fbpx
Sök
Stäng den här sökrutan.

Intervju med MEP-kandidaten Antonio Amaral

Vår regeringschef, Zoltan Kesz, intervjuade en kandidat från The Liberal Initiative för Europaparlamentet. Samtalet försökte förstå deras perspektiv på Europas framtid, de strategier de rekommenderar för att hantera nuvarande frågor och deras ståndpunkt i viktiga politiska frågor.

 Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

Vårt främsta mål bör vara att upprätthålla de europeiska värderingarna demokrati, frihet, säkerhet, socialt skydd och hållbarhet, både nu och i framtiden, för européer.

Vi ställs inför omedelbara kriser, som t.ex Rysslands krig mot Ukraina. Vi står fast med det ukrainska folket. Dessutom står vi inför strategiska utmaningar, inklusive behovet av att undvika beroende av tyranniska regimer för energi, mat och teknik. För detta ändamål förespråkar vi diversifiering av leverantörer genom fria marknader, internationell handel och utvecklingssamarbete.

Men de viktigaste utmaningarna vi står inför kan vara mindre uppenbara. De levnadskostnadskris skulle kunna intensifieras, särskilt som återhämtningsplaner måste betalas tillbaka, vilket potentiellt kan underblåsa större populism. Demografiska trender kan allvarligt påverka våra ekonomier och välfärdsstater. Dessutom förlorar vi konkurrenskraft på globala marknader, vilket minskar vår förmåga att generera resurser och lösningar för andra angelägna frågor, såsom teknik- och energiomställning.

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

Vi är övertygade om att Europa borde leda världen inom innovation. För att uppnå detta måste vi minimera byråkratin, fullborda den gemensamma marknaden och frigöra den kreativa potentialen hos 450 miljoner européer. Denna vision sträcker sig bortom ekonomisk tillväxt; det handlar om att säkerställa robusta sociala system och skapa en mer hållbar kontinent. Det handlar om att odla ett samhälle med möjligheter och möjligheter för alla.

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

Vi inser den enorma potentialen hos AI, tillsammans med riskerna med att det missbrukas för att urholka våra friheter och rättigheter som individer och medborgare i demokratiska, öppna samhällen med fri marknad. Samtidigt som vi omfamnar förändring får vi inte inleda dystopier där människor är befriade från rösträtt. Och vi borde inte ha inbilskhet att mikrohantera framsteg. Reglering bör bestämt skydda friheter och rättigheter, fastställa etiska gränser, klargöra rättvisa regler för engagemang och ändå förbli tillräckligt flexibel för att låta innovation blomstra.

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

Frihandel är avgörande för att höja allas livskvalitet. Frihandel handlar om ömsesidigt fördelaktigt ekonomiskt ömsesidigt beroende, att främja samarbete och utveckling och att förena folk och nationer i fred – frihandel gynnar alla parter. Europa drar stor nytta av att producera varor och tjänster som andra regioner ivrigt byter ut för sin egen produktion, vilket ökar den globala ekonomiska produktionen, skapar nya resurser och skapar möjligheter för människorna.

Frihandelsavtal är till sin natur politiska. Vissa har lutat sig kraftigt åt "hanterad handel", ett synsätt som vi inte stöder. Frihandelsavtal bör prioritera borttagandet av hinder för internationell handel och att låta människor utnyttja sin ekonomiska frihet på ett bra sätt.

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

Diversifiering av energikällor är inte bara en teknisk nödvändighet, det är ett geopolitiskt imperativ. Vi kan helt enkelt inte hållas som gisslan av regimer som är öppet fientliga mot den liberala demokratins principer. Vi förespråkar lägre skatter på energi, principen om teknikneutralitet när det gäller regeringens syn på energiproduktion, ett mer sammankopplat europeiskt energinät, en konkurrenskraftig gemensam marknad baserad på öppen fri marknadskonkurrens.

 Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

Vi tror att innovation är vägen till ett mer konkurrenskraftigt Europa, som främjar större välstånd, möjligheter och en förbättrad livskvalitet. Som hängivna förespråkare för den fria marknaden inser vi att brist på regler kan leda till en tragedi för allmänningen. Reglering bör skydda friheter, rättigheter och legitima sociala angelägenheter – ta itu med negativa externa effekter som föroreningar – samtidigt som den tillåter konkurrenskraftig öppen marknadsinnovation att frodas. Det bör säkerställa en snabb, fast och rättvis bedömning när gränser överskrids. Vi stöder förnuftig reglering – inte byråkrati, bemyndigande av småbefogenheter, storskalig dirigism eller hindrande av framsteg. Vi föreställer oss ett samhälle där individer inte behöver tillstånd för att fredligt och produktivt kunna fullfölja sitt syfte i livet. Därför anser vi att politisk makt har en plikt att förenkla människors liv.

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

Det portugisiska folket är i första hand bekymrat över nationella frågor som levnadskostnader, boende och hälsovård, och projicerar ofta dessa farhågor på Europeiska unionen. I frågor som ligger närmare EU:s befogenheter, som att reagera på kriget i Ukraina, hållbarhet och utvecklingsfonder, går åsikterna isär. Vissa portugisiska fraktioner förespråkar populistiska åtgärder, som att störa ECB, genomföra omfattande välfärdsprogram i hela Europa och anta stränga migrantpolitik. Däremot prioriterar liberala väljare att minska europeisk byråkrati (förvärras av inhemsk guldplätering), att omvärdera medel för att främja reformer och ekonomisk autonomi snarare än beroende och att förbättra Europas globala konkurrenskraft.

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

Vi anser att det är en etisk skyldighet för Europeiska unionen att välkomna de länder som har lyckats leva upp till uppstigningskraven – särskilt respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner, fria marknader – och som vill fortsätta på den vägen.

