fbpx
Hae
Sulje tämä hakukenttä.

Kysely

Tällä sivulla esitellään kyselyn kysymykset sekä kunkin vastauksen yksityiskohtaiset selitykset ja vastaavat pisteet. Tavoitteemme on lisätä selkeyttä sekä ehdokkaiden että äänestäjien kannalta selvittämällä, miksi valitut vastaukset vastaavat eniten kuluttajien valinnanvaraa ja vapautta Euroopan unionissa. Pyrimme korostamaan politiikkojen etuja kuluttajille sopusoinnussa näiden vastausten kanssa. Menetelmä sisälsi yksinkertaisen monivalintakyselyn, jossa käsiteltiin eurooppalaisten kuluttajien keskeisiä huolenaiheita, kuten inflaatio, liikkuvuuskustannukset, innovaatio, elintarvikehuollon kestävyys, kuluttajanvapaus, haittojen vähentämispolitiikka, digitaalinen vapaus ja kauppa.

Q1:

EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi meidän on saavutettava 100% hiilineutraali energialähde. Miten tämä pitäisi saavuttaa?

A

Valtion tuet

0

Pisteet

B

Yksityiset sijoitukset eurooppalaisilta yrityksiltä

5

Pisteet

C

Yksityiset sijoitukset ulkomailta

5

Pisteet

D

Sekä B että C

10

Pisteet

On tärkeää pohtia tehokkainta lähestymistapaa EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 100% hiilineutraalien energialähteiden saavuttamiseksi. Kuluttajan valinnan kannattaja tunnustaisi, että kilpailun edistäminen ja vapaiden markkinoiden hyväksyminen ovat avainasemassa kuluttajien elämän runsauden ja kohtuuhintaisuuden takaamiseksi. Ehdokkaat, jotka valitsivat "A-osavaltion tytäryhtiöt", eivät saaneet pisteitä tästä kysymyksestä, koska valtion omistamat yritykset ovat yleensä vähemmän tehokkaita, byrokratian rasittamia ja usein toimittavat huonompia tuotteita ja palveluita korkeammilla kustannuksilla. Lisäksi nämä valtion omistamat yhteisöt ovat riippuvaisia veronmaksajien rahoista, mikä lisää tehottomuutta ja lisää verotuksen kautta kuluttajille taloudellista rasitusta.

Optimaalinen tapa saavuttaa 100% hiilineutraali energialähde on yksityiset investoinnit. Ehdokkaat, jotka valitsivat "B-yksityiset sijoitukset eurooppalaisista yrityksistä" tai "C-yksityiset sijoitukset ulkomailta", saivat 5 pistettä vastauksistaan. Kiitettävin vastaus on kuitenkin "D-Both B ja C", joka sai 10 pistettä. Tämä pistemäärä korostaa sekä eurooppalaisten että ulkomaisten toimijoiden yksityisten investointien yhdistämisen merkitystä kannattavimpana strategiana kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Q2:

EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja polttoaineen kohtuuhintaisuuden ylläpitämiseksi EU:n toimielinten tulisi pakottaa jäsenvaltiot:

A

Bensiinin verot alemmat

10

Pisteet

B

Nostaa bensiiniveroa

0

Pisteet

C

Mainosta sähköautoja

0

Pisteet

D

Sekä B että C

0

Pisteet

Kuluttajan valinnan ja kuluttajan vapauden näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää tarkastella politiikkojen vaikutusta yksilöiden ostovoimaan ja valinnanvapauteen. Bensiiniverot vaikuttavat suoraan polttoaineen hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa kuluttajien kykyyn hankkia liikennettä ja muita polttoaineen hinnasta riippuvaisia tavaroita ja palveluita. Bensiiniverojen alentaminen on kuluttajien valinnan periaatteiden mukaista, koska se antaa yksilöille mahdollisuuden päättää omien mieltymystensä ja taloudellisen tilanteensa perusteella. Se edistää kohtuuhintaisuutta vähentämällä taloudellista taakkaa kuluttajille, erityisesti pienituloisille, joihin korkeammat polttoainekustannukset voivat vaikuttaa suhteettomasti. Lisäksi alhaisemmat verot luovat kilpailukykyisen markkinaympäristön, jossa kuluttajat voivat valita eri kulkuvälineiden välillä, mukaan lukien bensiinikäyttöiset ajoneuvot ja vaihtoehdot, kuten sähköajoneuvot.

