fbpx
Vyhľadávanie
Zatvorte toto vyhľadávacie pole.

Prieskum

Táto stránka obsahuje otázky prieskumu spolu s podrobnými vysvetleniami pre každú odpoveď a zodpovedajúcimi priradenými bodmi. Naším cieľom je zvýšiť zrozumiteľnosť pre kandidátov aj voličov objasnením, prečo sa vybrané odpovede najviac zhodujú s výberom a slobodou spotrebiteľov v Európskej únii. Naším cieľom je zdôrazniť výhody politík v súlade s týmito odpoveďami pre spotrebiteľov. Metodológia zahŕňala jednoduchý prieskum s viacerými možnosťami, ktorý sa zaoberal kľúčovými problémami európskych spotrebiteľov vrátane inflácie, nákladov na mobilitu, inovácií, udržateľnosti dodávok potravín, slobody spotrebiteľov, politík znižovania škôd, digitálnej slobody a obchodu.

Q1:

Aby sme dosiahli klimatické ciele EÚ do roku 2030, budeme musieť dosiahnuť 100% uhlíkovo neutrálnych zdrojov energie. Ako by sa to malo dosiahnuť?

A

Štátne dotácie

0

Body

B

Súkromné investície európskych firiem

5

Body

C

Súkromné investície zo zahraničia

5

Body

D

Aj B aj C

10

Body

Je nevyhnutné zvážiť najefektívnejší prístup na splnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030, ktorým je dosiahnutie uhlíkovo neutrálnych zdrojov energie 100%. Zástanca spotrebiteľského výberu by uznal, že podpora hospodárskej súťaže a prijatie voľného trhu sú kľúčové pre zabezpečenie hojnosti a cenovej dostupnosti v živote spotrebiteľov. Kandidáti, ktorí si vybrali „Dcérske spoločnosti A-State“, nezískali za túto otázku žiadne body, pretože štátne spoločnosti majú tendenciu byť menej efektívne, zaťažené byrokraciou a často dodávajú podpriemerné produkty a služby za vyššie náklady. Tieto štátom vlastnené subjekty sa navyše spoliehajú na peniaze daňových poplatníkov, čo prispieva k neefektívnosti a uvaluje na spotrebiteľov dodatočnú finančnú záťaž prostredníctvom zdaňovania.

Optimálna cesta k dosiahnutiu uhlíkovo neutrálnych zdrojov energie 100% spočíva v súkromných investíciách. Kandidáti, ktorí si vybrali „B-Súkromné investície od európskych firiem“ alebo „C-Súkromné investície zo zahraničia“, získali za svoje odpovede 5 bodov. Najchvályhodnejšia odpoveď je však „D-B aj C“, ktorá získala 10 bodov. Toto skóre poukazuje na význam kombinácie súkromných investícií od európskych a zahraničných subjektov ako najschodnejšej stratégie na realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Q2:

Aby sa dosiahli klimatické ciele EÚ do roku 2030 a zachovala sa cenová dostupnosť s ohľadom na cenu benzínu, inštitúcie EÚ by mali prinútiť členské štáty, aby:

A

Nižšie dane za benzín

10

Body

B

Zvýšiť dane za benzín

0

Body

C

Propagujte elektrické vozidlá

0

Body

D

Aj B aj C

0

Body

Z hľadiska spotrebiteľského výberu a slobody spotrebiteľa je kľúčové zvážiť vplyv politík na kúpnu silu jednotlivcov a slobodu výberu. Dane z benzínu priamo ovplyvňujú náklady na pohonné hmoty, čo následne ovplyvňuje schopnosť spotrebiteľov dovoliť si dopravu a iné tovary a služby závislé od cien pohonných hmôt. Zníženie daní za benzín je v súlade so zásadami spotrebiteľskej voľby tým, že jednotlivcom umožňuje rozhodovať sa na základe ich preferencií a ekonomických okolností. Podporuje cenovú dostupnosť znížením finančného zaťaženia spotrebiteľov, najmä tých s nižšími príjmami, ktorých môžu neúmerne ovplyvniť vyššie náklady na palivo. Nižšie dane navyše vytvárajú konkurenčné trhové prostredie, kde si spotrebitelia môžu vybrať medzi rôznymi spôsobmi dopravy vrátane vozidiel s benzínovým pohonom a alternatív, ako sú elektrické vozidlá.