Intervju med MEP-kandidaten Birgit Weckler

Vår regeringschef, Zoltan Kesz, intervjuade nyligen en MEP-kandidat från Christian Democratic Union of Germany för att förstå deras perspektiv på Europas framtid, de strategier de rekommenderar för att möta nuvarande utmaningar och deras åsikter om avgörande politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

"De största utmaningarna inkluderar följande: 

(1) Nå konsensus om en EU-reform för att etablera den som en stark europeisk världsmakt gentemot andra globala makter med en verklig försvars- och säkerhetsunion (se (2) nedan) och som en ännu starkare konkurrenskraftig och innovativ marknadsekonomi drivs av ett genuint EU-intresse snarare än nationella intressen 

(2) Avsevärt stärka den europeiska försvars-, säkerhets- och militärkapaciteten för att skydda alla EU-medborgare 

(3) Stort antal flyktingar som anländer till EU  

(4) Hot mot demokratin från extremistiska partier och rörelser i EU (5) Cyberattacker  

(6) Brist på kvalificerad arbetskraft 

(7) Demografisk utveckling i EU  

(8) Klimatförändringar 

(9) Byråkrati 

(10) Falska nyheter 

(11) Ojämlikhet mellan människor inom EU men även globalt 

(12) Minskat internationellt samarbete i kombination med ökad nationalism.”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet? 

a. EU är etablerat som en stark europeisk världsmakt som respekteras av andra globala makter som primär representant för Europa 

EU är etablerat som ett starkt European World Power representerar med en röst dess medlemsstater gentemot Ryssland, Kina, USA, Turkiet och andra världsmakter. För detta ändamål är det viktigt att upprätta en verklig europeisk försvars- och säkerhetsunion. Det kräver vidare att EU:s beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fattas med kvalificerad majoritet – istället för enhälligt stärks EU:s medlemsländers militära kapacitet avsevärt, och EU har en försvarskommissionär. 

EU upprättar sin egen digital infrastruktur och garanterar EU:s tillgång till en säker, prisvärd och hållbar leverans av kritiska råvaror, chips och batterier med minskat beroende av tredjeländer (dvs länder utanför EU).  

För att respekteras av andra globala makter är EU en en stark och konkurrensutsatt ekonomisk marknad med attraktiva villkor för branschen, företag, nystartade företag, vetenskap och investerare och med en klimat av innovation, modernisering och digitalisering, baserat på konceptet om en social marknadsekonomi, och kraftigt minskad byråkrati. 

EU är förebilden i hela världen effektivt uppnå klimatskyddsmålen, baserad på teknisk innovation och begreppet social marknadsekonomi. 

EU skyddar sina gränser effektivt med ett starkt mandat från EU-myndigheten Frontex och bidrag från alla 27 medlemsstater, och definierar och verkställer effektivt gemensam migrationspolitik  med respekt för mänskliga rättigheter och utifrån sina egna intressen och behov. 

b. Avsevärt stärkta demokratiska inslag i EU 

Hand i hand med upprättandet av EU som en europeisk världsmakt (se a. ovan) förstärks EU:s "inre demokratisering" avsevärt. Detta inkluderar i synnerhet en starkare roll för Europaparlamentet vid utnämningen av kommissionen, inklusive dess ordförande, en mer lagstiftande medbeslutanderätt och en fullfjädrad rätt att ta initiativ. Dessutom minskas antalet kommissionsledamöter (t.ex. 15 kommissionärer). De bör inte längre föreslås av de nationella regeringarna utan nomineras av den nominerade kommissionens ordförande och sedan godkännas av både rådet och parlamentet.

För att främja EU-politik i ett genuint EU-intresse kompletteras valsystemet till Europaparlamentet med inslag av transnationella partilistor. I valet till Europaparlamentet om tio år leds valkampanjen för kandidater till Europaparlamentet (delvis) som en gränsöverskridande EU-omfattande kampanj som involverar alla EU-medborgare snarare än att enbart fokusera på det medlemsland som kandidaten tillhör. För detta ändamål bör den moderna användningen av digitalisering och moderna översättningsverktyg som EU tillhandahåller alla kandidater vara en del av EU:s stöd för en sådan EU-omfattande valkampanj. 

Dessa tre punkter som en del av en EU-reform i nästa EU-kloster kommer att stödja att EU:s beslut fattas efter halva tiden i en sann EU-anda, se punkt c. Nedan. 

c. EU:s politik inom harmoniserade/integrerade områden drivs av genuina EU-intressen snarare än nationella intressen 

EU-beslut inom områden som är harmoniserade/integrerade fattas i en anda av en genuint EU-intresse snarare än att vara en kompromiss mellan nationella intressen. 

EU-medborgare lever mot ett "europeiskt sätt att leva". Centrala värderingar inkluderar mänsklig värdighet, fred och frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, rättsstatsprincipen samt socialt och ekologiskt ansvar. 

Det finns EU:s universitet inom områden "harmoniserade" av EU, såsom ECB:s banktillsyn, ECB:s penningpolitik, avveckling av kreditinstitut, konkurrenslagstiftning och bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Utbildningssystemet fortsätter att vara det medlemsstaternas behörighet

70 % av EU-medborgarna talar minst två EU-språk flytande, och 50%, dvs.dely 3 EU-språk. Detta är målet för alla EU-medborgare oavsett utbildningsnivå och om de bor i storstäder eller på landsbygden. 

d. Tydligare arbetsfördelning mellan EU och nationell nivå för tydlighetens skull 

Områdena för EU:s kompetens kontra medlemsländerna är tydligare definierade för insynens skull för EU-medborgare och beslutsfattare i syfte att säkerställa en gemensam förståelse och förtroende för alla EU-medborgare såväl som EU:s medlemsländer. 

Det är viktigt att EU respekterar nationella särdrag, traditioner och särdrag av medlemsstaterna, såsom religiösa högtider och regionala produkter. I detta syfte bör Europeiska regionkommittén stärkas i nästa EU-reform. 

Dessutom har subsidiaritetsprincipen måste iakttas, det vill säga det måste finnas en tydlig nytta och mervärde för EU-medborgarna om EU snarare än medlemsländerna vidtar åtgärder, till exempel på grund av den föreslagna åtgärdens omfattning och effekter.

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det? 

AI erbjuder stora möjligheter såsom ökad effektivitet, konsekvens i resultat och att ersätta personalens manuella arbete, särskilt i tider av brist på kvalificerad arbetskraft på alla nivåer. Det som är viktigt är att se till att människor, det vill säga människor, tar de avgörande besluten och noga följer utvecklingen och användningen av AI.  

Jag stöder en begränsad reglering av AI om konkreta risker (t.ex. brott mot mänskliga rättigheter) identifieras. Annars bör utvecklingen och användningen av AI överlåtas till användarna för att möjliggöra innovation och konkurrens utan att överbelasta byråkratin. Se även mitt svar i 6.

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

År 2023 exporterade EU-27 varor för cirka 2,55 biljoner euro. Frihandelsavtal minskar och tar bort tullar och hjälper till att åtgärda hinder bakom gränsen som annars skulle hindra flödet av varor och tjänster. Det uppmuntrar utländska investeringar, främjar regional ekonomi och integration och bygger gemensamma strategier mellan frihandelspartnerna. Generellt sett tror jag det Frihandelsavtal stöder ekonomin och välståndet i de inblandade länderna och gynnar konsumenterna

Dessutom kan frihandelsavtal också vara ett verktyg för att uppmuntra pågående inhemska reformer, handelsliberalisering och klimatskydd och för att främja mänskliga rättigheter i de länder som ingår frihandelsavtalet.