Ehdokkaat, jotka valitsivat "A. Alemmat bensiiniverot” tunnustavat, kuinka tärkeää on tasapainottaa ympäristötavoitteet kuluttajien kohtuuhintaisuuden ja valinnanvapauden kanssa. Päättäjät voivat edistää oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää energiasiirtymää priorisoimalla toimenpiteitä, jotka minimoivat kuluttajien taloudellisen rasituksen ja edistävät samalla ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Q3:

Mitä teknologiaa EU:n jäsenvaltioiden tulisi edistää energian kohtuuhintaisuuden ja kestävyyden edistämiseksi?

A

Ydin

5

Pisteet

B

Vety

0

Pisteet

C

Tuuli ja aurinko

0

Pisteet

D

Kaikki yllä oleva

10

Pisteet

Monipuolisten energiateknologioiden edistäminen tarjoaa yksilöille enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta energiatarpeidensa tyydyttämisessä samalla kun säilytetään kohtuuhintaisuus ja kestävyys.

Valitsemalla "D. Kaikki yllä oleva” tunnustaa, kuinka tärkeää on harkita useita tapoja saavuttaa energian kohtuuhintaisuus ja kestävyys. Ydinenergia tarjoaa luotettavan ja vähähiilisen sähkönlähteen, joka tarjoaa vakautta energiaverkkoon ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vetyteknologia tarjoaa potentiaalisia energian varastointi- ja kuljetusratkaisuja, jotka myötävaikuttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tuuli- ja aurinkovoima ovat uusiutuvia energialähteitä, jotka voivat auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lieventämään ympäristövaikutuksia. Edistämällä näitä teknologioita EU:n jäsenvaltiot antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja mieltymyksiensä, tarpeidensa ja paikallisten olosuhteiden perusteella. Tämä lähestymistapa edistää kilpailua ja innovaatioita energia-alalla, alentaa kustannuksia ja edistää teknologista kehitystä. Lisäksi monipuolinen energiavalikoima parantaa energiavarmuutta vähentämällä riippuvuutta yksittäisestä energialähteestä tai teknologiasta.

Q4:

Mikä pitäisi olla EU:n vapaakauppasopimusten tavoite?

A

Ruokaturvallisuus

0

Pisteet

B

Ihmisoikeudet

0

Pisteet

C

Yleinen taloudellinen hyvinvointi

10

Pisteet

D

Työn oikeudet

0

Pisteet

Kuluttajan valinnan ja kuluttajan vapauden näkökulmasta EU:n vapaakauppasopimusten ensisijaisena tavoitteena tulisi olla yleisen taloudellisen vaurauden lisääminen. Vapaakauppasopimukset helpottavat tavaroiden ja palvelujen vaihtoa maiden välillä, edistävät kilpailua, innovaatioita ja markkinoiden tehokkuutta, mikä hyödyttää viime kädessä kuluttajia tarjoamalla heille laajemman valikoiman korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

Valitsemalla "C. Yleinen taloudellinen hyvinvointi” tunnustaa vapaakaupan keskeisen roolin kuluttajien hyvinvoinnin ja valinnanvapauden edistämisessä. Kaupan esteitä vähentämällä ja reilua kilpailua edistämällä vapaakauppasopimukset antavat kuluttajille mahdollisuuden saada laajempi valikoima tavaroita ja palveluita, myös ulkomailla tehokkaammin tuotettuja. Tämä stimuloi talouskasvua, työpaikkojen luomista ja kuluttajien korkeampaa elintasoa kaikkialla EU:ssa.

Q5:

Minkä pitäisi olla EU:n digitaalipolitiikan perimmäinen tavoite?

A

Innovaatioiden edistäminen

10

Pisteet

B

Lisää eurooppalaisia yrityksiä

0

Pisteet

C

Suojaa tiedot ja käyttäjän turvallisuus

5

Pisteet

D

Puolusta ulkomaista kilpailua vastaan

0

Pisteet

EU:n digitaalipolitiikan perimmäisenä tavoitteena tulisi olla innovaation edistäminen. Innovaatiot edistävät teknologista kehitystä, edistävät kilpailua ja laajentavat kuluttajien valinnanvaraa tuomalla markkinoille uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.

Valitsemalla "A. Innovaatioiden edistäminen” tunnustaa digitaalisten teknologioiden muuttavan potentiaalin parantaa kuluttajien elämää ja edistää talouskasvua. Edistämällä innovaatioille suotuisaa ympäristöä EU:n digitaalipolitiikka voi edistää yrittäjyyttä, investointeja ja huipputeknologian kehitystä, joka hyödyttää kuluttajia eri aloilla, mukaan lukien terveydenhuolto, koulutus ja viihde. Innovoinnin priorisoiminen varmistaa, että EU:n digitaalipolitiikka maksimoi kuluttajien hyvinvoinnin edistämällä teknologista kehitystä ja laajentamalla kuluttajien valinnanvaraa digitaalisilla markkinoilla.

