fbpx
Iskanje
Zapri to iskalno polje.

Anketa

Na tej strani so predstavljena anketna vprašanja, skupaj s podrobnimi pojasnili za vsak odgovor in pripadajočimi dodeljenimi točkami. Naš cilj je povečati jasnost za kandidate in volivce, tako da pojasnimo, zakaj so izbrani odgovori najbolj usklajeni z izbiro in svobodo potrošnikov v Evropski uniji. Naš cilj je poudariti prednosti politik, ki so v skladu s temi odgovori za potrošnike. Metodologija je vključevala preprosto anketo z več možnimi odgovori, ki je obravnavala ključne pomisleke evropskih potrošnikov, vključno z inflacijo, stroški mobilnosti, inovacijami, trajnostjo oskrbe s hrano, svobodo potrošnikov, politikami zmanjševanja škode, digitalno svobodo in trgovino.

V1:

Da bi dosegli podnebne cilje EU za leto 2030, bomo morali doseči 100% ogljično nevtralne vire energije. Kako naj bi to dosegli?

A

Državne subvencije

0

Točke

B

Zasebne naložbe evropskih podjetij

5

Točke

C

Zasebne naložbe iz tujine

5

Točke

D

Tako B kot C

10

Točke

Treba je razmisliti o najučinkovitejšem pristopu za dosego podnebnih ciljev EU za leto 2030, ki predvidevajo 100-odstotno ogljično nevtralne vire energije. Zagovornik izbire za potrošnike bi priznal, da sta spodbujanje konkurence in uveljavljanje prostega trga ključna za zagotavljanje obilja in cenovne dostopnosti v življenju potrošnikov. Kandidati, ki so izbrali "hčerinske družbe države A", pri tem vprašanju niso prejeli točk, saj so podjetja v državni lasti običajno manj učinkovita, obremenjena z birokracijo in pogosto zagotavljajo manj kakovostne izdelke in storitve z višjimi stroški. Poleg tega so ti subjekti v državni lasti odvisni od davkoplačevalskega denarja, kar prispeva k neučinkovitosti in dodatno finančno obremenjuje potrošnike zaradi obdavčitve.

Optimalna pot do 100-odstotno ogljično nevtralnih virov energije je v zasebnih naložbah. Kandidati, ki so izbrali možnost "B - zasebne naložbe evropskih podjetij" ali "C - zasebne naložbe tujih držav", so za svoje odgovore prejeli 5 točk. Najbolj hvalevreden odgovor pa je "D-B - tako B kot C", ki je prejel 10 točk. To število točk poudarja pomen združevanja zasebnih naložb evropskih in tujih subjektov kot najuspešnejše strategije za uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev do leta 2030.

V2:

Da bi dosegli podnebne cilje EU do leta 2030 in ohranili cenovno dostopnost glede na ceno bencina, bi morale institucije EU prisiliti države članice, da:

A

Znižajo davke na bencin

10

Točke

B

Dvignejo davke na bencin

0

Točke

C

Promovirajo električna vozila

0

Točke

D

Tako B kot C

0

Točke

Z vidika izbire potrošnikov in svobode potrošnikov je ključno upoštevati vpliv politik na kupno moč in svobodo izbire posameznikov. Davki na bencin neposredno vplivajo na stroške goriva, kar posledično vpliva na zmožnost potrošnikov, da si privoščijo prevoz ter drugo blago in storitve, ki so odvisne od cen goriva. Znižanje davkov na bencin je usklajeno z načeli izbire potrošnikov, saj posameznikom omogoča, da se odločajo glede na svoje želje in ekonomske okoliščine. Spodbuja cenovno dostopnost z zmanjšanjem finančne obremenitve potrošnikov, zlasti tistih z nižjimi dohodki, na katere lahko višji stroški goriva nesorazmerno prizadenejo. Poleg tega nižji davki ustvarjajo konkurenčno tržno okolje, kjer lahko potrošniki izbirajo med različnimi načini prevoza, vključno z vozili na bencinski pogon in alternativami, kot so električna vozila.

Kandidati, ki so izbrali možnost "A. Znižajo davke na bencin", se zavedajo, da je treba okoljske cilje uskladiti s cenovno dostopnostjo in svobodo izbire za potrošnike. Politični odločevalci lahko spodbujajo pravičnejši in trajnostni energetski prehod tako, da dajejo prednost ukrepom, ki zmanjšujejo ekonomske obremenitve potrošnikov in hkrati uresničujejo podnebne cilje.