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig? 

Enligt min åsikt är mål för energipolitiken bör vara att (i) säkerställa tillförlitlig och prisvärd energi för människor och industri, (ii) stödja EU som en stark ekonomisk marknad med attraktiva villkor för industrin, nystartade företag och andra investerare, och (iii) uppnå klimatneutralitet inom EU till 2050. 

Så långt som möjligt, förnybar energi bör ökas och bör spela en viktig roll. Men med tanke på att sol- och vindenergi – som utgör ca. 75 procent av den förnybara energin i Tyskland – beror på naturen och okontrollerbara faktorer, det behöver vara tillräckliga andra typer för energiförsörjning i faser med låg sol och vind (energimix).  

För det första, för att möjliggöra en så bred energimix, med tanke på att det för närvarande inte finns någon lösning, tror jag att det är avgörande att tillåta användning och forskning i relation till all tillgänglig teknik, inklusive solceller, vindkraft, geotermisk energi, vattenkraft, flytande och fast biomassa såväl som kärnkraft och innovativ kärnteknik som kärnfusion. I synnerhet anser jag att förbudet mot förbränningsmotorer (Verbrennermotor) på EU-nivå bör omprövas och dras tillbaka, särskilt för att tillåta användningen av e-bränslen, med tanke på de framgångsrika pilotstudierna i detta avseende. 

För det andra, inom de kommande 2-3 åren är det viktigt för EU att etablera en fullfjädrad energiunion inom EU. Detta kräver ett nära samarbete mellan medlemsländerna för att bygga ut den gränsöverskridande infrastrukturen och rörledningsnätet för transport av energi, t.ex. väte, och etablera fler energipartnerskap med pålitliga partners. Dessutom är det inom vissa områden nyttigt att ha möjlighet att använda mer än bara en energiform för att kunna anpassa sig till marknadsutvecklingen, till exempel i hushåll med solcells- och värmepumpar eller i hybridbilar, beroende på om detta är rimligt med hänsyn till kostnaderna och beroende av framtida tekniska utvecklingar.

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

"Jag föredrar a kombination av både reglering och innovation, beroende på området i fråga.  

Reglering kan vara användbar om (i) konkreta risker eller problem identifieras, eller (ii) i EU-sammanhang, om det finns ett behov av att etablera en grundläggande gemensam förståelse för EU:s medlemsländer för att säkerställa förtroende, undvika missförstånd och stödja en nivå spelplan. 

Generellt sett är staten inte den bättre företagsledaren. Jag litar snarare på branschens och den privata sektorns expertis. Såvida det inte finns goda skäl som motiverar ett område som ska regleras, anser jag att högnivåprinciper i reglering, om det överhuvudtaget behövs, är tillräckliga för att lämna mer utrymme för innovation och kreativitet från industrin, vetenskapen och nystartade företag, vilket jag tycker ger bättre resultat. Dessutom måste onödig byråkrati undvikas. 

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen? 

Viktiga frågor inkluderar följande: 

• EU går för långt in i det nationella uppdraget utan att tillräckligt beakta nationella särdrag och historisk utveckling. 

• Beslutsfattandet i EU är långsamt och inte alltid effektivt. 

• Bristande proportionalitet och för mycket byråkrati i EU-regleringen. 

• Bristande efterlevnad och upprätthållande av rättsstatsprincipen i vissa medlemsländer. • Förmögenheten per hushåll i vissa EU-länder som avsevärt bidrar till EU:s budget verkar vara lägre än i vissa andra EU-länder som gynnas avsevärt av EU:s budget och EU program. Vissa människor uppfattar denna situation som orättvis. 

• Alla medlemsländer respekterar inte stabilitets- och tillväxtpakten utan att kommissionen vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa detta.”

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

”Jag tror att det är klokt som ett politiskt och strategiskt mål för Balkanländerna att gå med i EU, med tanke på dess geografiska läge. Icke desto mindre, enligt min åsikt, måste följande två grundläggande villkor vara uppfyllda innan länder kan ansluta sig till EU: 

a. De landet uppfyller kriterierna till fullo att ansluta sig till EU. 

b. De EU måste reformeras före anslutningen nya medlemsländer till EU. Annars, med den nuvarande institutionella strukturen, om fler länder ansluter sig, blir dagens komplexa beslutsfattande ännu mer komplicerat, med risk för minskad förmåga för EU att agera. 

Båda kriterierna gäller även länder på västra Balkan, Ukraina och Moldavien.

Intervju med MEP-kandidaten Philip Johansson

Vår regeringschef, Zoltan Kesz, intervjuade en kandidat från Sveriges Pirate-parti till Europaparlamentet. Samtalet försökte förstå deras perspektiv på Europas framtid, de strategier de rekommenderar för att hantera nuvarande frågor och deras ståndpunkt i viktiga politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

"Den största frågan EU står inför är hur rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter utmanas av vissa medlemsländer såväl som EU-kommissionen själv, i frågor som Chat Control.

Spridningen av illiberala polisstater i Europa är ett resultat av den fortsatta utbyggnaden av massövervakning, kampen mot vilken är mitt främsta politiska fokus. Det första man måste inse är att det inte längre finns någon skillnad mellan statlig och företags massövervakning; statlig övervakning sker främst genom bakdörrar som ger tillgång till data som samlats in av företag.

Dessa företag säkerställer i sin tur sin fortsatta rätt att exploatera konsumentdata genom reglerande insamling och lobbyinsatser såsom policyanteckningen "Data and Consumer Privacy" av Consumer Choice Center, ett dokument som endast verkar övertygande för de lagstiftare utan bakgrund inom teknik. .”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

"Min vision är ett sunt Europa som fortsätter att göra det som är bäst, till exempel skyddet av medborgerliga och särskilt konsumenträttigheter, och de fördelar som ger, inte bara i större individuell frihet, utan långsiktigt välstånd för helheten. union.

Ett bra exempel på hur man kan främja konkurrens på ett sätt som skyddar innovation är implementeringen av EU:s gemensamma laddarmandat, där ett industristandardorgan utsågs för att besluta om den specifika kontakten och fick mandat att ändra den standarden i framtiden. Detta förhindrar konsumentlåsning samtidigt som framtida innovationer tillåts.

En fungerande marknad förlitar sig på att en genuint informerad konsument väljer mellan flera meningsfullt olika produkter eller tjänster som är i verklig konkurrens med varandra. All marknadsreglering bör sträva efter att stärka dessa underliggande förutsättningar.”

