fbpx
Søg
Luk dette søgefelt.

Undersøgelse

Denne side præsenterer undersøgelsesspørgsmålene sammen med detaljerede forklaringer for hvert svar og de tilsvarende tildelte punkter. Vores mål er at øge klarheden for både kandidater og vælgere ved at belyse, hvorfor de valgte svar stemmer bedst overens med forbrugernes valg og frihed i EU. Vi sigter mod at understrege fordelene ved politikker i harmoni med disse svar for forbrugerne. Metoden involverede en ligetil multiple-choice-undersøgelse, der adresserede centrale bekymringer for europæiske forbrugere, herunder inflation, mobilitetsomkostninger, innovation, fødevareforsynings bæredygtighed, forbrugerfrihed, skadesreduktionspolitikker, digital frihed og handel.

Q1:

For at nå EU's klimamål for 2030 er vi nødt til at nå 100% kulstofneutrale energikilder. Hvordan skal dette opnås?

EN

Statstilskud

0

Points

B

Private investeringer fra europæiske virksomheder

5

Points

C

Private investeringer fra udlandet

5

Points

D

Både B og C

10

Points

Det er vigtigt at overveje den mest effektive tilgang til at opfylde EU's klimamål for 2030 om at nå 100% kulstofneutrale energikilder. En fortaler for forbrugernes valg ville anerkende, at fremme af konkurrence og omfavnelse af et frit marked er afgørende for at sikre overflod og overkommelige priser i forbrugernes liv. Kandidater, der valgte "A-stats datterselskaber", fik ingen point for dette spørgsmål, fordi statsejede virksomheder har tendens til at være mindre effektive, tynget af bureaukrati og ofte leverer underordnede produkter og tjenester til højere omkostninger. Desuden er disse statsejede enheder afhængige af skatteydernes penge, hvilket bidrager til ineffektivitet og pålægger forbrugerne yderligere økonomiske byrder gennem beskatning.

Den optimale vej mod at opnå 100% kulstofneutrale energikilder ligger i private investeringer. Kandidater, der valgte "B-Private investeringer fra europæiske virksomheder" eller "C-Private investeringer fra udlandet" fik 5 point for deres svar. Det mest prisværdige svar er dog "D-Både B og C", som fik 10 point. Denne score fremhæver betydningen af at kombinere private investeringer fra både europæiske og udenlandske enheder som den mest levedygtige strategi for at realisere de ambitiøse klimamål inden 2030.

Q2:

For at nå EU's klimamål for 2030 og bevare overkommelige priser med hensyn til benzinomkostninger bør EU-institutionerne tvinge medlemslandene til at:

EN

Lavere benzinafgifter

10

Points

B

Hæv benzinafgifterne

0

Points

C

Fremme elbiler

0

Points

D

Både B og C

0

Points

Fra et forbrugervalgs- og forbrugerfrihedsperspektiv er det afgørende at overveje virkningen af politikker på individers købekraft og valgfrihed. Benzinafgifter har direkte indflydelse på brændstofomkostningerne, hvilket igen påvirker forbrugernes mulighed for at have råd til transport og andre varer og tjenester, der er afhængige af brændstofpriserne. Sænkning af benzinafgifter er i overensstemmelse med forbrugernes valgprincipper ved at give enkeltpersoner mulighed for at beslutte baseret på deres præferencer og økonomiske forhold. Det fremmer overkommelighed ved at reducere den økonomiske byrde for forbrugerne, især dem med lavere indkomster, som kan blive uforholdsmæssigt påvirket af højere brændstofomkostninger. Derudover skaber lavere skatter et konkurrencepræget markedsmiljø, hvor forbrugerne kan vælge mellem forskellige transportformer, herunder benzindrevne køretøjer og alternativer såsom elektriske køretøjer.

Kandidater, der valgte "A. Lavere benzinafgifter” anerkender vigtigheden af at balancere miljømål med forbrugernes overkommelighed og valgfrihed. Politikere kan fremme en mere retfærdig og bæredygtig energiomstilling ved at prioritere foranstaltninger, der minimerer den økonomiske belastning af forbrugerne, mens de stadig fremmer klimamålene.

Q3:

Hvilken teknologi bør EU-medlemsstaterne fremme for at øge energioverkommelighed og bæredygtighed?

EN

Atomisk

5

Points

B

Brint

0

Points

C

Vind og sol

0

Points

D

Alle de ovenstående

10

Points

Fremme af forskelligartede energiteknologier giver enkeltpersoner flere muligheder og fleksibilitet i forhold til at opfylde deres energibehov, samtidig med at overkommelighed og bæredygtighed bevares.

