fbpx
Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Vragenlijst

Op deze pagina worden de enquêtevragen weergegeven, samen met gedetailleerde uitleg voor elk antwoord en de bijbehorende toegekende punten. Ons doel is om de duidelijkheid voor zowel kandidaten als kiezers te vergroten door duidelijk te maken waarom de gekozen antwoorden het meest aansluiten bij de keuze en vrijheid van de consument in de Europese Unie. Wij streven ernaar de voordelen van beleid voor consumenten te onderstrepen in harmonie met deze antwoorden. De methodologie omvatte een eenvoudig meerkeuzeonderzoek waarin de belangrijkste zorgen van de Europese consumenten werden aangepakt, waaronder inflatie, mobiliteitskosten, innovatie, duurzaamheid van de voedselvoorziening, consumentenvrijheid, schadebeperkingsbeleid, digitale vrijheid en handel.

Vraag 1:

Om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te verwezenlijken, zullen we 100% koolstofneutrale energiebronnen moeten bereiken. Hoe moet dit worden bereikt?

A

Staatssubsidies

0

Punten

B

Particuliere investeringen van Europese bedrijven

5

Punten

C

Particuliere investeringen uit het buitenland

5

Punten

D

Zowel B als C

10

Punten

Het is essentieel om de meest effectieve aanpak te overwegen om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te bereiken, namelijk het bereiken van 100% koolstofneutrale energiebronnen. Een voorstander van consumentenkeuze zou erkennen dat het bevorderen van concurrentie en het omarmen van een vrije markt cruciaal zijn voor het garanderen van overvloed en betaalbaarheid in het leven van consumenten. Kandidaten die 'A-State Dochterondernemingen' selecteerden, kregen geen punten voor deze vraag, omdat overheidsbedrijven doorgaans minder efficiënt zijn, gebukt gaan onder bureaucratie en vaak ondermaatse producten en diensten leveren tegen hogere kosten. Bovendien zijn deze staatsbedrijven afhankelijk van het geld van de belastingbetaler, wat bijdraagt aan inefficiëntie en door middel van belastingen extra financiële lasten oplegt aan de consument.

Het optimale pad naar het bereiken van 100% koolstofneutrale energiebronnen ligt in particuliere investeringen. Kandidaten die kozen voor “B-Private investeringen van Europese bedrijven” of “C-Private investeringen uit het buitenland” verdienden 5 punten voor hun antwoorden. Het meest lovenswaardige antwoord is echter “D-Beide B en C”, dat 10 punten opleverde. Deze score benadrukt het belang van het combineren van particuliere investeringen van zowel Europese als buitenlandse entiteiten als de meest haalbare strategie voor het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen tegen 2030.

Vraag 2:

Om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te verwezenlijken en de benzinekosten betaalbaar te houden, moeten de EU-instellingen de lidstaten dwingen om:

A

Lagere benzinebelastingen

10

Punten

B

Verhoog de benzinebelasting

0

Punten

C

Promoot elektrische voertuigen

0

Punten

D

Zowel B als C

0

Punten

Vanuit het perspectief van consumentenkeuze en consumentenvrijheid is het van cruciaal belang om rekening te houden met de impact van beleid op de koopkracht en keuzevrijheid van individuen. Benzinebelastingen hebben een directe invloed op de brandstofkosten, wat op zijn beurt invloed heeft op het vermogen van consumenten om zich transport en andere goederen en diensten te veroorloven die afhankelijk zijn van de brandstofprijzen. Het verlagen van de benzinebelasting sluit aan bij de keuzeprincipes van de consument, doordat individuen de mogelijkheid krijgen om te beslissen op basis van hun voorkeuren en economische omstandigheden. Het bevordert de betaalbaarheid door de financiële lasten voor consumenten te verminderen, vooral voor consumenten met een lager inkomen, die mogelijk onevenredig getroffen worden door hogere brandstofkosten. Bovendien creëren lagere belastingen een competitieve marktomgeving waarin consumenten kunnen kiezen tussen verschillende vervoerswijzen, waaronder voertuigen op benzine en alternatieven zoals elektrische voertuigen.

