouwbare landen. Kernfusie biedt de potentie om in de toekomst op een klimaatneutrale en veilige manier energie op te wekken. Ik wil een innovatievriendelijk juridisch raamwerk voor kernfusie creëren, buiten de kernwetgeving om, waarin rekening wordt gehouden met de lagere risico's van deze technologie. Waterstof en synthetische brandstoffen bieden grote kansen als toekomstige energieopslagapparaten. Alternatieve brandstoffen, zoals e-fuels, moeten zowel als pure brandstof als als bijmenging worden toegestaan. Verbrandingsmotoren zijn op zichzelf niet schadelijk voor het klimaat, maar hun werking op fossiele brandstoffen wel. Om het wagenpark van ruim een miljard voertuigen met verbrandingsmotoren wereldwijd klimaatvriendelijker te maken, vertrouwen we op de vervanging van fossiele brandstoffen door synthetische brandstoffen en op de inzet voor de verbrandingsmotor als onderdeel van de mobiliteit van mensen. Wij willen verbrandingsmotoren klimaatvriendelijk maken, niet verbieden. Tegelijkertijd wil ik de uitbreiding van infrastructuur en hernieuwbare energiebronnen versnellen. Bovendien moet het elektriciteitsnetwerk tussen de lidstaten worden uitgebreid en moet de Europese interne energiemarkt worden gecreëerd.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Als liberaal kan ik deze vraag gemakkelijk beantwoorden: we willen dat Europa het mondiale centrum wordt voor baanbrekende innovaties en geavanceerde technologieën. Innovatie vergroot de efficiëntie en flexibiliteit, het bevordert de concurrentie, het zorgt voor creativiteit en dynamiek, het leidt tot lagere kosten voor bedrijven en ze vermijden onnodige bureaucratie.”

Interview met Europarlementariër Artur Truš

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde onlangs een EP-kandidaat van de Liberale Beweging (Litouwen) om hun perspectief op de toekomst van Europa te begrijpen, de strategieën die zij aanbevelen om de huidige uitdagingen aan te pakken, en hun mening over cruciale beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd?

“Consolidatie en eenheid. Sommige staten gaan te veel terug op nationale belangen, sommige populistische benaderingen om de grenzen te herstellen, enz. Dit is een weg terug naar de jaren negentig. Niet naar de toekomst.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

“Meer marktliberalisering, open economie. Gemeenschappelijke begroting. Gemeenschappelijk leger. Eenheid. Het is de enige weg vooruit voor Europa om sterk en succesvol te zijn.”

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“AI is een fantastisch hulpmiddel en is onze toekomst als we het op een slimme manier kunnen beheersen die de mensheid niet schaadt. De samenleving moet echter voorzichtig zijn met AI als het gaat om cyberveiligheid en criminelen die het tegen de samenleving gebruiken.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

“Minder monopolie, meer vrijhandel, een bedrijf kan onbelast groeien en producten over heel Europa brengen, waar elk lid van de staat er veel van zou kunnen profiteren.”

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

“Het Ideaal is naar mijn mening een op gezond verstand gebaseerde combinatie tussen hernieuwbare energie en kernenergie. Dat is uiteindelijk een ideaalbeeld. Omdat het niet mogelijk is om in de nabije toekomst volledig op hernieuwbare energie te draaien, moet dit op de meest milieuvriendelijke en efficiënte manier worden gedeeld.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Liever innovatie. Het is een aandrijfmechanisme voor een betere toekomst en de vooruitgang van de mensheid.”

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

“Geopolitieke situatie in de EU en de veiligheid van elke staat. Ik zou zeggen dat dit de meest zorgwekkende onderwerpen zijn.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

Niet met de huidige instroomcriteria. Deze moeten worden herzien. De EU is al enorm groot en kent veel interne problemen. Nieuwe leden zullen worden geaccepteerd met hogere HDI en economie – het zou dus ook voordelen opleveren voor de hele EU, en niet alleen profiteren van de EU. Hierin moet een evenwicht aanwezig zijn.