Ved at vælge "D. Alt det ovenstående” anerkender vigtigheden af at overveje flere veje for at opnå energioverkommelighed og bæredygtighed. Atomenergi giver en pålidelig og kulstoffattig elektricitetskilde, der giver stabilitet til energinettet og reducerer drivhusgasemissioner. Brintteknologi giver potentielle energilagrings- og transportløsninger, hvilket bidrager til dekarboniseringsindsatsen. Vind- og solenergi repræsenterer vedvarende energikilder, der kan hjælpe med at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og afbøde miljøpåvirkningerne. Ved at fremme disse teknologier giver EU-medlemsstaterne forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg baseret på deres præferencer, behov og lokale forhold. Denne tilgang fremmer konkurrence og innovation i energisektoren, sænker omkostningerne og fremmer den teknologiske udvikling. Derudover øger et mangfoldigt energimix energisikkerheden ved at reducere afhængigheden af en enkelt energikilde eller teknologi.

Q4:

Hvad skal målet med EU's frihandelsaftaler være?

EN

Mad sikkerhed

0

Points

B

Menneskerettigheder

0

Points

C

Samlet økonomisk velstand

10

Points

D

Arbejdsrettigheder

0

Points

Fra et forbrugervalgs- og forbrugerfrihedsperspektiv bør det primære mål for EU's frihandelsaftaler være at øge den generelle økonomiske velstand. Frihandelsaftaler letter udvekslingen af varer og tjenesteydelser mellem lande, fremmer konkurrence, innovation og markedseffektivitet, hvilket i sidste ende kommer forbrugerne til gode ved at tilbyde dem et bredere udvalg af produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Ved at vælge "C. Overordnet økonomisk velstand" anerkender frihandelens grundlæggende rolle i at fremme forbrugernes velfærd og valg. Ved at reducere handelsbarrierer og fremme fair konkurrence giver frihandelsaftaler forbrugerne adgang til en bredere vifte af varer og tjenester, herunder dem, der produceres mere effektivt i udlandet. Dette stimulerer økonomisk vækst, jobskabelse og højere levestandard for forbrugere i hele EU.

Q5:

Hvad bør være det endelige mål for EU's digitale politik?

EN

Fremme innovation

10

Points

B

At skabe flere europæiske virksomheder

0

Points

C

Beskyt data og brugersikkerhed

5

Points

D

Forsvar mod udenlandsk konkurrence

0

Points

Det endelige mål for EU's digitale politik bør være at fremme innovation. Innovation driver teknologiske fremskridt, fremmer konkurrence og udvider forbrugernes valgmuligheder ved at introducere nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Ved at vælge "A. Fremme af innovation” anerkender de digitale teknologiers transformative potentiale til at forbedre forbrugernes liv og øge den økonomiske vækst. Ved at fremme et miljø, der fremmer innovation, kan EU's digitale politik stimulere iværksætteri, investeringer og udvikling af banebrydende teknologier, der gavner forbrugere på tværs af forskellige sektorer, herunder sundhedspleje, uddannelse og underholdning. Prioritering af innovation sikrer, at EU's digitale politik maksimerer forbrugernes velfærd ved at fremme teknologiske fremskridt og udvide rækken af valgmuligheder, der er tilgængelige for forbrugerne på det digitale marked.

Q6:

For at nå målene med EU's Beating Cancer-plan bør EU-medlemsstaterne fremme nye skadesreducerende teknologier, såsom vaping, varme-ikke-brændende enheder, og nikotinposer

EN

Meget enig

10

Points

B

Enig

5

Points

C

Være uenig

0

Points

D

Meget uenig

0

Points

Fremme af nye skadesreducerende teknologier er i overensstemmelse med målet for EU's Beating Cancer Plan ved at tilbyde forbrugerne alternative muligheder til traditionelle tobaksprodukter. Disse teknologier, såsom vaping, varme-ikke-brændende enheder og nikotinposer, har vist potentiale til at reducere skaderne forbundet med rygning ved at tilbyde sikrere alternativer.

Ved at vælge "A. Strongly Agree” anerkender vigtigheden af at give forbrugerne information og valg for at forbedre deres sundhedsresultater. Ved at fremme skadesreducerende teknologier kan EU-medlemsstaterne støtte rygere, der ønsker at holde op med eller reducere deres tobaksforbrug og samtidig minimere de negative sundhedseffekter forbundet med rygning. Prioritering af disse teknologier stemmer overens med forbrugernes frihed ved at give rygere levedygtige alternativer og støtte deres autonomi i at træffe informerede beslutninger om deres helbred. 

Q7:

For at reducere inflationen bør europæiske institutioner fremme flere offentlige midler som EU's genopretningsfond ?

EN

Meget enig

0

Points

B

Enig

0

Points

C

Være uenig

5

Points

D

Meget uenig

10

Points

At fremme flere offentlige midler som EU's genopretningsfond for at reducere inflationen kan være ineffektivt og kan potentielt forværre inflationspres. Indsprøjtning af store mængder offentlige midler i økonomien kan føre til øgede offentlige udgifter, som kan sætte skub i inflationen ved at sætte skub i efterspørgslen uden en tilsvarende stigning i udbuddet af varer og tjenesteydelser.