V3:

Katero tehnologijo bi morale države članice EU spodbujati za spodbujanje cenovne dostopnosti in trajnosti energije?

A

Jedrska

5

Točke

B

Vodik

0

Točke

C

Veter in sonce

0

Točke

D

Vse našteto

10

Točke

Spodbujanje raznolikih energetskih tehnologij ponuja posameznikom več možnosti in prožnosti pri zadovoljevanju njihovih potreb po energiji, hkrati pa ohranja cenovno dostopnost in trajnost.

Izbira možnosti "D. Vse našteto" potrjuje, da je za doseganje cenovne dostopnosti in trajnosti energije pomembno upoštevati več poti. Jedrska energija zagotavlja zanesljiv in nizkoogljični vir električne energije, ki zagotavlja stabilnost energetskega omrežja in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Vodikova tehnologija zagotavlja potencialne rešitve za shranjevanje energije in prevoz, kar prispeva k prizadevanjem za razogljičenje. Vetrna in sončna energija predstavljata obnovljive vire energije, ki lahko pomagajo zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in ublažiti vplive na okolje. S spodbujanjem teh tehnologij države članice EU omogočajo potrošnikom, da se odločajo na podlagi informacij, ki temeljijo na njihovih željah, potrebah in lokalnih razmerah. Ta pristop spodbuja konkurenco in inovacije v energetskem sektorju, kar znižuje stroške in pospešuje tehnološki razvoj. Poleg tega raznolika mešanica energetskih virov povečuje energetsko varnost, saj zmanjšuje odvisnost od posameznega vira energije ali tehnologije. S spodbujanjem teh tehnologij države članice EU opolnomočijo potrošnike, da sprejemajo ozaveščene odločitve glede na njihove želje, potrebe in lokalne razmere. Ta pristop spodbuja konkurenco in inovacije v energetskem sektorju, znižuje stroške in pospešuje tehnološki razvoj. Poleg tega raznolika energetska mešanica povečuje energetsko varnost z zmanjšanjem odvisnosti od katerega koli posameznega vira energije ali tehnologije.

V4:

Kaj bi moral biti cilj prostotrgovinskih sporazumov EU?

A

Prehranska varnost

0

Točke

B

Človekove pravice

0

Točke

C

Splošna gospodarska blaginja

10

Točke

D

Delavske pravice

0

Točke

Z vidika izbire potrošnikov in svobode potrošnikov bi moral biti glavni cilj prostotrgovinskih sporazumov EU povečati splošno gospodarsko blaginjo. Sporazumi o prosti trgovini olajšajo izmenjavo blaga in storitev med državami, spodbujajo konkurenco, inovacije in učinkovitost trga, kar na koncu koristi potrošnikom, saj jim ponuja večjo paleto visokokakovostnih izdelkov po konkurenčnih cenah.

Z izbiro možnosti "C. Splošna gospodarska blaginja" priznavamo temeljno vlogo proste trgovine pri spodbujanju blaginje in izbire potrošnikov. Z zmanjševanjem trgovinskih ovir in spodbujanjem poštene konkurence sporazumi o prosti trgovini potrošnikom omogočajo dostop do širše palete blaga in storitev, vključno s tistimi, ki so v tujini proizvedeni učinkoviteje. To spodbuja gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in višji življenjski standard potrošnikov v EU.

V5:

Kaj bi moral biti končni cilj digitalne politike EU?

A

Spodbujanje inovativnosti

10

Točke

B

Ustvarjanje več evropskih podjetij

0

Točke

C

Zaščita podatkov in varnost uporabnikov

5

Točke

D

Braniti se pred tujo konkurenco

0

Točke

Končni cilj digitalne politike EU bi moralo biti spodbujanje inovacij. Inovacije poganjajo tehnološki napredek, spodbujajo konkurenco in širijo izbiro potrošnikov z uvajanjem novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov.