.

Zullen de kandidaten hetzelfde doen als de kiezers het verbod op verbrandingsmotoren verwerpen?

Door Bill Wirtz

Volgens rapportage door EuractivUit enquêtes blijkt dat kiezers in Duitsland, Polen en Frankrijk een verbod op de verbrandingsmotor (ICE) als hun minst favoriete klimaatbeleid beschouwen. Onder 15.000 respondenten behoort een verbod op de ICE tot de minst geprefereerde klimaatmaatregelen, gevolgd door CO₂-belastingen en tolheffingen, behalve voor elektrische auto's. Het meest opvallende is dat de maatregel ook overweldigende afwijzing vindt in de stemblokken van politieke partijen die deze op Europees niveau steunen, waaronder “centrumlinkse partijen zoals de Duitse SPD, de Poolse Lewica en de Franse Parti Socialiste”.

Zoals het er nu voor staat heeft de Europese Unie een verbod op de verbrandingsmotor aangenomen, dat in 2035 van kracht wordt, wat betekent dat er vanaf dat jaar geen nieuwe voertuigen meer mogen worden verkocht. Het verbod moet echter in 2026 worden herzien en kan worden heroverwogen, afhankelijk van de voorkeuren van de wetgevers in dat stadium.

De Consumer Champs-enquête voor kandidaten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni weerspiegelt deze belangrijke vraag voor de individuele mobiliteit in vraag 2 van de enquête. Alleen de kandidaten die voorstander zijn van een verlaging van de benzinebelasting, krijgen op die vraag 10 punten. Het verhogen van de benzinebelasting, het promoten van elektrische voertuigen of een combinatie van beide levert geen punten op.

Het puntentoekenningssysteem van de Consumer Choice Center in dit onderzoek vertegenwoordigt de wensen van consumenten, van wie velen zullen deelnemen aan de komende Europese verkiezingen in juni. Onze redenering is de volgende:

Consumenten moeten de aanjager zijn van het aanbod op de markt. Hoewel er behoefte is aan duurzame oplossingen, zijn regelrechte verboden in strijd met de keuze van de consument en zijn ze niet technologieneutraal. Voertuigen met ICE hebben hun benzineverbruik de afgelopen decennia aanzienlijk verminderd, wat een direct antwoord is op de vraag van consumenten naar lagere exploitatiekosten voor het gebruik van hun voertuigen – dit heeft meer bijgedragen aan de ecologische duurzaamheid van individueel vervoer dan overheidsmaatregelen. De consumenten die voor elektrische voertuigen kiezen, blijven daar vrij in, maar mogen niet worden bevoorrecht ten opzichte van andere consumenten, vooral omdat hun voertuigen vaak toegankelijker zijn voor huishoudens met een hoger inkomen dan traditionele voertuigen. Vanuit economisch oogpunt zou de EU ook haar eigen productie-industrie straffen ten gunste van de markten in Azië en Noord-Amerika.

Interview met Europarlementariër Sarah Zickler

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde onlangs een EP-kandidaat van de Vrije Democratische Partij van Duitsland om inzicht te krijgen in hun visie op de toekomst van Europa, hun voorgestelde oplossingen voor de huidige uitdagingen en hun standpunt over cruciale beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd? 