Kandidaten die “A. Lagere benzinebelastingen” erkennen het belang van het balanceren van milieudoelstellingen met betaalbaarheid voor de consument en keuzevrijheid. Beleidsmakers kunnen een rechtvaardiger en duurzamer energietransitie bevorderen door prioriteit te geven aan maatregelen die de economische druk op consumenten minimaliseren en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen bevorderen.

Vraag 3:

Welke technologie moeten de EU-lidstaten bevorderen om de betaalbaarheid en duurzaamheid van energie te bevorderen?

A

Nucleair

5

Punten

B

Waterstof

0

Punten

C

Wind- en zonne-energie

0

Punten

D

Alle bovenstaande

10

Punten

Het bevorderen van diverse energietechnologieën biedt individuen meer opties en flexibiliteit bij het voldoen aan hun energiebehoeften, terwijl de betaalbaarheid en duurzaamheid behouden blijven.

Door te kiezen voor “D. Al het bovenstaande erkent het belang van het overwegen van meerdere trajecten om de betaalbaarheid en duurzaamheid van energie te bereiken. Kernenergie biedt een betrouwbare en koolstofarme elektriciteitsbron, biedt stabiliteit aan het energienetwerk en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Waterstoftechnologie biedt potentiële energieopslag- en transportoplossingen en draagt bij aan het koolstofarm maken van de economie. Wind- en zonne-energie vertegenwoordigen hernieuwbare energiebronnen die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen helpen verminderen en de gevolgen voor het milieu kunnen verzachten. Door deze technologieën te promoten, stellen de EU-lidstaten consumenten in staat om weloverwogen keuzes te maken op basis van hun voorkeuren, behoeften en lokale omstandigheden. Deze aanpak bevordert de concurrentie en innovatie in de energiesector, waardoor de kosten omlaag gaan en de technologische ontwikkeling wordt bevorderd. Bovendien verbetert een gevarieerde energiemix de energiezekerheid door de afhankelijkheid van één enkele energiebron of technologie te verminderen.

Vraag 4:

Wat zou het doel moeten zijn van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU?

A

Voedselveiligheid

0

Punten

B

Mensenrechten

0

Punten

C

Algemene economische welvaart

10

Punten

D

Arbeidsrechten

0

Punten

Vanuit het perspectief van consumentenkeuze en consumentenvrijheid zou het primaire doel van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU het vergroten van de algehele economische welvaart moeten zijn. Vrijhandelsovereenkomsten vergemakkelijken de uitwisseling van goederen en diensten tussen landen, bevorderen de concurrentie, innovatie en marktefficiëntie, en komen uiteindelijk ten goede aan de consument door hen een grotere verscheidenheid aan producten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen aan te bieden.

Door “C. Algemene economische welvaart” erkent de fundamentele rol van de vrije handel bij het bevorderen van het welzijn en de keuze van de consument. Door handelsbarrières te verminderen en eerlijke concurrentie te bevorderen, bieden vrijhandelsovereenkomsten consumenten toegang tot een breder scala aan goederen en diensten, inclusief goederen en diensten die efficiënter in het buitenland worden geproduceerd. Dit stimuleert de economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en een hogere levensstandaard voor consumenten in de hele EU.

Vraag 5:

Wat zou het uiteindelijke doel van het digitale beleid van de EU moeten zijn?

A

Innovatie bevorderen

10

Punten

B

Meer Europese bedrijven creëren

0

Punten

C

Bescherm gegevens en gebruikersveiligheid

5

Punten

D

Verdedig je tegen buitenlandse concurrentie

0

Punten

Het uiteindelijke doel van het digitale beleid van de EU zou het bevorderen van innovatie moeten zijn. Innovatie stimuleert de technologische vooruitgang, bevordert de concurrentie en vergroot de keuze van de consument door de introductie van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen.

Door “A. Bevordering van innovatie” erkent het transformerende potentieel van digitale technologieën om het leven van consumenten te verbeteren en de economische groei te versterken. Door een omgeving te bevorderen die bevorderlijk is voor innovatie kan het digitale beleid van de EU ondernemerschap, investeringen en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën stimuleren waar consumenten in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, het onderwijs en de entertainmentsector, van kunnen profiteren. Door prioriteit te geven aan innovatie wordt ervoor gezorgd dat het digitale beleid van de EU de welvaart van de consument maximaliseert door de technologische vooruitgang te bevorderen en het scala aan keuzemogelijkheden voor consumenten op de digitale markt uit te breiden.