Kandidáti, ktorí si vybrali „A. Nižšie dane za benzín“ uznávajú dôležitosť vyváženia environmentálnych cieľov s cenovou dostupnosťou pre spotrebiteľov a slobodou výberu. Tvorcovia politík môžu podporiť spravodlivejší a udržateľnejší energetický prechod tým, že uprednostnia opatrenia, ktoré minimalizujú ekonomické zaťaženie spotrebiteľov a zároveň budú stále presadzovať ciele v oblasti klímy.

3. otázka:

Akú technológiu by mali členské štáty EÚ podporovať na podporu energetickej dostupnosti a udržateľnosti?

A

Jadrový

5

Body

B

Vodík

0

Body

C

Vietor a slnko

0

Body

D

Všetko vyššie uvedené

10

Body

Podpora rôznych energetických technológií ponúka jednotlivcom viac možností a flexibility pri plnení ich energetických potrieb pri zachovaní cenovej dostupnosti a udržateľnosti.

Výber „D. Všetky vyššie uvedené“ uznáva dôležitosť zvažovania viacerých ciest na dosiahnutie energetickej dostupnosti a udržateľnosti. Jadrová energia poskytuje spoľahlivý a nízkouhlíkový zdroj elektriny, ponúka stabilitu energetickej siete a znižuje emisie skleníkových plynov. Vodíková technológia poskytuje potenciálne riešenia na skladovanie a prepravu energie, čím prispieva k úsiliu o dekarbonizáciu. Veterná a slnečná energia predstavujú obnoviteľné zdroje energie, ktoré môžu pomôcť znížiť závislosť od fosílnych palív a zmierniť dopady na životné prostredie. Podporou týchto technológií členské štáty EÚ umožňujú spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe ich preferencií, potrieb a miestnych podmienok. Tento prístup podporuje hospodársku súťaž a inovácie v energetickom sektore, znižuje náklady a podporuje technologický rozvoj. Rôznorodý energetický mix navyše zvyšuje energetickú bezpečnosť tým, že znižuje závislosť na akomkoľvek jedinom zdroji energie alebo technológii.

Q4:

Čo by malo byť cieľom dohôd EÚ o voľnom obchode?

A

Potravinová bezpečnosť

0

Body

B

Ľudské práva

0

Body

C

Celková ekonomická prosperita

10

Body

D

Pracovné práva

0

Body

Z hľadiska spotrebiteľského výberu a slobody spotrebiteľa by hlavným cieľom dohôd EÚ o voľnom obchode malo byť zvýšenie celkovej hospodárskej prosperity. Dohody o voľnom obchode uľahčujú výmenu tovarov a služieb medzi krajinami, podporujú hospodársku súťaž, inováciu a efektívnosť trhu, pričom v konečnom dôsledku prinášajú prospech spotrebiteľom tým, že im ponúkajú širšiu škálu vysokokvalitných produktov za konkurenčné ceny.

Výberom položky „C. Celková ekonomická prosperita“ uznáva základnú úlohu voľného obchodu pri podpore blahobytu spotrebiteľov a možnosti výberu. Znižovaním obchodných prekážok a podporou spravodlivej hospodárskej súťaže umožňujú dohody o voľnom obchode spotrebiteľom prístup k širšej škále tovarov a služieb vrátane tých, ktoré sa vyrábajú efektívnejšie v zahraničí. To stimuluje hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a vyššiu životnú úroveň spotrebiteľov v celej EÚ.

Q5:

Aký by mal byť konečný cieľ digitálnej politiky EÚ?

A

Podpora inovácií

10

Body

B

Vytváranie ďalších európskych spoločností

0

Body

C

Chráňte dáta a bezpečnosť používateľov

5

Body

D

Brániť sa zahraničnej konkurencii

0

Body

Konečným cieľom digitálnej politiky EÚ by mala byť podpora inovácií. Inovácie poháňajú technologický pokrok, podporujú hospodársku súťaž a rozširujú výber spotrebiteľov zavádzaním nových produktov, služieb a obchodných modelov.