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"Jag tror att man bör vara försiktig med att reglera generativ AI på ett sådant sätt att det skulle öka hindren för inträde i detta nya område, där en sund marknad med många starka konkurrenter är avgörande. Bestämmelser om hur generativ AI kan användas och hur dess produkter ska spridas är enligt min mening onödiga. Desinformation, manipulerade bilder och liknande är inga nya problem, vi kan använda de verktyg vi redan har för att bekämpa dessa sjukdomar.

Jag tror att de lämpliga reglerna är de som minskar inträdesbarriärerna, samtidigt som de begränsar konkurrensbegränsande beteenden och regerar i företag som närmar sig monopolstatus. Exempel på sådana skulle vara reglering som främjar modeller med öppen källkod, som kan köras på konsumentklassad hårdvara istället för proprietära molnlösningar.

Om man lägger generativ AI åt sidan, finns det andra typer också, såsom de system som används i massövervakningens tjänst. Eftersom dessa är sårbara för nya typer av övergrepp från såväl regeringar som andra mäktiga enheter, borde dessa regleras. Jag tror att den nyligen godkända AI-lagen är ett steg i rätt riktning, men utskärningarna för brottsbekämpande och migrationsmyndigheter är en stor besvikelse och tillåter dystopiska nivåer av automatiserad statlig överräckning. Jag är också skeptisk till hur lagen hoppas att leverantörer av högrisksystem helt enkelt självklassificerar sig som sådana. Respekt för individens rättigheter bör inte vara opt-in.”

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

”Genom den enkla principen om konkurrensfördelar. Om till exempel produktionen av en produkt är beroende av stordriftsfördelar för att vara konkurrenskraftig, kanske den inhemska EU-marknaden bara kan stödja ett sådant företag. Det skulle leda till monopolisering av marknaden, såvida vi inte då kunde utöka marknaden för att delas mellan EU och andra vänliga ekonomier. Huvudsyftet med frihandelsavtal borde vara det enda de har visat att de faktiskt kan åstadkomma: att öka välståndet för de inblandade parterna.

Jag är dock inte naiv inför de risker som frihandelsavtal skulle kunna skapa genom ett alltför beroende av import från länder som kan visa sig vara mindre vänliga än man först trodde. För att dra maximal nytta av frihandelsavtal bör vi sträva efter att EU ska vara självförsörjande om det skulle behövas, som en bieffekt, vilket också skulle innebära inhemska konkurrenter på nyckelmarknader, vilket säkerställer att europeiska konsumenter alltid har ett val mellan leverantörer för alla varor eller tjänster de vill köpa.

Dessutom får vi inte tillåta att frihandelsavtal undergräver vår lagstiftning inom områden där vi redan är världsledande, eller tvingar oss att importera dåliga lagar som ACTA-liknande immateriella krav i det föreslagna TTIP. Välgjorda frihandelsavtal tillåter istället EU-standarder att skydda även de som bor utanför medlemsländerna.”

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

”Energitillgången är starkt beroende av både geografi och ekonomiska faktorer. Mitt hemland, Sverige, har en mycket fördelaktig geografi som möjliggör produktion av stora mängder vattenkraft. Alla länder gör det inte, och det är därför jag anser att det enda nödvändiga initiativet för offentliga utgifter borde vara att fortsätta utveckla EU:s energinät för att göra det möjligt för de av oss som är välsignade av geografi att förse andra med grön energi. Sådana utbyggnader av kraftinfrastrukturen skulle också tillåta en större andel intermittent grön energi för vilket land som helst, eftersom eventuellt överskott skulle kunna säljas på den europeiska inre marknaden, som på grund av sin omfattning naturligtvis kommer att vara mindre benägen för stora prisfluktuationer.

Även med ett mer integrerat elnät skulle vi fortfarande ha ett behov av baslastkraft, och även om jag tror att mycket skulle kunna uppnås genom timprissättning och så kallade ”smarta elnät”, samt en utbyggnad av pumpad vattenkraft så skulle vi behöver förmodligen fortfarande mycket kärnkraft. Kärnkraft är den enda (för det mesta) geografisk oberoende kolfria sändningsbara energin, men eftersom det historiskt sett har krävt stora statliga subventioner för att förbli konkurrenskraftiga är en minimering av dessa subventioner generellt önskvärd, men kan leda till en minskning av användningen av kärnkraft, vilket bara är acceptabelt så länge det inte leder till ökad användning av fossila bränslen.

Viktigt är att vi också desperat behöver minska vårt beroende av fossila bränslen, och jag tror att det mest effektiva sättet att göra det är genom att utnyttja marknadskrafterna för att lägga på en finansiell kostnad för de negativa externa effekter som utsläppen utgör. I andra länder skulle det kunna uppnås genom en koldioxidskatt, men EU använder ett tak-och-handelssystem. Avvägningarna för tillvägagångssätten kan diskuteras på annat håll, men i vårt nuvarande system skulle det behövas en ytterligare begränsning av beviljandet av koldioxidkrediter, för att kompensera för de utsläpp som orsakades under den ineffektiva prissättningen under 2010-talet."

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

Det är en konstig fråga. Innovation, förstås. Alla tror uppenbarligen att de stöder innovation, och regleringen de stöder är nödvändig, medan andras föreslagna reglering är regeringens övergrepp.

Consumer Choice Center, till exempel, verkar vilja ses som starkt anti-reglering, men du stöder också att regeringen ger ut monopolrättigheter till miljontals företag varje år i form av 
immateriella rättigheter. Patent och upphovsrätt är enligt min mening de regleringar som lägger de största hindren för innovation och de förblir i stort sett obestridda. Dessa koncept designades för hundratals år sedan och tillämpades under betydligt kortare tidsperioder, och sedan dess, trots att tekniken och kulturen har ökat i storleksordning, har deras räckvidd och längden på deras mandatperioder vuxit till löjliga proportioner.

Detta inkluderar naturligtvis oproportionerliga tillämpningsåtgärder som de i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, som åsidosätter medborgarnas och konsumenternas rättigheter till förmån för rent-seeking av stora företagsrättsinnehavare.

Ditt samarbete med ECR, "The Consumer Case for Intellectual Property", är ett bisarrt propagandatrick som avslöjar att när konsumenternas och storföretagens intressen står i motsats, så står du inte längre. 
med konsumenten.”

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

”Jag tror att många tycker att EU är förvirrande och ogenomskinligt, vilket för mig främst verkar vara ett problem med kompetent mediebevakning. Jag hoppas kunna fortsätta Pirate-partiets tradition att tillhandahålla transparent och begriplig information till både journalister och medborgare.

