fbpx
Otsing
Sulgege see otsingukast.

6. märts 2024

Intervjuu Euroopa Parlamendi liikmekandidaadi Sarah Zickleriga

Meie valitsuse asjade juht Zoltan Kesz intervjueeris hiljuti Saksamaa Vaba Demokraatliku Partei Euroopa Parlamendi saadikukandidaati, et saada ülevaade nende nägemusest Euroopa tulevikust, pakutavatest lahendustest praegustele väljakutsetele ja seisukohtadest kesksetes poliitilistes küsimustes.

Millised on suurimad väljakutsed, millega EL praegu silmitsi seisab? 

„EL seisab silmitsi märkimisväärse väljakutsega oma majanduse tugevdamisel, et hoida ettevõtteid ja meelitada ligi investeeringuid. Vaja on kiireloomulisi meetmeid, nagu bürokraatia vähendamine ja teenuste digiteerimine. Ukraina konflikt häirib kaubandust ja energeetikat, rõhutades vajadust ühiste strateegiate järele energia kindlustamiseks, kaitse tugevdamiseks ja majandusliku vastupanuvõime tagamiseks. Sise- ja välisjulgeolek on seotud majandusliku stabiilsusega, mistõttu on vaja võtta meetmeid ebaseadusliku rände vastu ja edendada seaduslikke võimalusi tööjõuvajaduste rahuldamiseks. Koordineeritud Euroopa reageerimine, mis keskendub majanduslikule tugevusele, turvalisusele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, on sihipärase kasvu, innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse meetmete kaudu ülioluline.

Milline on teie nägemus Euroopast järgmisel kümnendil?

Järgmisel kümnendil näen ma jõukat Euroopat säästva arengu ja digitaalse innovatsiooni esirinnas. Minu eesmärk on konkurentsivõimeline, dünaamiline ja kaasav majandus, mis paneb rõhku õitsvale rohelisele majandusele, kvaliteetsetele töökohtadele ja arenenud digitaalsele infrastruktuurile. Rahu, turvalisus, vabadus ja võrdsed võimalused on üksikisiku vabaduse ja võrdsete eduvõimaluste edendamisel kesksel kohal. See visioon hõlmab tipptasemel haridust, juurdepääsu tervishoiule ja digitaalse ümberkujundamise eeliseid. Üldiselt on minu eesmärk maailmaareenil majandusliku tugevuse, jätkusuutlikkuse ja ühtsusega maailmajagu, mis toetab demokraatlikke väärtusi nii sisemiselt kui ka väliselt, teeb uuendusi, kaitstes keskkonda ja seab esikohale kodanike heaolu.

Millisena näete tehisintellekti rolli lähitulevikus? Mida arvate selle reguleerimisest?

Tehisintellekt (AI) mängib peagi muutvat rolli, juhtides uuendusi ja aidates kaasa tõhususe suurendamisele erinevates sektorites. Tehisintellekti reguleerimise tasakaalustatud lähenemine on aga ülioluline tagamaks, et selle väljatöötamine ja rakendamine vastaks eetilistele standarditele, kaitseks privaatsust ega tekitaks uut ebavõrdsust. Ma pooldan arukat reguleerimist, mis edendab innovatsiooni, määrates samas selged juhised eetiliste küsimuste, andmekaitse ja turvalisuse jaoks.

Millist kasu saab Euroopa vabakaubanduslepingutest?

„Vabakaubanduslepingud pakuvad Euroopale mitmeid eeliseid, sealhulgas juurdepääsu uutele turgudele, majanduskasvu ja töökohtade loomist. Samuti suurendavad need Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, pakkudes juurdepääsu toorainetele ja komponentidele konkurentsivõimelise hinnaga. Siiski on oluline, et need lepingud sisaldaksid kõikidele osapooltele õiglasi tingimusi ega kahjustaks keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid.

Paljud poliitikud räägivad energia mitmekesistamisest. Mis on teie arvates ideaalne lahendus?

„Jätkusuutlik energiavarustus on Euroopa sõltumatuse ja keskkonnakaitse jaoks ülioluline. Minu visioon hõlmab investeeringute suurendamist taastuvatesse energiaallikatesse, nagu tuul, päike ja vesinik, ning energiatõhususe parandamist. Nutikad võrgud on hädavajalikud taastuvenergia paindlikuks jaotamiseks, välissõltuvuse vähendamiseks ja ELi energiaautonoomia suurendamiseks. Tunnistades tuumaenergia rolli, rõhutan rangete ohutus- ja keskkonnastandardite järgimist selle usaldusväärse ja vähese CO2-heitega panuse eest säästvasse energiakombinatsiooni.

Kumba eelistad ja miks? Innovatsioon vs regulatsioon?

„Innovatsioon ja regulatsioon ei ole vastandid, vaid võivad käia käsikäes. Innovatsioon on kriitilise tähtsusega paljude meie ees seisvate väljakutsete lahendamisel, samas kui reguleerimine on vajalik tagamaks, et uued tehnoloogiad ja ärimudelid töötaksid ühiskonna huvides. Läbimõeldud regulatsioon võib suunata ja edendada uuendusi, luues selged raamistikud, tagades samal ajal tarbijakaitse ja õiglased turutingimused.

Mille pärast teie valijad Euroopa Liiduga seoses muret tunnevad?

„Hääletajad on eelkõige mures julgeoleku, majanduse ja rände pärast. Tõhustatud koostöö, kindel kaitsestrateegia ja kõikehõlmavad küberohumeetmed on kodanike turvalisuse jaoks üliolulised – majandusmured keskenduvad töökohtade loomisele keset digitaliseerimist ja struktuurimuutusi. Innovatsiooni edendamine, VKEde toetamine ja ülemaailmse konkurentsivõime tagamine on prioriteedid. Haridus ja elukestev õpe on väga olulised tööjõu ettevalmistamisel majandusmuutuste jaoks. Muredega tegelemine hõlmab reguleeritud rändepoliitikat, võttes arvesse piirijulgeolekut ja humanitaarkohustusi. Seaduslikud ja ohutud rändeteed peavad vastama majanduslikele vajadustele, ületamata seejuures liikmesriikide suutlikkust. Eluasemepuudus võimendab sotsiaalset ebavõrdsust, eriti linnapiirkondades. Lahendused hõlmavad investeeringuid taskukohastesse eluasemetesse, uuendusliku ruumikasutuse edendamist ja sotsiaalkorterite tugevdamist, võideldes samal ajal turuspekulatsioonidega, et saada laialdast juurdepääsu piisavale ja taskukohasele eluasemele.

Kas teie arvates on mõistlik võtta liitu vastu rohkem riike?

„EL-i laienemine võib olla mõistlik, kui uued liikmed jagavad liidu demokraatlikke väärtusi, panustavad majanduslikku tugevusse ja on valmis EL-i õigusakte vastu võtma. Siiski tuleks iga laienemisprotsessi hoolikalt hinnata, tagamaks, et olemasolevad ja potentsiaalsed uued liikmesriigid saaksid laienemisest kasu ilma ELi institutsioonilist suutlikkust liigselt koormamata.

etEstonian