Q6:

EU Beating Cancer Planin tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n jäsenvaltioiden tulisi edistää uusia haittoja vähentäviä teknologioita, kuten höyrystystä, lämpöä ei-poltavia laitteita ja nikotiinipusseja.

A

Vahvasti samaa mieltä

10

Pisteet

B

Olla samaa mieltä

5

Pisteet

C

eri mieltä

0

Pisteet

D

Täysin eri mieltä

0

Pisteet

Uusien haittoja vähentävien teknologioiden edistäminen on yhdenmukainen EU:n syövän voittamissuunnitelman tavoitteen kanssa tarjoamalla kuluttajille vaihtoehtoisia vaihtoehtoja perinteisille tupakkatuotteille. Nämä tekniikat, kuten höyrystys, lämpö-ei-polta -laitteet ja nikotiinipussit, ovat osoittaneet potentiaalia vähentää tupakointiin liittyviä haittoja tarjoamalla turvallisempia vaihtoehtoja.

Valitsemalla "A. Täysin samaa mieltä" tunnustaa, kuinka tärkeää on antaa kuluttajille tietoa ja valintoja terveydellisten tulosten parantamiseksi. Edistämällä haittoja vähentäviä teknologioita EU:n jäsenvaltiot voivat tukea tupakoitsijoita, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin tai vähentää tupakointiaan, samalla kun minimoidaan tupakoinnin haitalliset terveysvaikutukset. Näiden tekniikoiden priorisointi on linjassa kuluttajan vapauden kanssa tarjoamalla tupakoitsijoille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja tukemalla heidän itsenäisyyttään tehdessään tietoisia päätöksiä terveydestään. 

Q7:

Inflaation hidastamiseksi EU:n toimielinten pitäisi edistää julkisia varoja, kuten EU:n elvytysrahastoa?

A

Vahvasti samaa mieltä

0

Pisteet

B

Olla samaa mieltä

0

Pisteet

C

eri mieltä

5

Pisteet

D

Täysin eri mieltä

10

Pisteet

Julkisten rahastojen, kuten EU:n elvytysrahaston, lisääminen inflaation hillitsemiseksi voi olla tehotonta ja saattaa mahdollisesti pahentaa inflaatiopaineita. Suurten julkisten varojen lisääminen talouteen voi johtaa julkisten menojen kasvuun, mikä voi kiihdyttää inflaatiota lisäämällä kysyntää ilman vastaavaa tavaroiden ja palveluiden tarjonnan lisääntymistä.

Valitsemalla "D. Täysin eri mieltä" kuvastaa ymmärrystä ekspansiivisen finanssipolitiikan mahdollisista vaikutuksista inflaatioon ja kuluttajien ostovoimaan. Sen sijaan, että turvautuisivat pelkästään julkisiin varoihin, EU:n toimielinten olisi asetettava etusijalle hintavakautta edistävät toimenpiteet, kuten varovainen rahapolitiikka ja rakenneuudistukset tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hylkäämällä julkisten lisävarojen edistämisen inflaation alentamiseksi poliittiset päättäjät voivat asettaa etusijalle toimenpiteet, jotka tukevat pitkän aikavälin rahoitusvakautta ja suojelevat kuluttajia hintojen nousun haitallisilta vaikutuksilta. 

Q8:

Euroopan unionin sisämarkkinoilla on ollut myönteinen vaikutus kuluttajanvapauden edistämiseen

A

Vahvasti samaa mieltä

10

Pisteet

B

Olla samaa mieltä

5

Pisteet

C

eri mieltä

0

Pisteet

D

Täysin eri mieltä

0

Pisteet

Euroopan unionin sisämarkkinat ovat olleet keskeisessä asemassa kuluttajien vapauden edistämisessä poistamalla kaupan esteitä, lisäämällä kilpailua ja laajentamalla kuluttajien valinnanvaraa eri jäsenvaltioissa.

Valitsemalla "A. Täysin samaa mieltä” tunnustaa yhtenäismarkkinoiden muuttavan vaikutuksen kuluttajien hyvinvointiin. Helpottamalla tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaata liikkuvuutta yhtenäismarkkinat ovat luoneet entistä yhdentyneemmän ja dynaamisemman taloudellisen ympäristön, jossa kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet saada erilaisia tuotteita ja palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Kilpailua ja innovaatioita edistämällä yhtenäismarkkinat ovat parantaneet tuotteiden laatua, kohtuuhintaisuutta ja kuluttajan oikeuksien suojelua, mikä on lisännyt kuluttajien vapautta EU:ssa.