De jag framför allt hoppas representera är de som är mest oroade över rätten till privatliv i en värld av ökande massövervakning och för att styra EU i en riktning som skyddar dess medborgare, istället för 
ytterligare bidra till sådan övervakning.”

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

”Långsiktigt, absolut. Det är dock nödvändigt att fundera på vad deras inverkan skulle bli på det europeiska politiska klimatet, såväl som på den inre marknaden. Om, eller kanske när, Ukraina skulle gå med i EU, skulle det kasta jordbruksmarknaden, med motsvarande subventioner i total oordning, eftersom deras anmärkningsvärda förmåga att producera spannmål skulle konkurrera ut nästan alla nuvarande spannmålsproducenter i EU.

Om till exempel Serbien skulle gå med, kan påverkan vara starkast märkbar i den politiska dimensionen, eftersom de sannolikt skulle anpassa sig till Polen och Ungern, vilket fördjupar den ideologiska klyftan som redan bildas 
mellan medlemsländerna, en spricka som redan är ett hinder för EU:s förmåga att verka effektivt.

Om utmaningar som de kunde övervinnas tror jag dock att människorna i både de nuvarande medlemsländerna och de nya tillskotten skulle ha det mycket bättre tillsammans.”

Intervju med MEP-kandidaten Linus Nilsson

Vår regeringschef Zoltan Kesz intervjuade en kandidat från Sverigedemokraterna till Europaparlamentet. Samtalet försökte förstå deras perspektiv på Europas framtid, de strategier de rekommenderar för att hantera nuvarande frågor och deras ståndpunkt i viktiga politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

”I EU finns det frågor om nationell suveränitet, självbestämmande och oönskat EU-intresse i nationell politik. Gräns- och migrationskrisen och Frontex. Problemen med brottslingar som använder Schengen som ett sätt att begå brott över nationella gränser.”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

”Min vision är ett Europa som hålls samman av vårt intresse för vår gemensamma marknad och våra gemensamma värderingar, men som samtidigt hålls samman med en ömsesidig respekt för våra kulturella skillnader. Norra Europa skiljer sig från centrala, västra, östra och södra – men vi är också lika i vissa kilspår.”

 Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"De nuvarande moderna AI:erna som utvecklas och som är i tidsandan för tillfället är i grunden språkmodeller. De kan få i sig enorma mängder datauppsättningar som innehåller olika information, och på grund av många iterationer är de väldigt bra på att gissa vad en given person vill att den ska spotta ut. Det är dock i grunden ett nytt sätt att googla och sammanfatta information, inte mer revolutionerande än så. Jag tycker att EU bör vara väldigt försiktig med att reglera ny teknik som de flesta människor, inte åtminstone politiker, inte ens förstår. Som sådan ser jag ingen aktuell anledning för EU att reglera användningen av AI speciellt överhuvudtaget."

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?  

”För att hålla det grundläggande: Vi drar nytta av frihandelsavtal genom att eventuellt göra vissa produkter, som kommer från utanför unionen, billigare att importera. Detta kan antingen vara konsumtionsvaror avsedda för individer, eller så kan det betyda basvaror som är avsedda för tillverkning är någon mening. Men det kan naturligtvis också vara mer komplext än så här.”

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

"Energidiversifiering är inte en inneboende goda i sig, istället bör fokus ligga på att både vara energineutral i regleringen (vilket innebär att man inte ska arbeta mot eller för någon typ av energiproduktionstyp) och att ta bort orättvisa regleringshinder för fossilfria energiproduktionstyper som kärnenergi.”

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

"Beroer så klart på den specifika frågan, men generellt mer för innovation eftersom reglering tenderar att släpa efter och kväva framstegen i generell mening. Det finns dock ett tydligt behov av reglering i vissa fall, särskilt när vissa företag i princip får monopol på vissa tekniker och genom att behöva reglera dem är de de som kväver innovation genom att pressa andra aktörer på marknaden.”

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

 ”Svenska medborgare är mest oroade över den fortsatta federaliseringen av Europeiska unionen och dess allt mer oönskade intresse för nationell politik som uppenbarligen inte handlar om EU:s inre marknad, vår gemensamma gräns eller kampen mot europeisk brottslighet. EU måste gå tillbaka till att ha ett unikt syfte att vara ett frihandelsprojekt i Europa, så att de europeiska ekonomierna, kollektivt, har muskler att flexa mot de större världsekonomierna.”

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

”Det är inte en inneboende nytta att acceptera fler länder i unionen. Jag tror för det första att det måste finnas en tydlig kulturell koppling till europeisk historia och identitet, och landet måste dela dessa allmänna europeiska värderingar. För det andra måste samma krav som har ställts på tidigare medlemsländer, som ekonomisk stabilitet, en god rättsstat och så vidare – vara hårtäta och kan inte bortse från att något land under några omständigheter vill gå med i unionen.”

Intervju med MEP-kandidaten Davide Rizzuti

Vår regeringschef, Zoltan Kesz, genomförde en intervju med en kandidat till Europaparlamentet från Tysklands fria demokratiska parti. Diskussionen syftade till att få insikter i deras åsikter om Europas framtid, de tillvägagångssätt som de föreslår för att ta itu med nuvarande utmaningar och deras inställning i viktiga politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

"När det kommer till viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar som stöd till Ukraina och Israel, talar inte EU med en röst. Demokrati och rättsstatsprincipen är under ökande press över hela Europa. Radikala partier är brett representerade i nationella parlament och är i vissa fall på frammarsch. Medborgarna i EU belastas av tillfälligt hög inflation, och offentliga budgetar belastas av högre räntor och växande utgifter. Medelstora företag och industri kämpar med avbrutna leveranskedjor, stigande råvarupriser och en förankrad brist på kvalificerad arbetskraft – även på grund av demografiska skäl. Energiförsörjningen i Europeiska unionen är som ett lapptäcke och är därför varken krissäker eller effektiv. När det gäller spjutspetsteknik som är nödvändig för att snabbt övervinna kriser och för ett suveränt och framtidssäkert EU, släpar Europa efter i den internationella konkurrensen. Utöver dessa nationella och europeiska utmaningar finns det globala: kampen mot irreguljär migration och smugglargäng, kampen mot global uppvärmning, systemkonkurrens med autokratier och diktaturer och försvaret mot cyberattacker.”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

För det första: Europa måste bli enklare. För oss innefattar detta också att stärka subsidiaritetsprincipen. Människor ska inte förknippa EU med överreglering eller förbud, utan med enkla, snabba och begripliga lösningar på vår tids problem.
För det andra: Europa måste bli starkare. Medborgarna måste vara övertygade om att Europas gränser är säkra, irreguljär migration är strikt förhindrad, människor som måste lämna landet repatrieras snabbt, rättsstatsprincipen upprätthålls konsekvent överallt i Europa och en mäktig europeisk armé är där för att skydda människor och människor i händelse av en militär nödsituation europeiska intressen redo för handling.
För det tredje: Europa måste bli en marknadsekonomi. Vår ekonomiska styrka är den avgörande faktorn i systemkonkurrens med andra regioner i världen.