Výber „A. Podpora inovácií“ uznáva transformačný potenciál digitálnych technológií na zlepšenie života spotrebiteľov a posilnenie hospodárskeho rastu. Podporovaním prostredia vedúceho k inováciám môže digitálna politika EÚ stimulovať podnikanie, investície a vývoj špičkových technológií, ktoré sú prospešné pre spotrebiteľov v rôznych sektoroch vrátane zdravotníctva, vzdelávania a zábavy. Uprednostňovanie inovácií zabezpečuje, že digitálna politika EÚ maximalizuje blahobyt spotrebiteľov tým, že posúva technologický pokrok vpred a rozširuje škálu možností dostupných pre spotrebiteľov na digitálnom trhu.

Q6:

Na dosiahnutie cieľov plánu EÚ na boj proti rakovine by členské štáty EÚ mali podporovať nové technológie na znižovanie škôd, ako sú vapovanie, zariadenia na horenie a nikotínové vrecká.

A

Silno súhlasím

10

Body

B

Súhlasím

5

Body

C

nesúhlasím

0

Body

D

Rozhodne nesúhlasím

0

Body

Podpora nových technológií na znižovanie škôd je v súlade s cieľom plánu EÚ na boj proti rakovine tým, že spotrebiteľom ponúka alternatívne možnosti k tradičným tabakovým výrobkom. Tieto technológie, ako sú vaping, zariadenia na nespaľovanie tepla a nikotínové vrecká, ukázali potenciál na zníženie škôd spojených s fajčením tým, že poskytujú bezpečnejšie alternatívy.

Výber „A. Silne súhlasím“ uznáva, že je dôležité poskytnúť spotrebiteľom informácie a možnosti na zlepšenie ich zdravotných výsledkov. Podporou technológií na znižovanie škôd môžu členské štáty EÚ podporiť fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť alebo znížiť spotrebu tabaku a zároveň minimalizovať nepriaznivé účinky na zdravie spojené s fajčením. Uprednostňovanie týchto technológií je v súlade so slobodou spotrebiteľov tým, že poskytuje fajčiarom životaschopné alternatívy a podporuje ich autonómiu pri prijímaní informovaných rozhodnutí o svojom zdraví. 

Q7:

Aby sa znížila inflácia, európske inštitúcie by mali podporovať viac verejných prostriedkov, ako napríklad Fond na obnovu EÚ?

A

Silno súhlasím

0

Body

B

Súhlasím

0

Body

C

nesúhlasím

5

Body

D

Rozhodne nesúhlasím

10

Body

Podpora väčšieho množstva verejných prostriedkov, ako je napríklad Fond na obnovu EÚ, na zníženie inflácie môže byť neúčinná a mohla by potenciálne zhoršiť inflačné tlaky. Vloženie veľkého množstva verejných prostriedkov do ekonomiky môže viesť k zvýšeným vládnym výdavkom, čo môže podporiť infláciu zvýšením dopytu bez zodpovedajúceho zvýšenia ponuky tovarov a služieb.

Výberom položky „D. Silne nesúhlasím“ vyjadruje pochopenie potenciálnych dôsledkov expanzívnej fiškálnej politiky na infláciu a kúpnu silu spotrebiteľov. Namiesto toho, aby sa európske inštitúcie spoliehali len na verejné financie, mali by uprednostňovať opatrenia podporujúce cenovú stabilitu, ako je obozretná menová politika a štrukturálne reformy na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti. Odmietnutím podpory dodatočných verejných prostriedkov na zníženie inflácie môžu tvorcovia politík uprednostniť opatrenia, ktoré podporujú dlhodobú finančnú stabilitu a chránia spotrebiteľov pred nepriaznivými účinkami rastu cien. 

Q8:

Vnútorný jednotný trh Európskej únie mal pozitívny vplyv na podporu slobody spotrebiteľov

A

Silno súhlasím

10

Body

B

Súhlasím

5

Body

C

nesúhlasím

0

Body

D

Rozhodne nesúhlasím

0

Body

Vnútorný jednotný trh Európskej únie zohral kľúčovú úlohu pri presadzovaní slobody spotrebiteľa odstránením obchodných prekážok, posilnením hospodárskej súťaže a rozšírením výberu pre spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch.

Výber „A. Silne súhlasím“ uznáva transformačný vplyv jednotného trhu na blaho spotrebiteľov. Jednotný trh uľahčením voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a osôb vytvoril integrovanejšie a dynamickejšie ekonomické prostredie, v ktorom majú spotrebitelia lepší prístup k rôznym produktom a službám za konkurenčné ceny. Podporou hospodárskej súťaže a inovácií jednotný trh podnietil zlepšenie kvality výrobkov, cenovej dostupnosti a ochrany práv spotrebiteľov, čím posilnil slobodu spotrebiteľov v rámci EÚ.