Z izbiro možnosti "A. Spodbujanje inovativnosti" se priznava preobrazbeni potencial digitalnih tehnologij za izboljšanje življenja potrošnikov in povečanje gospodarske rasti. Digitalna politika EU lahko s spodbujanjem okolja, ugodnega za inovacije, spodbuja podjetništvo, naložbe in razvoj vrhunskih tehnologij, ki koristijo potrošnikom v različnih sektorjih, vključno z zdravstvom, izobraževanjem in zabavo. Prednostno obravnavanje inovacij zagotavlja, da digitalna politika EU s pospeševanjem tehnološkega napredka in širjenjem izbire, ki je potrošnikom na voljo na digitalnem trgu, povečuje blaginjo potrošnikov.

V6:

Za doseganje ciljev načrta EU za boj proti raku morajo države članice EU spodbujati nove tehnologije za zmanjševanje škode, kot so vaping, pripomočki za brezdimni tobak in nikotinske vrečke.

A

Močno se strinjam

10

Točke

B

Se strinjam

5

Točke

C

Ne strinjam se

0

Točke

D

Sem močno proti

0

Točke

Spodbujanje novih tehnologij, ki zmanjšujejo škodo, je v skladu s ciljem načrta EU za boj proti raku, saj potrošnikom ponuja alternativne možnosti za tradicionalne tobačne izdelke. Te tehnologije, kot so vaping, naprave za brezdimni tobak in nikotinske vrečke, lahko z varnejšimi alternativami zmanjšajo škodo, povezano s kajenjem.

Z izbiro možnosti "A. Močno se strinjam " kandidati potrjujejo, da je pomembno, da imajo potrošniki na voljo informacije in možnosti izbire za izboljšanje svojih zdravstvenih rezultatov. Države članice EU lahko s spodbujanjem tehnologij za zmanjševanje škode podprejo kadilce, ki želijo opustiti ali zmanjšati porabo tobaka, hkrati pa zmanjšajo škodljive učinke na zdravje, povezane s kajenjem. Prednostno obravnavanje teh tehnologij je v skladu s svobodo potrošnikov, saj kadilcem zagotavlja izvedljive alternative in podpira njihovo avtonomijo pri sprejemanju informiranih odločitev o svojem zdravju. 

V7:

Za zmanjšanje inflacije bi morale evropske institucije spodbujati več javnih sredstev, kot je EU sklad za oživitev?

A

Močno se strinjam

0

Točke

B

Se strinjam

0

Točke

C

Ne strinjam se

5

Točke

D

Sem močno proti

10

Točke

Spodbujanje več javnih sredstev, kot je Sklad EU za oživitev gospodarstva, za zmanjšanje inflacije utegne biti neučinkovito in bi lahko še povečalo inflacijske pritiske. Vlivanje velikih zneskov javnih sredstev v gospodarstvo lahko privede do povečane državne porabe, kar lahko spodbudi inflacijo, saj se poveča povpraševanje, ne da bi se ustrezno povečala ponudba blaga in storitev.

Izbira možnosti "D. Sem močno proti" odraža razumevanje morebitnih posledic ekspanzivne fiskalne politike na inflacijo in kupno moč potrošnikov. Namesto da se zanašajo izključno na javna sredstva, bi morale evropske institucije dati prednost ukrepom, ki spodbujajo stabilnost cen, kot so preudarna denarna politika in strukturne reforme za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti. Z zavrnitvijo spodbujanja dodatnih javnih sredstev za zmanjšanje inflacije lahko oblikovalci politik dajo prednost ukrepom, ki podpirajo dolgoročno finančno stabilnost in varujejo potrošnike pred negativnimi učinki naraščajočih cen. 

V8:

Notranji enotni trg Evropske unije je pozitivno vplival na spodbujanje svobode potrošnikov

A

Močno se strinjam

10

Točke

B

Se strinjam

5

Točke

C

Ne strinjam se

0

Točke

D

Sem močno proti

0

Točke

Notranji enotni trg Evropske unije je imel ključno vlogo pri spodbujanju svobode potrošnikov z odpravo trgovinskih ovir, krepitvijo konkurence in širjenjem izbire potrošnikov v državah članicah.