Q9:

EU:n yhtenäisten sisämarkkinoiden tavoitteena tulisi olla avoin kilpailu jäsenmaiden rajojen yli

A

Vahvasti samaa mieltä

10

Pisteet

B

Olla samaa mieltä

5

Pisteet

C

eri mieltä

0

Pisteet

D

Täysin eri mieltä

0

Pisteet

EU:n yhtenäisten sisämarkkinoiden ensisijainen tavoite tulisi olla avoimen kilpailun yli jäsenmaiden rajojen. Kaupan esteiden poistaminen ja tasapuolisten toimintaedellytysten edistäminen yrityksille kaikkialla EU:ssa edistävät kilpailua, innovaatioita ja kuluttajien hyvinvointia.

Valitsemalla "A. Täysin samaa mieltä" kuvastaa sitoutumista vapaisiin markkinoiden kilpailuun ja kuluttajien valintoihin. Varmistamalla, että yritykset voivat kilpailla vapaasti ja oikeudenmukaisesti yli rajojen, EU:n sisämarkkinat maksimoivat kuluttajien hyödyt tarjoamalla kattavamman valikoiman tavaroita ja palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Edistämällä ympäristöä, jossa yritykset voivat menestyä ja kuluttajat voivat saada parhaat tuotteet ja palvelut kaikkialla EU:ssa, poliittiset päättäjät voivat vahvistaa kuluttajien luottamusta yhtenäismarkkinoihin ja edistää talouskasvua ja vaurautta.

Q10:

EU:n toimielinten olisi elintarviketurvan ja kohtuuhintaisuuden edistämiseksi

A

Laillistaa GMO:t

10

Pisteet

B

Edistää luonnonmukaista maataloutta

0

Pisteet

C

Vähennä maataloustukia

5

Pisteet

D

Kielletään torjunta-aineet

0

Pisteet

GMO:ien laillistaminen voi edistää elintarviketurvaa ja kohtuuhintaisuutta lisäämällä maatalouden tuottavuutta, lisäämällä viljelykasvien sietokykyä ympäristön stressitekijöitä vastaan ja alentamalla tuotantokustannuksia.

Valitsemalla "A. Laillistaa GMO:t” tunnustaa biotekniikan mahdolliset hyödyt elintarviketurvan haasteisiin vastaamisessa. GMO:illa on potentiaalia lisätä satoja, parantaa ravintosisältöä ja vähentää kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden tarvetta, mikä alentaa tuotantokustannuksia ja edistää kuluttajille edullisempia elintarvikkeiden hintoja. Ottamalla käyttöön innovaatioita maataloudessa EU:n toimielimet voivat tukea kuluttajien valintoja ja edistää kestäviä elintarviketuotannon käytäntöjä, jotka lisäävät sekä elintarviketurvaa että kohtuuhintaisuutta.

Q11:

EU:n tulisi valmistautua seuraavaan maailmanlaajuiseen pandemiaan

A

Edistää ja suojella immateriaalioikeuksia

10

Pisteet

B

Lyhennä lääkkeiden patenttisuojan kestoa

0

Pisteet

C

Vaadi jokaiselle lääkkeelle yksi hinta kaikkialla EU:ssa

0

Pisteet

D

Luodaan yhteinen eurooppalainen terveydenhuoltojärjestelmä

0

Pisteet

Kuluttajan valinnan ja kuluttajan vapauden näkökulmasta immateriaalioikeuksien edistäminen ja suojeleminen on olennaista innovaatioiden kannustamiseksi ja oikea-aikaisen saatavuuden takaamiseksi hengenpelastaviin lääketieteellisiin hoitoihin ja teknologioihin maailmanlaajuisten pandemioiden aikana.

Valitsemalla "A. Edistää ja suojella immateriaalioikeuksia” tunnustaa immateriaalioikeuksien ratkaisevan roolin lääketieteellisen innovaation ja tutkimuksen edistämisessä. Vahva teollis- ja tekijänoikeussuoja kannustaa lääkeyrityksiä ja tutkijoita investoimaan rokotteiden, hoitojen ja diagnostisten työkalujen kehittämiseen, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä uusien tartuntatautien torjunnassa ja kansanterveyden suojelemisessa. Suojelemalla teollis- ja tekijänoikeuksia EU voi varmistaa, että innovoijat palkitaan panoksestaan ja että kuluttajat saavat turvallisia, tehokkaita ja innovatiivisia terveydenhuoltoratkaisuja tulevien pandemioiden edessä.

fiFinnish