Vraag 6:

Om de doelstellingen van het EU Beating Cancer Plan te bereiken, moeten de EU-lidstaten nieuwe schadebeperkende technologieën bevorderen, zoals vapen, apparaten die warmte niet verbranden en nicotinezakjes.

A

Sterk mee eens

10

Punten

B

Mee eens zijn

5

Punten

C

Het oneens zijn

0

Punten

D

Sterk mee oneens

0

Punten

Het bevorderen van nieuwe schadebeperkende technologieën sluit aan bij de doelstelling van het EU Beating Cancer Plan door consumenten alternatieve opties te bieden voor traditionele tabaksproducten. Deze technologieën, zoals vapen, apparaten die geen warmte verbranden en nicotinezakjes, hebben aangetoond dat ze de schade die met roken gepaard gaat kunnen verminderen door veiliger alternatieven te bieden.

Door “A. Sterk mee eens” erkent het belang van het empoweren van consumenten met informatie en keuzes om hun gezondheidsresultaten te verbeteren. Door schadebeperkende technologieën te bevorderen kunnen de EU-lidstaten rokers ondersteunen die willen stoppen of hun tabaksconsumptie willen verminderen, terwijl de nadelige gevolgen voor de gezondheid die met roken gepaard gaan tot een minimum worden beperkt. Het geven van prioriteit aan deze technologieën sluit aan bij de vrijheid van de consument door rokers haalbare alternatieven te bieden en hun autonomie te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun gezondheid. 

Vraag 7:

Om de inflatie terug te dringen moeten Europese instellingen meer publieke fondsen zoals het EU Herstelfonds bevorderen.

A

Sterk mee eens

0

Punten

B

Mee eens zijn

0

Punten

C

Het oneens zijn

5

Punten

D

Sterk mee oneens

10

Punten

Het bevorderen van meer publieke fondsen zoals het EU-herstelfonds om de inflatie terug te dringen kan ineffectief zijn en zou de inflatiedruk potentieel kunnen verergeren. Het injecteren van grote hoeveelheden publieke middelen in de economie kan leiden tot hogere overheidsuitgaven, wat de inflatie kan aanwakkeren door de vraag te stimuleren zonder een overeenkomstige toename van het aanbod van goederen en diensten.

Door “D. Sterk mee oneens weerspiegelt inzicht in de potentiële gevolgen van een expansief begrotingsbeleid voor de inflatie en de koopkracht van de consument. In plaats van uitsluitend op publieke middelen te vertrouwen, zouden de Europese instellingen prioriteit moeten geven aan maatregelen die de prijsstabiliteit bevorderen, zoals verstandig monetair beleid en structurele hervormingen om de productiviteit en het concurrentievermogen te vergroten. Door de bevordering van extra publieke middelen om de inflatie terug te dringen af te wijzen, kunnen beleidsmakers prioriteit geven aan maatregelen die de financiële stabiliteit op de lange termijn ondersteunen en consumenten beschermen tegen de negatieve gevolgen van stijgende prijzen. 

Vraag 8:

De interne markt van de Europese Unie heeft een positieve invloed gehad op het bevorderen van de vrijheid van de consument

A

Sterk mee eens

10

Punten

B

Mee eens zijn

5

Punten

C

Het oneens zijn

0

Punten

D

Sterk mee oneens

0

Punten

De interne markt van de Europese Unie heeft een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van de vrijheid van consumenten door handelsbelemmeringen weg te nemen, de concurrentie te vergroten en de keuze voor consumenten in de lidstaten uit te breiden.

Door “A. Sterk mee eens” erkent de transformerende impact van de interne markt op de welvaart van de consument. Door het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen te faciliteren heeft de interne markt een meer geïntegreerde en dynamische economische omgeving gecreëerd waarin consumenten een grotere toegang hebben tot diverse producten en diensten tegen concurrerende prijzen. Door concurrentie en innovatie te bevorderen heeft de interne markt geleid tot verbeteringen op het gebied van de productkwaliteit, de betaalbaarheid en de bescherming van de consumentenrechten, waardoor de vrijheid van de consument binnen de EU is vergroot.