“De EU staat voor een aanzienlijke uitdaging bij het versterken van haar economie om bedrijven te behouden en investeringen aan te trekken. Er zijn dringend maatregelen nodig, zoals het terugdringen van de bureaucratie en het digitaliseren van diensten. Het conflict in Oekraïne ontwricht handel en energie, wat de noodzaak benadrukt van gezamenlijke strategieën om de energie veilig te stellen, de defensie te verbeteren en de economische veerkracht te garanderen. Interne en externe veiligheid zijn gekoppeld aan economische stabiliteit, waardoor maatregelen tegen illegale migratie noodzakelijk zijn en legale mogelijkheden voor arbeidsbehoeften worden bevorderd. Een gecoördineerde Europese reactie gericht op economische kracht, veiligheid en sociale cohesie is van cruciaal belang door middel van gerichte groei-, innovatie- en duurzaamheidsmaatregelen.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

In het komende decennium voorzie ik een welvarend Europa dat voorop loopt op het gebied van duurzame ontwikkeling en digitale innovatie. Mijn doel is een concurrerende, dynamische en inclusieve economie, met de nadruk op een bloeiende groene economie, hoogwaardige banen en geavanceerde digitale infrastructuur. Vrede, veiligheid, vrijheid en gelijke kansen staan centraal bij het bevorderen van individuele vrijheid en gelijke kansen op succes. Deze visie omvat toponderwijs, toegang tot gezondheidszorg en voordelen voor digitale transformatie. Over het geheel genomen is mijn doel een continent dat schittert met economische kracht, duurzaamheid en eenheid op het wereldtoneel, waarbij de democratische waarden zowel intern als extern hoog worden gehouden, wordt geïnnoveerd terwijl het milieu wordt beschermd en prioriteit wordt gegeven aan het welzijn van de burgers.

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“Kunstmatige intelligentie (AI) zal binnenkort een transformerende rol spelen door innovaties te stimuleren en bij te dragen aan efficiëntiewinsten in verschillende sectoren. Het nastreven van een evenwichtige benadering van AI-regelgeving is echter van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en toepassing ervan voldoen aan ethische normen, de privacy beschermen en geen nieuwe ongelijkheden creëren. Ik pleit voor slimme regelgeving die innovatie bevordert en tegelijkertijd duidelijke richtlijnen vaststelt voor ethische kwesties, gegevensbescherming en beveiliging.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

“Vrijhandelsovereenkomsten bieden Europa talloze voordelen, waaronder toegang tot nieuwe markten, economische groei en het scheppen van banen. Ze vergroten ook het concurrentievermogen van Europese bedrijven door toegang te bieden tot grondstoffen en componenten tegen concurrerende prijzen. Het is echter essentieel dat deze overeenkomsten eerlijke voorwaarden voor alle partijen omvatten en de milieu- en sociale normen niet ondermijnen.”

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

“Een duurzame energievoorziening is cruciaal voor de onafhankelijkheid van Europa en de bescherming van het milieu. Mijn visie omvat het verhogen van de investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne- en waterstofenergie en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Slimme netwerken zijn essentieel voor de flexibele distributie van hernieuwbare energie, waardoor de externe afhankelijkheid wordt verminderd en de energieautonomie van de EU wordt vergroot. Ik onderken de rol van kernenergie en benadruk de naleving van strikte veiligheids- en milieunormen vanwege de betrouwbare, koolstofarme bijdrage ervan aan een duurzame energiemix.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Innovatie en regelgeving zijn geen tegenpolen, maar kunnen hand in hand gaan. Innovatie is van cruciaal belang voor het aanpakken van veel van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, terwijl regelgeving noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen in het beste belang van de samenleving werken. Goed doordachte regelgeving kan innovaties sturen en bevorderen door duidelijke kaders te scheppen en tegelijkertijd consumentenbescherming en eerlijke marktomstandigheden te bieden.”