Ved at vælge "D. Stærkt uenig” afspejler en forståelse af de potentielle konsekvenser af ekspansiv finanspolitik på inflation og forbrugernes købekraft. I stedet for udelukkende at stole på offentlige midler bør de europæiske institutioner prioritere foranstaltninger, der fremmer prisstabilitet, såsom en forsigtig pengepolitik og strukturreformer for at øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Ved at afvise fremme af yderligere offentlige midler til at reducere inflationen, kan politiske beslutningstagere prioritere foranstaltninger, der understøtter langsigtet finansiel stabilitet og beskytter forbrugerne mod de negative virkninger af stigende priser. 

Q8:

Den Europæiske Unions indre marked har haft en positiv indvirkning på fremme af forbrugernes frihed

EN

Meget enig

10

Points

B

Enig

5

Points

C

Være uenig

0

Points

D

Meget uenig

0

Points

Den Europæiske Unions indre indre marked har spillet en central rolle i at fremme forbrugernes frihed ved at fjerne handelsbarrierer, øge konkurrencen og udvide forbrugernes valgmuligheder på tværs af medlemslandene.

Ved at vælge "A. Strongly Agree” anerkender det indre markeds transformerende indvirkning på forbrugernes velfærd. Ved at lette den frie bevægelighed for varer, tjenester, kapital og personer har det indre marked skabt et mere integreret og dynamisk økonomisk miljø, hvor forbrugerne har større adgang til forskellige produkter og tjenester til konkurrencedygtige priser. Ved at fremme konkurrence og innovation har det indre marked drevet forbedringer i produktkvalitet, overkommelige priser og beskyttelse af forbrugerrettigheder og derved øget forbrugernes frihed i EU.

Q9:

Målet for et forenet indre marked i EU bør være åben konkurrence på tværs af medlemslandenes grænser

EN

Meget enig

10

Points

B

Enig

5

Points

C

Være uenig

0

Points

D

Meget uenig

0

Points

Åben konkurrence på tværs af medlemslandenes grænser bør være det primære mål for et EU-forenet indre marked. Fjernelse af handelshindringer og fremme af lige vilkår for virksomheder i hele EU fremmer konkurrence, innovation og forbrugervelfærd.

Ved at vælge "A. Strongly Agree” afspejler en forpligtelse til fri markedskonkurrence og forbrugervalg. Ved at sikre, at virksomheder kan konkurrere frit og retfærdigt på tværs af grænserne, maksimerer EU's indre marked forbrugernes fordele ved at tilbyde et mere omfattende udvalg af varer og tjenester til konkurrencedygtige priser. Ved at fremme et miljø, hvor virksomheder kan trives, og forbrugere kan få adgang til de bedste produkter og tjenester i hele EU, kan politiske beslutningstagere styrke forbrugernes tillid til det indre marked og fremme økonomisk vækst og velstand.

Q10:

For at fremme fødevaresikkerhed og overkommelighed bør EU-institutionerne

EN

Legaliser GMO'er

10

Points

B

Fremme økologisk landbrug

0

Points

C

Reducer landbrugsstøtten

5

Points

D

Forbyd pesticider

0

Points

Legalisering af GMO'er kan bidrage til at fremme fødevaresikkerhed og overkommelighed ved at øge landbrugets produktivitet, øge afgrødernes modstandsdygtighed over for miljøstressfaktorer og reducere produktionsomkostningerne.

Ved at vælge "A. Legaliser GMO'er" anerkender de potentielle fordele ved bioteknologi i forhold til at løse fødevaresikkerhedsudfordringer. GMO'er har potentiale til at øge afgrødeudbyttet, forbedre næringsindholdet og reducere behovet for kemiske pesticider og gødning, og derved sænke produktionsomkostningerne og bidrage til mere overkommelige fødevarepriser for forbrugerne. Ved at omfavne innovation i landbruget kan EU-institutionerne støtte forbrugernes valg og fremme bæredygtige fødevareproduktionspraksisser, der øger både fødevaresikkerhed og overkommelighed.

Q11:

For at være forberedt på den næste globale pandemi bør EU

EN

Fremme og beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder

10

Points

B

Reducer patentbeskyttelsesvarigheden af lægemidler

0

Points

C

Pres for en enkelt pris for hver medicin i hele EU

0

Points

D

Skab et fælles europæisk sundhedssystem

0

Points

Fra et forbrugervalgs- og forbrugerfrihedsperspektiv er fremme og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder afgørende for at tilskynde til innovation og sikre rettidig adgang til livreddende medicinske behandlinger og teknologier under globale pandemier.

Ved at vælge "A. Fremme og beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder” anerkender den kritiske rolle, som intellektuel ejendomsret spiller for at drive medicinsk innovation og forskning. Stærk beskyttelse af intellektuel ejendomsret tilskynder medicinalvirksomheder og forskere til at investere i udviklingen af vacciner, behandlinger og diagnostiske værktøjer, som er afgørende for at bekæmpe nye infektionssygdomme og beskytte folkesundheden. Ved at beskytte intellektuel ejendomsret kan EU sikre, at innovatører belønnes for deres bidrag, og at forbrugerne har adgang til sikre, effektive og innovative sundhedsløsninger, når de står over for fremtidige pandemier.

da_DKDanish