fbpx
Meklēt
Aizveriet šo meklēšanas lodziņu.

2024. gada 6. marts

Intervija ar EP deputāta kandidāti Sāru Zikleri

Mūsu valdības lietu menedžeris Zoltans Kesšs nesen intervēja Eiropas Parlamenta deputāta kandidātu no Vācijas Brīvo demokrātu partijas, lai gūtu ieskatu viņu redzējumā par Eiropas nākotni, piedāvātajiem risinājumiem pašreizējām problēmām un viņu nostāju galvenajos politikas jautājumos.

Kādas ir lielākās problēmas, ar kurām ES šobrīd saskaras? 

“ES saskaras ar būtisku izaicinājumu savas ekonomikas stiprināšanā, lai noturētu uzņēmumus un piesaistītu investīcijas. Ir jāveic steidzami pasākumi, piemēram, birokrātijas samazināšana un pakalpojumu digitalizācija. Konflikts Ukrainā traucē tirdzniecību un enerģētiku, uzsverot nepieciešamību pēc kopīgām stratēģijām, lai nodrošinātu enerģētiku, uzlabotu aizsardzību un nodrošinātu ekonomisko noturību. Iekšējā un ārējā drošība ir saistīta ar ekonomisko stabilitāti, tādēļ ir nepieciešami pasākumi pret nelegālo migrāciju un darbaspēka vajadzību likumīgu ceļu veicināšana. Koordinēta Eiropas reakcija, kas vērsta uz ekonomisko spēku, drošību un sociālo kohēziju, ir ļoti svarīga, izmantojot mērķtiecīgus izaugsmes, inovācijas un ilgtspējības pasākumus.

Kāds ir jūsu redzējums par Eiropu nākamajā desmitgadē?

Nākamajā desmitgadē es iztēlojos plaukstošu Eiropu ilgtspējīgas attīstības un digitālās inovācijas priekšgalā. Mans mērķis ir konkurētspējīga, dinamiska un iekļaujoša ekonomika, uzsverot plaukstošu zaļo ekonomiku, augstas kvalitātes darbavietas un progresīvu digitālo infrastruktūru. Miers, drošība, brīvība un iespēju vienlīdzība ir galvenais, lai veicinātu indivīda brīvību un vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus. Šis redzējums ietver augstākā līmeņa izglītību, piekļuvi veselības aprūpei un digitālās transformācijas priekšrocības. Kopumā mans mērķis ir kontinents, kas pasaules mērogā spīd ar ekonomisko spēku, ilgtspējību un vienotību, atbalstot demokrātiskās vērtības gan iekšēji, gan ārēji, radot jauninājumus, vienlaikus aizsargājot vidi, un par prioritāti izvirzot pilsoņu labklājību.

Kādu jūs redzat AI lomu tuvākajā nākotnē? Ko jūs domājat par tā regulēšanu?

“Mākslīgais intelekts (AI) drīzumā spēlēs pārveidojošu lomu, virzot inovācijas un veicinot efektivitātes pieaugumu dažādās nozarēs. Tomēr ir ļoti svarīgi ievērot līdzsvarotu pieeju mākslīgā intelekta regulējumam, lai nodrošinātu, ka tā izstrāde un piemērošana atbilst ētikas standartiem, aizsargā privātumu un nerada jaunu nevienlīdzību. Es iestājos par gudru regulējumu, kas veicina inovāciju, vienlaikus nosakot skaidras vadlīnijas ētikas jautājumiem, datu aizsardzībai un drošībai.

Kādu labumu Eiropa gūst no brīvās tirdzniecības līgumiem?

“Brīvās tirdzniecības līgumi piedāvā Eiropai daudzas priekšrocības, tostarp piekļuvi jauniem tirgiem, ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tie arī uzlabo Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, nodrošinot piekļuvi izejmateriāliem un komponentiem par konkurētspējīgām cenām. Tomēr ir svarīgi, lai šajos nolīgumos būtu iekļauti godīgi nosacījumi visām pusēm un tie neierobežotu vides un sociālos standartus.

Daudzi politiķi runā par enerģijas dažādošanu. Kāds, jūsuprāt, ir ideālais risinājums?

“Ilgtspējīga energoapgāde ir ļoti svarīga Eiropas neatkarībai un vides aizsardzībai. Mans redzējums ir saistīts ar ieguldījumu palielināšanu atjaunojamos energoresursos, piemēram, vējā, saulē un ūdeņradi, un energoefektivitātes uzlabošanu. Viedie tīkli ir būtiski elastīgā atjaunojamās enerģijas sadalē, samazinot ārējo atkarību un uzlabojot ES enerģētisko autonomiju. Atzīstot kodolenerģijas lomu, es uzsveru stingru drošības un vides standartu ievērošanu, jo tā sniedz uzticamu un zemu oglekļa emisiju ieguldījumu ilgtspējīgā enerģijas kombinācijā.

Kuram tu dod priekšroku un kāpēc? Inovācija pret regulējumu?

“Inovācijas un regulējums nav pretstati, bet var iet roku rokā. Inovācija ir ļoti svarīga, lai risinātu daudzas problēmas, ar kurām mēs saskaramies, savukārt regulējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka jaunās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļi darbojas sabiedrības interesēs. Pārdomāts regulējums var virzīt un veicināt inovācijas, izveidojot skaidrus ietvarus, vienlaikus nodrošinot patērētāju aizsardzību un godīgus tirgus nosacījumus.

Kas jūsu vēlētājiem ir nobažījies saistībā ar Eiropas Savienību?

“Vēlētājus galvenokārt uztrauc drošība, ekonomika un migrācija. Ciešāka sadarbība, stabila aizsardzības stratēģija un visaptveroši kiberdraudu pasākumi ir ļoti svarīgi iedzīvotāju drošībai — ekonomikas rūpes ir vērstas uz darba vietu radīšanu digitalizācijas un strukturālo pārmaiņu laikā. Prioritātes ir inovācijas veicināšana, atbalsts MVU un globālās konkurētspējas nodrošināšana. Izglītība un mūžizglītība ir ļoti svarīgas, lai sagatavotu darbaspēku ekonomiskajām pārmaiņām. Problēmu risināšana ietver regulētu migrācijas politiku, ņemot vērā robežu drošību un humānās palīdzības pienākumus. Legāliem un drošiem migrācijas ceļiem ir jāatbilst ekonomiskajām vajadzībām, nepārsniedzot dalībvalstu iespējas. Mājokļu trūkums pastiprina sociālo nevienlīdzību, īpaši pilsētu teritorijās. Risinājumi ietver ieguldījumus mājokļos par pieņemamu cenu, inovatīvu telpu izmantošanas veicināšanu un sociālo mājokļu stiprināšanu, vienlaikus apkarojot tirgus spekulācijas, lai plaši piekļūtu atbilstošiem un pieņemamiem mājokļiem.

Vai, jūsuprāt, ir prātīgi uzņemt Savienībā vairāk valstu?

“ES paplašināšanās var būt saprātīga, ja jaunās dalībvalstis piekrīt Savienības demokrātiskajām vērtībām, veicina ekonomisko spēku un ir gatavas pieņemt ES tiesību aktus. Tomēr katrs paplašināšanās process ir rūpīgi jāizvērtē, lai nodrošinātu, ka esošās un potenciālās jaunās dalībvalstis var gūt labumu no paplašināšanās, nepārslogojot ES institucionālo kapacitāti.

lvLatvian