fbpx
Sök
Stäng den här sökrutan.

6 mars 2024

Intervju med MEP-kandidaten Sarah Zickler

Vår chef för regeringsfrågor, Zoltan Kesz, intervjuade nyligen en MEP-kandidat från Tysklands fria demokratiska parti för att få insikter om deras vision för Europas framtid, deras föreslagna lösningar på nuvarande utmaningar och deras inställning i centrala politiska frågor.

Vilka är de största utmaningarna som EU för närvarande står inför? 

"EU står inför en betydande utmaning när det gäller att stärka sin ekonomi för att behålla företag och attrahera investeringar. Brådskande åtgärder, som att minska byråkratin och digitalisera tjänster, behövs. Konflikten i Ukraina stör handel och energi, vilket betonar behovet av gemensamma strategier för att säkra energi, förbättra försvaret och säkerställa ekonomisk motståndskraft. Intern och extern säkerhet är knuten till ekonomisk stabilitet, vilket kräver åtgärder mot illegal migration och främjar lagliga vägar för arbetskraftsbehov. Ett samordnat europeiskt svar med fokus på ekonomisk styrka, säkerhet och social sammanhållning är avgörande genom riktade tillväxt-, innovations- och hållbarhetsåtgärder.”

Vilken är din vision om Europa under det kommande decenniet?

Under det kommande decenniet föreställer jag mig ett välmående Europa i framkant av hållbar utveckling och digital innovation. Mitt mål är en konkurrenskraftig, dynamisk och inkluderande ekonomi, med tonvikt på en blomstrande grön ekonomi, högkvalitativa jobb och avancerad digital infrastruktur. Fred, säkerhet, frihet och lika möjligheter är centrala för att främja individuell frihet och lika möjligheter till framgång. Denna vision inkluderar utbildning på toppnivå, tillgång till hälsovård och fördelar med digital transformation. Sammantaget är mitt mål en kontinent som lyser med ekonomisk styrka, hållbarhet och enhet på världsscenen, upprätthåller demokratiska värderingar både internt och externt, förnyar samtidigt som miljön skyddas och prioriterar medborgarnas välbefinnande.

Hur ser du på AI:s roll i den närmaste framtiden? Vad tycker du om att reglera det?

"Artificiell intelligens (AI) kommer att spela en transformerande roll inom kort genom att driva innovationer och bidra till effektivitetsvinster inom olika sektorer. Att eftersträva en balanserad strategi för AI-reglering är dock avgörande för att säkerställa att dess utveckling och tillämpning följer etiska standarder, skyddar integriteten och inte skapar nya ojämlikheter. Jag förespråkar smart reglering som främjar innovation och samtidigt sätter tydliga riktlinjer för etiska frågor, dataskydd och säkerhet.”

Hur drar Europa nytta av frihandelsavtal?

"Frihandelsavtal erbjuder Europa många fördelar, inklusive tillgång till nya marknader, ekonomisk tillväxt och skapande av jobb. De stärker också europeiska företags konkurrenskraft genom att tillhandahålla tillgång till råvaror och komponenter till konkurrenskraftiga priser. Det är dock viktigt att dessa avtal innehåller rättvisa villkor för alla parter och inte undergräver miljömässiga och sociala standarder.”

Många politiker pratar om energidiversifiering. Vilken är den idealiska lösningen enligt dig?

”En hållbar energiförsörjning är avgörande för Europas oberoende och miljöskydd. Min vision innebär att öka investeringarna i förnybara energikällor som vind, sol och väte och förbättra energieffektiviteten. Smarta nät är avgörande för flexibel distribution av förnybar energi, vilket minskar externt beroende och förbättrar EU:s energiautonomi. Jag erkänner kärnenergins roll och betonar att jag följer strikta säkerhets- och miljöstandarder för dess tillförlitliga, koldioxidsnåla bidrag till en hållbar energimix.”

Vilken föredrar du och varför? Innovation vs reglering?

”Innovation och reglering är inga motsatser utan kan gå hand i hand. Innovation är avgörande för att möta många av de utmaningar vi står inför, medan reglering är nödvändig för att säkerställa att ny teknik och affärsmodeller fungerar i samhällets bästa. Genomtänkt reglering kan vägleda och främja innovationer genom att skapa tydliga ramar samtidigt som det ger konsumentskydd och rättvisa marknadsvillkor.”

Vad är dina väljare bekymrade över när det gäller Europeiska unionen?

"Välgarna är främst oroade över säkerhet, ekonomi och migration. Förbättrat samarbete, en solid försvarsstrategi och omfattande cyberhotsåtgärder är avgörande för medborgarnas säkerhet – ekonomiska bekymmer handlar om att skapa jobb mitt i digitaliseringen och strukturella förändringar. Att främja innovation, stödja små och medelstora företag och säkerställa global konkurrenskraft är prioriteringar. Utbildning och livslångt lärande är avgörande för att rusta arbetskraften för ekonomiska förändringar. Att ta itu med farhågor innebär en reglerad migrationspolitik, med hänsyn till gränssäkerhet och humanitära skyldigheter. Lagliga och säkra migrationsvägar måste möta ekonomiska behov utan att överskrida medlemsstaternas kapacitet. Bostadsbrist förstärker den sociala ojämlikheten, särskilt i stadsområden. Lösningarna inkluderar att investera i bostäder till rimliga priser, främja innovativt utrymmesutnyttjande och stärka sociala bostäder samtidigt som man bekämpar marknadsspekulation för utbredd tillgång till adekvata och prisvärda bostäder.”

Tycker du att det är klokt att acceptera fler länder i unionen?

”Utbyggnaden av EU kan vara förnuftig om nya medlemmar delar unionens demokratiska värderingar, bidrar till ekonomisk styrka och är villiga att anta EU-lagstiftning. Varje expansionsprocess bör dock noggrant utvärderas för att säkerställa att de befintliga och potentiella nya medlemsländerna kan dra nytta av expansionen utan att överbelasta EU:s institutionella kapacitet.”

sv_SESwedish