fbpx
Hae
Sulje tämä hakukenttä.

maaliskuu 6, 2024

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Sarah Zicklerin kanssa

Hallitusasioiden johtaja Zoltan Kesz haastatteli äskettäin Saksan vapaan demokraattisen puolueen europarlamentaarikkoehdokasta saadakseen näkemyksiä heidän näkemystään Euroopan tulevaisuudesta, heidän ratkaisuehdotuksistaan tämänhetkisiin haasteisiin ja kantaan keskeisiin poliittisiin asioihin.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet? 

”EU:lla on edessään merkittävä haaste taloutensa vahvistamisessa yritysten säilyttämiseksi ja investointien houkuttelemiseksi. Tarvitaan kiireellisiä toimia, kuten byrokratian vähentäminen ja palvelujen digitalisointi. Ukrainan konflikti häiritsee kauppaa ja energiaa ja korostaa yhteisten strategioiden tarvetta energian turvaamiseksi, puolustuksen tehostamiseksi ja taloudellisen joustavuuden varmistamiseksi. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on sidottu taloudelliseen vakauteen, mikä edellyttää toimenpiteitä laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja työvoimatarpeiden laillisten reittien edistämistä. Koordinoitu eurooppalainen vastaus, joka keskittyy taloudelliseen vahvuuteen, turvallisuuteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, on elintärkeää kohdistettujen kasvun, innovaatioiden ja kestävän kehityksen toimenpiteiden avulla.

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

Näen tulevalle vuosikymmenelle vauraan Euroopan kestävän kehityksen ja digitaalisen innovaation eturintamassa. Tavoitteeni on kilpailukykyinen, dynaaminen ja osallistava talous, joka korostaa kukoistavaa vihreää taloutta, laadukkaita työpaikkoja ja kehittynyttä digitaalista infrastruktuuria. Rauha, turvallisuus, vapaus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat keskeisiä yksilön vapauden ja yhtäläisten menestymismahdollisuuksien edistämisessä. Tämä visio sisältää huippuluokan koulutuksen, terveydenhuollon saatavuuden ja digitaalisen muutoksen edut. Kaiken kaikkiaan tavoitteeni on maanosa, joka loistaa taloudellisella vahvuudella, kestävyydellä ja yhtenäisyydellä maailman näyttämöllä, vaalii demokraattisia arvoja sekä sisäisesti että ulkoisesti, innovoi ympäristöä suojelemalla ja asettaa etusijalle kansalaisten hyvinvoinnin.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

"Tekoälyllä (AI) tulee pian muuttava rooli edistämällä innovaatioita ja edistämällä tehokkuutta eri sektoreilla. Tasapainoisen lähestymistavan noudattaminen tekoälyn sääntelyyn on kuitenkin ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että sen kehittäminen ja soveltaminen noudattavat eettisiä standardeja, suojaavat yksityisyyttä eivätkä luo uutta eriarvoisuutta. Kannatan älykästä sääntelyä, joka edistää innovaatioita ja asettaa selkeät suuntaviivat eettisille asioille, tietosuojalle ja turvallisuudelle.

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

”Vapaakauppasopimukset tarjoavat Euroopalle lukuisia etuja, kuten pääsyn uusille markkinoille, talouskasvun ja työpaikkojen luomisen. Ne myös parantavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä tarjoamalla raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden kilpailukykyiseen hintaan. On kuitenkin olennaista, että nämä sopimukset sisältävät oikeudenmukaiset ehdot kaikille osapuolille eivätkä heikennä ympäristö- ja sosiaalinormeja."

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

”Kestävä energiahuolto on ratkaisevan tärkeää Euroopan riippumattomuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Visioni on lisätä investointeja uusiutuviin energialähteisiin, kuten tuuli-, aurinko- ja vetyenergiaan sekä parantaa energiatehokkuutta. Älykkäät verkot ovat välttämättömiä joustavassa uusiutuvan energian jakelussa, ulkoisen riippuvuuden vähentämisessä ja EU:n energiaomavaraisuuden lisäämisessä. Tunnustan ydinenergian roolin ja painotan tiukkojen turvallisuus- ja ympäristöstandardien noudattamista sen luotettavan ja vähähiilisen panoksen vuoksi kestävään energiayhdistelmään.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

”Innovaatio ja sääntely eivät ole vastakohtia, mutta voivat kulkea käsi kädessä. Innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä moniin kohtaamiimme haasteisiin vastaamisessa, kun taas sääntelyä tarvitaan sen varmistamiseksi, että uudet teknologiat ja liiketoimintamallit toimivat yhteiskunnan parhaaksi. Hyvin harkitulla sääntelyllä voidaan ohjata ja edistää innovaatioita luomalla selkeät puitteet samalla kun tarjotaan kuluttajansuojaa ja oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet.

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

”Äänestäjät ovat ensisijaisesti huolissaan turvallisuudesta, taloudesta ja muuttoliikkeestä. Tehostettu yhteistyö, vankka puolustusstrategia ja kattavat kyberuhkatoimenpiteet ovat ratkaisevia kansalaisten turvallisuuden kannalta – taloudellinen huoli keskittyy työpaikkojen luomiseen digitalisaation ja rakennemuutosten keskellä. Innovaatioiden edistäminen, pk-yritysten tukeminen ja globaalin kilpailukyvyn varmistaminen ovat painopisteitä. Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat elintärkeitä varustaessa työvoimaa taloudellisiin muutoksiin. Huolenaiheisiin puuttuminen edellyttää säänneltyä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa otetaan huomioon rajaturvallisuus ja humanitaariset velvoitteet. Laillisten ja turvallisten muuttoreittien on täytettävä taloudelliset tarpeet ylittämättä jäsenvaltioiden kapasiteettia. Asuntopula lisää sosiaalista eriarvoisuutta erityisesti kaupunkialueilla. Ratkaisuja ovat investoiminen kohtuuhintaisiin asuntoihin, innovatiivisen tilankäytön edistäminen ja sosiaalisen asumisen vahvistaminen samalla kun torjutaan markkinoiden keinottelua riittävän ja kohtuuhintaisen asunnon laajan saatavuuden puolesta.

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

”EU:n laajentuminen voi olla järkevää, jos uudet jäsenet jakavat unionin demokraattiset arvot, edistävät taloudellista vahvuutta ja ovat halukkaita ottamaan käyttöön EU-lainsäädäntöä. Jokainen laajentumisprosessi tulee kuitenkin arvioida huolellisesti sen varmistamiseksi, että nykyiset ja mahdolliset uudet jäsenvaltiot voivat hyötyä laajentumisesta kuormittamatta liikaa EU:n institutionaalista kapasiteettia.

fiFinnish