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"Jag vill göra EU till en hotspot för artificiell intelligens som tjänar människors livschanser istället för att försvaga dem. Det är därför jag avvisar både önskemål om övervakning och överregleringsfantasier. Jag är engagerad i obyråkratisk och praktisk implementering av den europeiska AI-förordningen som möjliggör innovationer och skyddar medborgerliga rättigheter. Jag pläderar för en fair use-princip baserad på den amerikanska modellen för AI-träningsdata. Jag vill stärka konkurrenskraften för den europeiska AI-ekonomin och möjliggöra moderna monetariseringsmodeller för rättighetsinnehavare. Jag vill också använda de möjligheter som artificiell intelligens (AI) erbjuder i utbildningen. AI-applikationer kan stödja individuellt lärande av elever genom skräddarsydda läromedel. AI erbjuder också möjligheten att lätta på lärarna. Studenter bör läras hur man använder artificiell intelligens kompetent så tidigt som möjligt för att förbereda dem för en arbetsvärld som i allt högre grad påverkas av AI.”

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

EU skulle dra nytta av den ekonomiska tillväxten, utbytet av teknik och innovationer mellan avtalsparterna och de stärkta diplomatiska förbindelserna. Konsumenter skulle också dra nytta av frihandelsavtal eftersom handelsavtal utökar utbudet av produkter och tjänster för konsumenterna och de sänker konsumentpriserna genom att ta bort eller minska tullar och handelshinder. Tillväxt i handeln kan också skapa jobb i exportorienterade industrier som Tyskland.

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vad är den idealiska lösningen, i din
åsikt?

”Den idealiska lösningen är själva diversifieringen. Tysklands soloinsats mot våra europeiska partners intressen i Nord Stream 1 och 2 var ett allvarligt misstag. Vårt svar är en gemensam utländsk energipolitik som skapar energipartnerskap med pålitliga länder. Kärnfusion erbjuder potential att generera energi på ett klimatneutralt och säkert sätt i framtiden. Jag vill skapa en innovationsvänlig rättslig ram för kärnfusion utanför kärnkraftslagstiftningen som tar hänsyn till de lägre riskerna med denna teknik. Väte och syntetiska bränslen erbjuder stora möjligheter som framtida energilagringsenheter. Alternativa bränslen, såsom e-bränslen, bör tillåtas både som rent bränsle och som tillsats. Förbränningsmotorer är inte skadliga för klimatet i sig, utan deras drift med fossila bränslen. För att göra flottan på över en miljard fordon med förbränningsmotorer över hela världen mer klimatvänlig, förlitar vi oss på att fossila bränslen ersätts med syntetiska bränslen och på engagemanget för förbränningsmotorn som en del av människors rörlighet. Vi vill göra förbränningsmotorer klimatvänliga, inte förbjuda dem. Samtidigt vill jag påskynda utbyggnaden av infrastruktur och förnybar energi. Vidare ska elnätet mellan medlemsländerna byggas ut och den europeiska inre energimarknaden skapas.”

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

"Som liberal kan jag enkelt svara på den här frågan: Vi vill att Europa ska bli det globala centrumet för banbrytande innovationer och banbrytande teknologier. Innovation ökar effektiviteten och flexibiliteten, det främjar konkurrensen, det säkerställer kreativitet och dynamik, det leder till lägre kostnader för företagen och de slipper onödig byråkrati.”

Intervju med MEP-kandidaten Artur Truš

Vår regeringschef, Zoltan Kesz, intervjuade nyligen en MEP-kandidat från Liberal's Movement (Litauen) för att förstå deras perspektiv på Europas framtid, de strategier de rekommenderar för att möta nuvarande utmaningar och deras åsikter om avgörande politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför?

”Konsolidering och enighet. Vissa stater går tillbaka för mycket till nationella intressen, vissa populistiska metoder för att återställa gränser etc. Detta är en väg tillbaka till 90-talet. Inte till framtiden."

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

”Mer marknadsliberalisering, öppen ekonomi. Gemensam budget. Gemensam militär. Enhet. Det är den enda vägen framåt för Europa att vara stark och framgångsrik.”

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"AI är ett fantastiskt verktyg och är vår framtid om vi kan kontrollera det på ett smart sätt som inte skadar mänskligheten. Samhället bör dock vara försiktigt med AI när det kommer till cybersäkerhet och brottslingar som använder den mot samhället.”

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

"Mindre monopol, mer fri handel, ett företag kan växa obeskattat och föra produkter över hela Europa, där vilken statsmedlem som helst skulle kunna dra mycket nytta av det."

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

"Idealet är enligt min mening en förnuftskombination mellan förnybar energi och kärnkraft. Det är en idealisk bild i slutet. Eftersom det inte är möjligt att vara helt på förnybar energi i någon nära framtid måste detta delas på det mest miljövänliga och effektiva sättet.”

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

"Föredrar innovation. Det är en drivmekanism för en ljusare framtid och mänsklighetens framsteg.”

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

"Geopolitisk situation i EU och säkerhet i varje stat. Jag skulle säga att det här är de mest oroväckande ämnena."

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

Inte med nuvarande intagskriterier. Dessa måste ses över. EU är redan enormt med massor av interna problem. Nya medlemmar ska accepteras med högre HDI och ekonomi – så det skulle också ge fördelar för hela EU, inte bara med EU. Det måste finnas en balans i detta.

.

När väljarna förkastar förbränningsmotorförbudet, kommer kandidaterna att göra detsamma?

Av Bill Wirtz

Enligt rapportering av Euractiv, visar undersökningar att väljare i Tyskland, Polen och Frankrike anser att ett förbud mot förbränningsmotorn (ICE) är deras minst favoritklimatpolitik. Bland 15 000 svarande rankades ett förbud mot ICE bland de minst föredragna klimatpolitiken, följt av CO₂-skatter och vägtullar, med undantag för elbilar. Mest anmärkningsvärt är att åtgärden också finner ett överväldigande avslag i röstblocken hos politiska partier som på europeisk nivå stöder den, inklusive "centrum-vänsterpartier som Tysklands SPD, Polens Lewica och Frankrikes Parti Socialiste".