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

“Kiezers maken zich vooral zorgen over de veiligheid, de economie en migratie. Nauwere samenwerking, een solide defensiestrategie en alomvattende cyberdreigingsmaatregelen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de burgers; de economische zorgen concentreren zich op het scheppen van banen te midden van de digitalisering en structurele veranderingen. Het bevorderen van innovatie, het ondersteunen van het MKB en het waarborgen van het mondiale concurrentievermogen zijn prioriteiten. Onderwijs en een leven lang leren zijn van cruciaal belang om de beroepsbevolking voor te bereiden op economische verschuivingen. Het aanpakken van de zorgen impliceert een gereguleerd migratiebeleid, waarbij rekening wordt gehouden met grensveiligheid en humanitaire verplichtingen. Legale en veilige migratieroutes moeten tegemoetkomen aan de economische behoeften zonder de capaciteiten van de lidstaten te overschrijden. Woningtekorten vergroten de sociale ongelijkheid, vooral in stedelijke gebieden. Oplossingen zijn onder meer het investeren in betaalbare woningen, het bevorderen van innovatief ruimtegebruik en het versterken van de sociale woningbouw, terwijl de marktspeculatie voor wijdverbreide toegang tot adequate en betaalbare huisvesting wordt bestreden.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

“De uitbreiding van de EU kan verstandig zijn als nieuwe leden de democratische waarden van de Unie delen, bijdragen aan de economische kracht en bereid zijn EU-wetgeving over te nemen. Elk uitbreidingsproces moet echter zorgvuldig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de bestaande en potentiële nieuwe lidstaten kunnen profiteren van de uitbreiding zonder de institutionele capaciteit van de EU te overbelasten.”

Ervoor zorgen dat EP-kandidaten consumentenrechten verdedigen: onthulling van de Consumer Champs-campagne

In het steeds evoluerende politieke landschap hebben de verkiezingen voor het Europees Parlement een enorm gewicht, omdat ze de richting bepalen van het beleid dat een directe impact heeft op ons leven. Ervoor zorgen dat de kandidaten voor MEP (lid van het Europees Parlement) zich aansluiten bij de op de consument gerichte waarden wordt van het allergrootste belang. Van handelsbeleid tot digitale vrijheid, van duurzaamheid tot consumentenvrijheid: deze kwesties bepalen onze dagelijkse ervaringen en hebben waakzame kampioenen in de politieke arena nodig.

Dit jaar heeft de Consumer Choice Center een ongekend initiatief gelanceerd: de Consumer Champs-campagne. Deze campagne is niet zomaar een enquête; het is een baken van transparantie, dat probeert te ontrafelen waar EP-kandidaten staan als het gaat om cruciale kwesties die consumenten in de hele Europese Unie aangaan.

Waarom EP-kandidaten monitoren op belangrijke kwesties?

  • Handel: Handelsbeleid heeft invloed op de prijzen en toegankelijkheid van goederen en diensten. Als we begrijpen waar de kandidaten staan op het gebied van vrije en eerlijke handel, kunnen consumenten profiteren van een concurrerende markt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
  • Digitale vrijheid: In het huidige digitale tijdperk is het behoud van de online vrijheden van cruciaal belang. De opvattingen van kandidaten over digitale rechten, gegevensprivacy en internettoegankelijkheid zijn van enorm groot belang bij het waarborgen van de gebruikersrechten in cyberspace.
  • Vermindering van de schade aan tabak: Beleid rond tabak heeft gevolgen voor de volksgezondheid. De standpunten van kandidaten over strategieën voor schadebeperking kunnen een aanzienlijke impact hebben op de regelgeving om de nadelige effecten van tabaksconsumptie te minimaliseren.
  • Inflatie en mobiliteitskosten: Inflatie en stijgende mobiliteitskosten hebben een directe impact op onze portemonnee. Kandidaten die zich inzetten voor beleid dat de inflatie terugdringt en betaalbare mobiliteitsopties garandeert, kunnen de financiële lasten voor consumenten verlichten.
  • Voedselbeleid en duurzaamheid: Consumenten zoeken naar duurzame en gezonde voedingskeuzes. EP-kandidaten die beleid steunen dat de voedselveiligheid en duurzaamheid in de voedingsindustrie bevordert, hebben een sterke weerklank bij de moderne consument.
  • Technologie-neutraal energiebeleid: Met de verschuiving naar duurzame energie kan de steun van kandidaten voor technologieneutraal beleid innovatie stimuleren, waardoor schone energie toegankelijker en betaalbaarder wordt voor consumenten.
  • Consumentenvrijheid: Het handhaven van de vrijheid van de consument zorgt ervoor dat individuen keuzes en rechten hebben met betrekking tot producten, diensten en markten. Kandidaten die een consumentgericht beleid steunen, bevorderen een klimaat van empowerment en bescherming voor consumenten.