Q9:

Cieľom jednotného vnútorného trhu EÚ by mala byť otvorená súťaž naprieč hranicami členských štátov

A

Silno súhlasím

10

Body

B

Súhlasím

5

Body

C

nesúhlasím

0

Body

D

Rozhodne nesúhlasím

0

Body

Otvorená súťaž naprieč hranicami členských štátov by mala byť primárnym cieľom jednotného vnútorného trhu EÚ. Odstránenie prekážok obchodu a podpora rovnakých podmienok pre podniky v celej EÚ podporuje hospodársku súťaž, inovácie a blaho spotrebiteľov.

Výber „A. Silne súhlasím“ vyjadruje záväzok k voľnej hospodárskej súťaži na trhu a výberu spotrebiteľov. Vnútorný jednotný trh EÚ zabezpečuje, že podniky môžu slobodne a spravodlivo súťažiť cez hranice, maximalizuje výhody pre spotrebiteľov tým, že ponúka komplexnejšiu škálu tovarov a služieb za konkurencieschopné ceny. Podporovaním prostredia, v ktorom môžu podniky prosperovať a spotrebitelia majú prístup k najlepším produktom a službám v celej EÚ, môžu tvorcovia politík posilniť dôveru spotrebiteľov v jednotný trh a podporiť hospodársky rast a prosperitu.

Q10:

Inštitúcie EÚ by mali podporovať potravinovú bezpečnosť a cenovú dostupnosť

A

Legalizovať GMO

10

Body

B

Podporovať ekologické poľnohospodárstvo

0

Body

C

Znížiť dotácie do poľnohospodárstva

5

Body

D

Zakázať pesticídy

0

Body

Legalizácia GMO môže prispieť k podpore potravinovej bezpečnosti a cenovej dostupnosti zvýšením poľnohospodárskej produktivity, zvýšením odolnosti plodín voči environmentálnym stresorom a znížením výrobných nákladov.

Výber „A. Legalizujte GMO“ uznáva potenciálne výhody biotechnológie pri riešení problémov potravinovej bezpečnosti. GMO majú potenciál zvýšiť výnosy plodín, zlepšiť nutričný obsah a znížiť potrebu chemických pesticídov a hnojív, čím sa znížia výrobné náklady a prispejú k dostupnejším cenám potravín pre spotrebiteľov. Začlenením inovácií do poľnohospodárstva môžu inštitúcie EÚ podporovať výber spotrebiteľov a podporovať postupy udržateľnej výroby potravín, ktoré zvyšujú potravinovú bezpečnosť a cenovú dostupnosť.

Q11:

EÚ by mala byť pripravená na ďalšiu globálnu pandémiu

A

Podporovať a chrániť práva duševného vlastníctva

10

Body

B

Skrátiť dobu trvania patentovej ochrany liekov

0

Body

C

Presadzujte jednotnú cenu každého lieku v celej EÚ

0

Body

D

Vytvoriť spoločný európsky zdravotný systém

0

Body

Z hľadiska spotrebiteľského výberu a slobody spotrebiteľa je podpora a ochrana práv duševného vlastníctva nevyhnutná pre stimuláciu inovácií a zabezpečenie včasného prístupu k život zachraňujúcim liečebným postupom a technológiám počas globálnych pandémií.

Výber „A. Podporovať a chrániť práva duševného vlastníctva“ uznáva rozhodujúcu úlohu duševného vlastníctva pri riadení medicínskych inovácií a výskumu. Silná ochrana duševného vlastníctva stimuluje farmaceutické spoločnosti a výskumníkov, aby investovali do vývoja vakcín, liečby a diagnostických nástrojov, ktoré sú kľúčové pre boj proti novým infekčným chorobám a ochranu verejného zdravia. Zabezpečením duševného vlastníctva môže EÚ zabezpečiť, že inovátori budú odmenení za svoje príspevky a že spotrebitelia budú mať prístup k bezpečným, účinným a inovatívnym riešeniam zdravotnej starostlivosti, keď budú čeliť budúcim pandémiám.

sk_SKSlovak