Som det ser ut för närvarande har EU antagit ett förbud mot förbränningsmotorn, som träder i kraft 2035, vilket innebär att inga nya fordon kan säljas från och med det året. Förbudet ska dock ses över 2026 och kan omprövas beroende på lagstiftarnas preferenser i det skedet.

Consumer Champs-undersökningen för kandidater till valet till Europaparlamentet i juni speglar denna viktiga fråga för individuell rörlighet i fråga 2 i undersökningen. Endast de kandidater som föredrar att sänka bensinskatten kommer att tilldelas 10 poäng på den frågan. Att höja bensinskatterna, främja elfordon eller en kombination av båda kommer inte att ge dem några poäng.

Consumer Choice Center:s poängutdelningssystem i denna undersökning representerar konsumenternas önskemål, av vilka många kommer att delta i det kommande EU-valet i juni. Vårt resonemang är följande:

Konsumenterna måste vara drivkraften för utbudet på marknaden. Även om det finns ett behov av hållbara lösningar, strider direkta förbud mot konsumenternas val och är inte teknikneutrala. Fordon med ICE har minskat sin bensinförbrukning avsevärt under de senaste decennierna, vilket är ett direkt svar på konsumenternas efterfrågan på lägre driftskostnader för att driva sina fordon – detta har gjort mer för den miljömässiga hållbarheten för enskilda transporter än statliga åtgärder. De konsumenter som väljer elfordon förblir fria att göra det men bör inte privilegieras framför andra konsumenter, särskilt eftersom deras fordon ofta är mer tillgängliga för hushåll med högre inkomster jämfört med traditionella fordon. Ur ekonomisk synvinkel skulle EU också straffa sin egen tillverkningsindustri till förmån för marknaderna i Asien och Nordamerika.

Intervju med MEP-kandidaten Sarah Zickler

Vår chef för regeringsfrågor, Zoltan Kesz, intervjuade nyligen en MEP-kandidat från Tysklands fria demokratiska parti för att få insikter om deras vision för Europas framtid, deras föreslagna lösningar på nuvarande utmaningar och deras inställning i centrala politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför? 

"EU står inför en betydande utmaning när det gäller att stärka sin ekonomi för att behålla företag och attrahera investeringar. Brådskande åtgärder, som att minska byråkratin och digitalisera tjänster, behövs. Konflikten i Ukraina stör handel och energi, vilket betonar behovet av gemensamma strategier för att säkra energi, förbättra försvaret och säkerställa ekonomisk motståndskraft. Intern och extern säkerhet är knuten till ekonomisk stabilitet, vilket kräver åtgärder mot illegal migration och främjar lagliga vägar för arbetskraftsbehov. Ett samordnat europeiskt svar med fokus på ekonomisk styrka, säkerhet och social sammanhållning är avgörande genom riktade tillväxt-, innovations- och hållbarhetsåtgärder.”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

Under det kommande decenniet föreställer jag mig ett välmående Europa i framkant av hållbar utveckling och digital innovation. Mitt mål är en konkurrenskraftig, dynamisk och inkluderande ekonomi, med tonvikt på en blomstrande grön ekonomi, högkvalitativa jobb och avancerad digital infrastruktur. Fred, säkerhet, frihet och lika möjligheter är centrala för att främja individuell frihet och lika möjligheter till framgång. Denna vision inkluderar utbildning på toppnivå, tillgång till hälsovård och fördelar med digital transformation. Sammantaget är mitt mål en kontinent som lyser med ekonomisk styrka, hållbarhet och enhet på världsscenen, upprätthåller demokratiska värderingar både internt och externt, förnyar samtidigt som miljön skyddas och prioriterar medborgarnas välbefinnande.

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"Artificiell intelligens (AI) kommer att spela en transformerande roll inom kort genom att driva innovationer och bidra till effektivitetsvinster inom olika sektorer. Att eftersträva en balanserad strategi för AI-reglering är dock avgörande för att säkerställa att dess utveckling och tillämpning följer etiska standarder, skyddar integriteten och inte skapar nya ojämlikheter. Jag förespråkar smart reglering som främjar innovation och samtidigt sätter tydliga riktlinjer för etiska frågor, dataskydd och säkerhet.”

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

"Frihandelsavtal erbjuder Europa många fördelar, inklusive tillgång till nya marknader, ekonomisk tillväxt och skapande av jobb. De stärker också europeiska företags konkurrenskraft genom att tillhandahålla tillgång till råvaror och komponenter till konkurrenskraftiga priser. Det är dock viktigt att dessa avtal innehåller rättvisa villkor för alla parter och inte undergräver miljömässiga och sociala standarder.”

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

”En hållbar energiförsörjning är avgörande för Europas oberoende och miljöskydd. Min vision innebär att öka investeringarna i förnybara energikällor som vind, sol och väte och förbättra energieffektiviteten. Smarta nät är avgörande för flexibel distribution av förnybar energi, vilket minskar externt beroende och förbättrar EU:s energiautonomi. Jag erkänner kärnenergins roll och betonar att jag följer strikta säkerhets- och miljöstandarder för dess tillförlitliga, koldioxidsnåla bidrag till en hållbar energimix.”

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

”Innovation och reglering är inga motsatser utan kan gå hand i hand. Innovation är avgörande för att möta många av de utmaningar vi står inför, medan reglering är nödvändig för att säkerställa att ny teknik och affärsmodeller fungerar i samhällets bästa. Genomtänkt reglering kan vägleda och främja innovationer genom att skapa tydliga ramar samtidigt som det ger konsumentskydd och rättvisa marknadsvillkor.”

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

"Välgarna är främst oroade över säkerhet, ekonomi och migration. Förbättrat samarbete, en solid försvarsstrategi och omfattande cyberhotsåtgärder är avgörande för medborgarnas säkerhet – ekonomiska bekymmer handlar om att skapa jobb mitt i digitaliseringen och strukturella förändringar. Att främja innovation, stödja små och medelstora företag och säkerställa global konkurrenskraft är prioriteringar. Utbildning och livslångt lärande är avgörande för att rusta arbetskraften för ekonomiska förändringar. Att ta itu med farhågor innebär en reglerad migrationspolitik, med hänsyn till gränssäkerhet och humanitära skyldigheter. Lagliga och säkra migrationsvägar måste möta ekonomiska behov utan att överskrida medlemsstaternas kapacitet. Bostadsbrist förstärker den sociala ojämlikheten, särskilt i stadsområden. Lösningarna inkluderar att investera i bostäder till rimliga priser, främja innovativt utrymmesutnyttjande och stärka sociala bostäder samtidigt som man bekämpar marknadsspekulation för utbredd tillgång till adekvata och prisvärda bostäder.”