Vraag 9:

Het doel van een verenigde interne interne markt van de EU zou een open concurrentie over de grenzen van de lidstaten heen moeten zijn

A

Sterk mee eens

10

Punten

B

Mee eens zijn

5

Punten

C

Het oneens zijn

0

Punten

D

Sterk mee oneens

0

Punten

Open concurrentie over de grenzen van de lidstaten heen zou het voornaamste doel moeten zijn van een door de EU verenigde interne markt. Het wegnemen van handelsbelemmeringen en het bevorderen van een gelijk speelveld voor bedrijven in de hele EU bevorderen de concurrentie, innovatie en het welzijn van de consument.

Door “A. Sterk mee eens” weerspiegelt een engagement voor vrije marktconcurrentie en consumentenkeuze. Door ervoor te zorgen dat bedrijven vrij en eerlijk over de grenzen heen kunnen concurreren, maximaliseert de interne markt van de EU de voordelen voor de consument door een uitgebreider assortiment goederen en diensten aan te bieden tegen concurrerende prijzen. Door een omgeving te bevorderen waarin bedrijven kunnen gedijen en consumenten toegang hebben tot de beste producten en diensten in de hele EU, kunnen beleidsmakers het consumentenvertrouwen in de interne markt versterken en de economische groei en welvaart bevorderen.

Vraag 10:

Om de voedselzekerheid en betaalbaarheid te bevorderen, moeten de EU-instellingen dat doen

A

Legaliseer GGO's

10

Punten

B

Promoot de biologische landbouw

0

Punten

C

Verlaag de landbouwsubsidies

5

Punten

D

Pesticiden verbieden

0

Punten

Het legaliseren van GGO's kan bijdragen aan het bevorderen van de voedselzekerheid en de betaalbaarheid door de landbouwproductiviteit te verhogen, de gewasweerbaarheid tegen omgevingsstressoren te vergroten en de productiekosten te verlagen.

Door “A. Legaliseer GGO's” erkent de potentiële voordelen van biotechnologie bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van de voedselzekerheid. GGO's hebben het potentieel om de gewasopbrengsten te verhogen, de voedingswaarde te verbeteren en de behoefte aan chemische pesticiden en meststoffen te verminderen, waardoor de productiekosten worden verlaagd en bijgedragen aan betaalbaarder voedselprijzen voor consumenten. Door innovatie in de landbouw te omarmen kunnen EU-instellingen de keuze van de consument ondersteunen en duurzame voedselproductiepraktijken bevorderen die zowel de voedselzekerheid als de betaalbaarheid vergroten.

Vraag 11:

Om voorbereid te zijn op de volgende mondiale pandemie moet de EU dat doen

A

Bevorderen en beschermen van intellectuele eigendomsrechten

10

Punten

B

Verkort de duur van de octrooibescherming van geneesmiddelen

0

Punten

C

Stimuleer één enkele prijs voor elk geneesmiddel in de hele EU

0

Punten

D

Creëer een gemeenschappelijk Europees gezondheidszorgsysteem

0

Punten

Vanuit het perspectief van consumentenkeuze en consumentenvrijheid is het bevorderen en beschermen van intellectuele-eigendomsrechten essentieel voor het stimuleren van innovatie en het garanderen van tijdige toegang tot levensreddende medische behandelingen en technologieën tijdens mondiale pandemieën.

Door “A. Bevorderen en beschermen van intellectuele eigendomsrechten” erkent de cruciale rol van intellectueel eigendom bij het stimuleren van medische innovatie en onderzoek. Sterke bescherming van intellectueel eigendom stimuleert farmaceutische bedrijven en onderzoekers om te investeren in de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnostische hulpmiddelen, die cruciaal zijn voor het bestrijden van opkomende infectieziekten en het beschermen van de volksgezondheid. Door intellectueel eigendom te beschermen kan de EU ervoor zorgen dat vernieuwers worden beloond voor hun bijdragen en dat consumenten toegang hebben tot veilige, effectieve en innovatieve gezondheidszorgoplossingen wanneer ze met toekomstige pandemieën worden geconfronteerd.

nl_NLDutch