De Consumer Champs-campagne: licht werpen op de verplichtingen van kandidaten

Deze campagne van de Consumer Choice Center is een revolutionaire stap in het bevorderen van transparantie en verantwoording. Door kandidaten aan te sporen hun standpunt over deze cruciale kwesties duidelijk te maken, stelt de campagne kiezers in staat weloverwogen beslissingen te nemen. De Consumer Champs-campagne gaat over het beoordelen van kandidaten en het onder de aandacht brengen van degenen die prioriteit geven aan consumentenrechten. De ranglijst die uit dit initiatief voortkomt, dient als routekaart voor kiezers en biedt inzicht in de politieke voorkeuren en verplichtingen van kandidaten. Het is van cruciaal belang dat EP-kandidaten opkomen als voorvechters van consumentenrechten en ervoor zorgen dat beleid dat op Europees niveau wordt opgesteld prioriteit geeft aan de behoeften en rechten van burgers. Via de Consumer Champs-campagne hebben consumenten een stem in het bepalen van de richting van beleid dat rechtstreeks van invloed is op hun leven.

Concluderend kan het belang van het monitoren van de standpunten van EP-kandidaten over deze dringende kwesties niet genoeg worden benadrukt. De Consumer Champs-campagne fungeert als een baken en dringt er bij de kandidaten op aan transparant, verantwoordelijk en toegewijd te zijn aan het verdedigen van de rechten van consumenten in de hele Europese Unie. Laten we ons als consumenten engageren, participeren en vertegenwoordiging eisen die onze zorgen en waarden weerspiegelt. Laten we de consumentenkampioenen onthullen die prioriteit geven aan onze rechten en beleid vormgeven dat de mensen dient!

Onthulling van de Consumer Champs-vragenlijst: een duik in de belangrijkste EU-beleidsperspectieven

Terwijl we navigeren door de complexiteit van het vormgeven van een progressieve en consumentgerichte toekomst, is de Consumer Choice Center begonnen aan een baanbrekend initiatief: de Consumer Champs-campagne. Deze enquête is niet alleen een checklist met vragen; het is een kompas dat ons helpt te begrijpen hoe kandidaten voor het Europees Parlement cruciale kwesties die van invloed zijn op ons leven, waarnemen en benaderen. Laten we eens dieper ingaan op deze vragenlijst: een routekaart die de perspectieven van potentiële EP-leden op urgente EU-beleidsterreinen ontrafelt.

Deze kwesties hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven, de rechten en het welzijn van consumenten binnen de EU. Door de perspectieven van kandidaten op deze cruciale zaken te begrijpen via initiatieven zoals de Consumer Champs-vragenlijst, kunnen kiezers vertegenwoordigers kiezen die prioriteit geven aan deze zorgen en pleiten voor beleid dat is afgestemd op de belangen van de consument en het welzijn. Als consumenten weerklinken onze stemmen door de stembus. Als we door middel van initiatieven als de Consumer Champs-vragenlijst begrijpen waar kandidaten staan ten aanzien van deze cruciale kwesties, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen, waardoor onze vertegenwoordigers onze belangen op Europees niveau kunnen behartigen.

De Consumer Champs-vragenlijst is niet zomaar een enquête: het is een katalysator voor transparantie, waardoor kiezers kampioenen kunnen identificeren die prioriteit geven aan consumentgericht beleid en zo een toekomst vormgeven waarin onze behoeften en waarden voorop staan in de besluitvorming van de EU.

nl_NLDutch