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

”Utbyggnaden av EU kan vara förnuftig om nya medlemmar delar unionens demokratiska värderingar, bidrar till ekonomisk styrka och är villiga att anta EU-lagstiftning. Varje expansionsprocess bör dock noggrant utvärderas för att säkerställa att de befintliga och potentiella nya medlemsländerna kan dra nytta av expansionen utan att överbelasta EU:s institutionella kapacitet.”

Säkerställ att MEP- kandidater kämpar för konsumenträttigheter - Uppmärksamma Consumer Champs-kampanjen

I det politiska landskapet som ständigt utvecklas har valen till Europaparlamentet en enorm tyngd och bestämmer riktningen för politik som direkt påverkar våra liv. Att se till att kandidaterna till MEP (ledamot av Europaparlamentet) är anpassade till konsumentcentrerade värderingar blir av största vikt. Från handelspolitik till digital frihet, hållbarhet till konsumentfrihet, dessa frågor formar våra dagliga upplevelser och kräver vaksamma förkämpar på den politiska arenan.

I år har Consumer Choice Center lanserat ett initiativ utan motstycke – den Consumer Champs-kampanjen Den här kampanjen är inte bara ännu en undersökning; det är en ledstjärna för öppenhet, som försöker reda ut var ledamöternas kandidater står i centrala frågor som påverkar konsumenter i hela Europeiska unionen.

Varför övervaka MEP-kandidater i nyckelfrågor?

  • Handel: Handelspolitik påverkar priserna och tillgängligheten för varor och tjänster. Att förstå var kandidater står för fri och rättvis handel säkerställer att konsumenterna drar nytta av en konkurrensutsatt marknad utan att kompromissa med kvaliteten.
  • Digital frihet: I dagens digitala tidsålder är det avgörande att bevara friheter online. Kandidaternas åsikter om digitala rättigheter, datasekretess och internettillgänglighet är oerhört viktiga för att skydda användarnas rättigheter i cyberrymden.
  • Tobaksreducering: Policyer kring tobak påverkar folkhälsan. Kandidaternas ståndpunkter om skademinskningsstrategier kan avsevärt påverka reglerna för att minimera de negativa effekterna av tobakskonsumtion.
  • Inflation och mobilitetskostnader: Inflation och stigande mobilitetskostnader påverkar våra plånböcker direkt. Kandidater som engagerar sig i politik som dämpar inflationen och säkerställer prisvärda mobilitetsalternativ kan lätta på konsumenternas ekonomiska bördor.
  • Livsmedelspolicy och hållbarhet: Konsumenter söker hållbara och hälsosamma matval. MEP-kandidater som stöder politik som främjar livsmedelssäkerhet och hållbarhet inom livsmedelsindustrin har stark resonans hos moderna konsumenter.
  • Teknikneutral energipolitik: Med övergången till hållbar energi kan kandidaternas stöd för teknikneutrala policyer driva innovation, vilket gör ren energi mer tillgänglig och överkomlig för konsumenterna.
  • Konsumentfrihet: Att upprätthålla konsumenternas frihet säkerställer att individer har val och rättigheter när det gäller produkter, tjänster och marknader. Kandidater som stöder konsumentcentrerad politik främjar en miljö av bemyndigande och skydd för konsumenter.

Consumer Champs-kampanjen: kasta ljus över kandidaternas åtaganden

Denna kampanj av Consumer Choice Center är ett revolutionerande steg för att främja transparens och ansvarsskyldighet. Genom att uppmana kandidater att formulera sina ställningstaganden i dessa kritiska frågor, ger kampanjen väljarna möjlighet att fatta välgrundade beslut. Kampanjen Consumer Champs handlar om att betygsätta kandidater och lyfta fram dem som prioriterar konsumenträttigheter. De rankningar som kommer fram från detta initiativ fungerar som en färdplan för väljarna, och ger insikter om kandidaternas politiska tillhörighet och åtaganden. Det är avgörande för MEP-kandidater att stå som förkämpar för konsumenträttigheter, och se till att politik som utformats på europeisk nivå prioriterar medborgarnas behov och rättigheter. Genom kampanjen Consumer Champs har konsumenterna en röst för att styra riktningen för policyer som direkt påverkar deras liv.

Sammanfattningsvis kan betydelsen av att övervaka ledamotskandidaternas ståndpunkter i dessa angelägna frågor inte överskattas. Kampanjen Consumer Champs står som en ledstjärna och uppmanar kandidater att vara transparenta, ansvarsfulla och engagerade i att kämpa för konsumenternas rättigheter i hela Europeiska unionen. Låt oss som konsumenter engagera oss, delta och kräva representation som återspeglar våra bekymmer och värderingar. Låt oss avslöja Consumer Champions som prioriterar våra rättigheter och formar policyer som tjänar folket!

Uppmärksamma Consumer Champs-enkäten: En dykning i viktiga EU-politiska perspektiv

När vi navigerar i komplexiteten i att forma en progressiv och konsumentcentrerad framtid, har Consumer Choice Center inlett ett banbrytande initiativ, Consumer Champs-kampanjen. Den här undersökningen är inte bara en checklista med frågor; det är en kompass som vägleder oss mot att förstå hur kandidater till Europaparlamentet uppfattar och närmar sig avgörande frågor som påverkar våra liv. Låt oss fördjupa oss i det här frågeformuläret – en färdplan som avslöjar potentiella parlamentsledamöters perspektiv på pressande EU-politikområden.

Dessa frågor påverkar avsevärt konsumenternas dagliga liv, rättigheter och välbefinnande inom EU. Att förstå kandidaternas perspektiv på dessa kritiska frågor genom initiativ som Consumer Champs Questionnaire ger väljarna möjlighet att välja representanter som prioriterar dessa frågor och förespråkar politik som är anpassad till konsumentintressen och välfärd. Som konsumenter ekar våra röster genom valurnan. Att förstå var kandidaterna står i dessa viktiga frågor genom initiativ som Consumer Champs-enkäten hjälper oss att fatta välgrundade beslut, vilket säkerställer att våra representanter förespråkar våra intressen på europeisk nivå.

Consumer Champs-frågeformuläret är inte bara en undersökning – det är en katalysator för transparens, som gör det möjligt för väljarna att identifiera mästare som prioriterar konsumentcentrerad politik och formar en framtid där våra behov och värderingar står i främsta ledet i EU:s beslutsfattande.

sv_SESwedish