Z izbiro možnosti "A. Močno se strinjam" se priznava preobrazbeni učinek enotnega trga na blaginjo potrošnikov. Z omogočanjem prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi je enotni trg ustvaril bolj povezano in dinamično gospodarsko okolje, v katerem imajo potrošniki boljši dostop do različnih izdelkov in storitev po konkurenčnih cenah. S spodbujanjem konkurence in inovacij je enotni trg spodbudil izboljšanje kakovosti izdelkov, cenovne dostopnosti in varstva pravic potrošnikov ter s tem povečal svobodo potrošnikov v EU.

V9:

Cilj poenotenega notranjega trga EU mora biti odprta konkurenca prek meja držav članic.

A

Močno se strinjam

10

Točke

B

Se strinjam

5

Točke

C

Ne strinjam se

0

Točke

D

Sem močno proti

0

Točke

Odprta konkurenca prek meja držav članic bi morala biti glavni cilj enotnega notranjega trga EU. Odstranjevanje trgovinskih ovir in spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev za podjetja po vsej EU spodbujata konkurenco, inovacije in blaginjo potrošnikov.

Izbira možnosti "A. Močno se strinjam" odraža zavezanost svobodni tržni konkurenci in potrošniški izbiri. Notranji enotni trg EU z zagotavljanjem, da lahko podjetja svobodno in pošteno konkurirajo prek meja, povečuje koristi potrošnikov, saj ponuja obsežnejšo ponudbo blaga in storitev po konkurenčnih cenah. S spodbujanjem okolja, v katerem lahko podjetja uspevajo, potrošniki pa imajo dostop do najboljših izdelkov in storitev po vsej EU, lahko oblikovalci politik okrepijo zaupanje potrošnikov v enotni trg ter spodbujajo gospodarsko rast in blaginjo.

V10:

Za spodbujanje prehranske varnosti in cenovne dostopnosti bi morale institucije EU

A

Legalizirati GSO

10

Točke

B

Spodbujati ekološko kmetijstvo

0

Točke

C

Zmanjšati kmetijske subvencije

5

Točke

D

Prepovedati pesticide

0

Točke

Legalizacija GSO lahko prispeva k spodbujanju prehranske varnosti in cenovne dostopnosti s povečanjem kmetijske produktivnosti, povečanjem odpornosti pridelkov na okoljske stresorje in zmanjšanjem proizvodnih stroškov.

Z izbiro možnosti "A. Legalizirati GSO" priznavamo potencialne koristi biotehnologije pri reševanju izzivov prehranske varnosti. GSO lahko povečajo pridelek, izboljšajo hranilno vrednost in zmanjšajo potrebo po kemičnih pesticidih in gnojilih, s tem pa znižajo proizvodne stroške in prispevajo k dostopnejšim cenam hrane za potrošnike. S spodbujanjem inovacij v kmetijstvu lahko institucije EU podprejo izbiro potrošnikov in spodbujajo trajnostne prakse pridelave hrane, ki povečujejo varnost preskrbe s hrano in cenovno dostopnost.

V11:

Da bi bila pripravljena na naslednjo svetovno pandemijo, bi morala EU

A

Spodbujati in varovati pravice intelektualne lastnine

10

Točke

B

Skrajšati trajanje patentne zaščite zdravil

0

Točke

C

Prizadevati si za enotno ceno vsakega zdravila po vsej EU

0

Točke

D

Ustvariti skupni evropski zdravstveni sistem

0

Točke

Z vidika izbire potrošnikov in svobode potrošnikov je spodbujanje in zaščita pravic intelektualne lastnine bistvenega pomena za spodbujanje inovacij in zagotavljanje pravočasnega dostopa do zdravljenja in tehnologij, ki rešujejo življenja, med svetovnimi pandemijami.

Z izbiro možnosti "A. Spodbujanje in zaščita pravic intelektualne lastnine" se priznava ključna vloga intelektualne lastnine pri spodbujanju medicinskih inovacij in raziskav. Močna zaščita intelektualne lastnine spodbuja farmacevtska podjetja in raziskovalce, da vlagajo v razvoj cepiv, zdravljenj in diagnostičnih orodij, ki so ključnega pomena za boj proti novim nalezljivim boleznim in varovanje javnega zdravja. Z zaščito intelektualne lastnine lahko EU zagotovi, da bodo inovatorji nagrajeni za svoj prispevek in da bodo imeli potrošniki ob prihodnjih pandemijah dostop do varnih, učinkovitih in inovativnih zdravstvenih rešitev.

sl_SISlovenian